Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning 

Den information som samlas in via webbeställningsblanketten kommer enbart att användas för att skicka Atrias publikationer och övrigt material till Atriakoncernens intressenter. 

1. Personuppgiftsansvarig: 
Atria Abp, Koncernkommunikation, Atriantie 1, Seinäjoki; PB 900, 60600 Atria. 

2. Kontaktperson för registerärenden: 
Hanne Kortesoja 
Postadress: Atria Abp, Koncernkommunikation, PB 900, 60600 Atria 
Telefon: Tfn 020 472 8111
E-postadress: förnamn.efternamn@atria.com

3. Registrets namn: 
Atria/Prenumeration av publikationer 

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter (registrets användningsändamål): 
Syftet med blanketten är att erbjuda en möjlighet att prenumerera på koncernens publikationer och meddelanden. Du kan teckna en löpande prenumeration eller göra en engångsbeställning. Publikationerna kan levereras i elektronisk form eller i pappersform. När du gör en engångsbeställning kommer dina kontaktuppgifter inte att sparas efter sändningen av publikationen/meddelandet. Vid löpande prenumerationer sparas dina kontaktuppgifter för sändning av publikationer/meddelanden tills du avslutar prenumerationen. 

5. Registrets datainnehåll: 
Beställningsblanketten innehåller följande personuppgifter: 
Personens namn, företagets/organisationens namn, gatu- och postadress, telefonnummer och e-postadress. 

6. Regelmässiga uppgiftskällor: 
Den registrerade själv. 

7. Regelmässig utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES: 
Adressuppgifter kan lämnas ut till det företag som svarar för distributionen av Atrias publikationer, men endast i syfte att sända Atrias publikationer. 

8. Principer för skydd av registret: 
Manuellt material: skrivs ut endast vid behov. Pappersutskrifter förstörs omedelbart efter behandling. 
Lagrade uppgifter: Beställningarna tas emot av Atrias kommunikationsenhet och endast personer inom kommunikationsenheten har rätt att läsa, sända och radera dem. Vid insamling och behandling av beställningar kan man även använda samarbetspartners, då behandlar partnern uppgifter för Atrias räkning och uppgifterna är tillgängliga för samarbetspartnern och Atrias kommunikationsenhet.  Samarbetspartnern har inte rätt att behandla uppgifterna för sin egen räkning. 

9. Rätt till insyn: 
Den registrerade har rätt att kontrollera de egna uppgifterna i registret, rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras, rätt att begära att uppgifterna tas bort från registret samt i övrigt åberopa de rättigheter som tryggas i personuppgiftslagen. Skriftlig begäran om kontroll och korrigering av uppgifter riktas till kontaktpersonen för registerärenden (se punkt 2) eller genom att i förväg avtala med kontaktpersonen för registerärenden om kontroll av uppgifter hos den personuppgiftsansvarige.