Kuluttajapalvelun yhteydenottolomakkeen tietosuojaseloste

Kuluttajapalvelun yhteydenottolomakkeen tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 
10§ ja 24§  

Päivitetty 5.4.2017

Rekisterinpitäjä
Atria Suomi (y-tunnus 1800395-5)
PL 900 (Atriantie 1), 60060 ATRIA
Puhelin 020 472 8111

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johtaja, laadunohjaus Seija Pihlajaviita
PL 900 (Atriantie 1), 60060 ATRIA

Rekisterin nimi
Kuluttajapalautekanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Kuluttajapalautteissa, tuotereklamaatioissa, sekä hyvitys- että vahingonkorvaustapauksissa tarvittavien tietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot:
- nimi
- yhteystiedot
- pankkiyhteys

Muut tiedot:
- haluttu yhteydenottotapa
- henkilön tekemät yhteydenotot (palautteet, reklamaatiot)

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaspalauterekisteriin talletetaan sähköisellä palautelomakkeella tai asiakaskyselyllä asiakkaan antamat tiedot, jotka liittyvät Atria Suomelle, Best-Inille tai Atria-konsernin muille yhtiöille annettuihin asiakaspalautteisiin tai manuaalisesti annetut vastaavat tiedot, jotka liittyvät Atria Suomelle tai Best-Inille tai Atria-konsernin muille yhtiöille annettuihin asiakaspalautteisiin (asiakaspalvelutilanne, sähköposti, puhelin jne.). Asiakkaan antamia tietoja käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen ja Atria -konsernin liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Asiakaspalautteeksi katsotaan kaikki asiakkaan antama sanallinen tai numeerinen palaute. Palautetta voi antaa myös täysin anonyymisti.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan antamia tietoja voidaan luovuttaa Atria-konserniin kuuluville yhtiöille. Muita tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Henkilötiedot tulostetaan manuaalisesti ainoastaan tarvittaessa. Manuaalinen aineisto tuhotaan välittömästi, kun sen käsittelyyn ei ole enää laissa tarkoitettua perustetta.

Sähköinen aineisto:
Kuluttajapalautekannan tietojen käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin. Oikeudet näiden tietojen käsittelyyn ovat Atria Suomen kuluttajapalveluun ja laadunohjaukseen kuuluvilla työntekijöillä. Tietojen käsittely tapahtuu henkilökohtaisten käyttöoikeuksien kautta. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, ovat suojattu palomuurilla ja teknisin toimenpitein. IT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.


Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Atrian rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Atria Suomi Oy/Raija Saarela, PL 900, 60060 ATRIA.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Atria Suomi Oy/Raija Saarela, PL 900, 60060 ATRIA.