Kuluttajapalvelun tietosuoja

Kuluttajapalvelun tietosuojaseloste

Laadittu 17.6.2024

 

Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja Atria Suomi Oy ja Atria Oyj (”Atria” tai ”me”) keräämme ja käsittelemme käyttäessäsi kuluttajapalveluamme. 

 

1 Rekisteriasioiden yhteystiedot

Atria

PL 900, Atriantie 1, Nurmo

60060 ATRIA

Puhelinnumero: 020 472 8111

Sähköposti: tietosuoja@atria.com

 

2 Mitä tietoja käsittelemme ja mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste?

Käsitellessämme kuluttajapalautteita ja vastatessamme niihin, käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • Palautteen antajan nimi ja yhteystiedot, osoitetiedot, sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero riippuen siitä, minkälaista yhteydenottotapaa olen meiltä toivonut
  • Palautteen kohteena olevaa tuotetta koskevat tiedot sekä mahdollisesti meille lähettämäsi kuvat
  • Lähettämäsi kuluttajapalautteen sisältö ja antamasi palautteiden historiatiedot
  • Tuotevastuu- ja vahingonkorvaustapauksissa lisäksi henkilötunnus, pankkitilitiedot, sekä mahdollinen lääkärintodistus Atrian tuotteen aiheuttaman vahingon osoittamiseksi

Atria käsittelee yllä yksilöityjä henkilötietoja seuraavia käyttötarkoituksia varten:

  • Tuotereklamaatioihin vastaamiseen, hyvityskorttien lähettämiseen; sekä
  • Tuotevastuu- ja vahingonkorvaustapauksissa asian käsittelyyn ja tarvittavien tietojen luovuttamiseen vakuutusyhtiölle
  • Voimme myös käsitellä palautteita tilastointia, tuotekehitystä ja liiketoiminnan kehittämistä varten, jotta voimme parantaa palvelujamme. Näihin tarkoituksiin anonymisoimme henkilötietosi, jotta et ole enää tunnistettavissa.

Kuluttajapalvelussa käsiteltäviä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin, eikä myöskään sähköiseen suoramarkkinointiin.

Henkilötietojen käsittely yllä yksilöityihin tarkoituksiin perustuu Atrian oikeutettuun etuun, joka perustuu sinun ja Atrian väliseen suhteeseen, joka syntyy, kun jätät kuluttajapalveluumme viestin sähköisellä lomakkeella tai otat muutoin yhteyttä kuluttajapalveluumme. Palautteen antajana henkilötietojen käsittely on välttämätöntä palautteen käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi.

Siltä osin kuin Atria käsittelee lähettämääsi lääkärintodistusta tai vapaaehtoisesti kuluttajapalautteessa antamiasi terveystietoja, tällaisten tietojen käsittelyn perusteena on nimenomainen suostumuksesi.

 

3 Mistä keräämme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietosi sinulta itseltäsi Atrian sähköisellä palautelomakkeella, sekä mikäli olet jättänyt meille yhteydenottopyynnön, keräämme sinusta tietoja myös joko puhelimitse tai sähköpostitse riippuen siitä, minkä yhteydenottokanavan olet valinnut.

 

4 Ketkä voivat käsitellä tietojasi ja luovutammeko niitä kolmansille tahoille?

Atria hyödyntää keräämiensä henkilötietojen käsittelyssä kolmansia palveluntarjoajia, kuten IT-, konsultointi-, ja markkinointipalveluita tarjoavia yrityksiä. Nämä kumppanit voivat toimia henkilötietojen käsittelijöinä ohjeidemme mukaisesti, jolloin sitoutamme heidät sopimuksilla olemaan käyttämättä tietojasi omiin tarkoituksiinsa. Tietyissä tilanteissa nämä kumppanit voivat toimia myös palvelun toteuttamiseen tarvittavien henkilötietojen osalta erillisinä, itsenäisinä rekisterinpitäjinä.

 

Erityisissä poikkeustilanteissa Atria voi joutua luovuttamaan henkilötietoja kolmansille osapuolille tilanteissa, jossa voimassa oleva laki tai asetus taikka muu viranomaisen määräys niin vaatii.

 

Atria voi myös luovuttaa henkilötietoja mahdollisen yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä, jossa Atria tai sen liiketoiminta tai näiden osa myydään tietojen vastaanottajalle. 

 

5 Siirrämmekö henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle?

Siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mikäli se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai tietojen teknisen ylläpidon vuoksi. Silloin, kun henkilötietoa käsitellään EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme siitä, että EU:n tietosuoja-asetuksessa asetetut tietojen siirron edellytykset täyttyvät. Tällöin Atria huolehtii muun muassa siitä, että sen keräämiä tietoja siirretään vain sellaisiin kolmansiin maihin tai tahoille, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on todennut riittäväksi tai, että alihankkija on sitoutunut Euroopan komission henkilötietojen käsittelyä koskeviin mallilausekkeisiin, sekä tarvittaessa huolehtinut riittävistä teknisistä lisäsuojatoimenpiteistä.

 

6 Miten suojaamme tiedot?

Kaikki henkilötiedot ovat suojattu Atrian tietoturvapolitiikan mukaisesti asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

 

Tietoturva on prosessi tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden turvaamiseen. Atrialla tietoturvaa hoidetaan konsernin tietoturvapolitiikan mukaisesti. Tietoturvapolitiikka koskee kaikkea tieto-omaisuutta ja niihin liittyviä prosesseja, joita Atria hallinnoi tai käsittelee.

 

Tämä koskee niin Atriaan ja sen henkilöstöön, kuin myös sen kumppaneihin ja asiakkaisiin liittyvää tietojenkäsittelyä. Atrian järjestelmien ja prosessien tietoturva ovat erittäin korkealla tasolla ja ne on suojattu tietomurtoja sekä palvelunestohyökkäyksiä vastaan.

 

Henkilötietoja ylläpidetään suojatulla palvelimella. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Näihin suojauksiin kuuluu muun muassa salasanasuojaus, joka mahdollistaa tallennettuun tietoon pääsyn vain Atrian työntekijöille sekä Atrian yhteistyökumppaneille, joille Atria on antanut tätä varten nimenomaisen valtuutuksen. Rekisteriä suojataan asianmukaisesti alan standardien mukaisesti sekä teknisten ja organisatoristen suojausjärjestelmien avulla. Vaikka Atria tekee parhaansa keräämiensä tietojen suojaamiseksi, se ei voi taata tietojen olevan ehdottomalla varmuudella turvassa niitä käsitellessä, lähetettäessä taikka säilytettäessä. Atria ilmoittaa verkkosivustollaan taikka muiden palveluidensa kautta mahdollisista tietoturvauhista, jotka vaarantavat henkilötietojesi turvallisuuden. Atria voi myös tilapäisesti sulkea verkkosivustonsa henkilötietojesi suojaamiseksi. 

 

Atrian henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

 

7 Miten pitkään säilytämme tietojasi?

Säilytämme käsittelemiämme henkilötietoja vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä Tietosuojaselosteessa määritellyt käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voimme säilyttää kauemmin siltä osin, kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi.

 

Tuotereklamaatioiden osalta säilytämme henkilötietoja lainsäädännön vaatiman ajan (10 v), jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Aineiston säilytys perustuu kirjanpito-, vahingonkorvaus- ja tuotevastuulakeihin. Muiden kuluttajapalautteiden osalta henkilötietojen säilytysaika on enintään 1 vuosi.

 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

 

8 Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevan virheellisen henkilötiedon oikaisemista, täydentämistä tai poistamista rekisteristä, mikäli tieto on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut. Atria tekee edellä mainittuja toimenpiteitä myös omasta aloitteestaan. sinulla on myös oikeus tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista, vastustaa henkilötietojen käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa siirtoa toiseen järjestelmään.

 

Siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen käsittelyn lainmukaisuuteen.

 

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on oikeutettu etu. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

 

Mikäli huomaat henkilötietojen käsittelyssämme puutteita tai lainvastaisuuksia, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojaviranomaiselle tietosuoja@om.fi

 

Edellä mainitut pyynnöt, kiellot ja peruutukset voidaan tehdä toimittamalla ne kirjallisesti allekirjoittaminasi osoitteeseen tietosuoja@atria.com. Pyynnön tulee sisältää rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot. Tietosuojan varmistamiseksi sinun on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

 

9 Muutokset tähän Tietosuojaselosteeseen 

Saatamme päivittää tätä Tietosuojaselostetta aika ajoin, ja ilmoitamme muutoksista tällä sivulla. Kun muutamme selostetta, muutamme myös laatimispäivämäärää, jona muutokset tulevat voimaan. Mikäli muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme niistä myös verkkosivustoillamme.