Dataskyddspraxis

Dataskyddspraxis

Dataskyddspraxis

Denna Dataskyddspraxis hjälper användare av våra webbtjänster (nedan Du eller Användaren) att förstå vilka personuppgifter och andra uppgifter Atria Finland Ab och Atria Abp (nedan Atria) samlar in i sina webbtjänster och hur vi behandlar uppgifterna. Denna Dataskyddspraxis ingår i användarvillkoren för Atrias webbtjänster. Villkoren finns på www.atria.fi. Dataskyddspraxisen tillämpas på användningen av Atrias samtliga webbtjänster. Om en användare av Atrias webbtjänster inte godkänner Dataskyddspraxisen eller användarvillkoren för Atrias webbtjänster, ska användaren inte använda webbtjänsterna.

Med personuppgifter avses uppgifter utifrån vilka enskilda användare kan identifieras. Atria kan också samla in icke-personliga uppgifter utifrån vilka enskilda personer inte kan identifieras. Dessutom kan Atria skapa icke-personliga uppgifter genom att radera sådana personuppgifter utifrån vilka enskilda personer kan identifieras. 

Behandling av personuppgifter

Atria samlar endast in personuppgifter som är relevanta för att Atria ska kunna uppfylla de syften som fastställs i Dataskyddspraxisen. Atria samlar in loggdata om användningen av sina webbtjänster.

Atria kan behandla personuppgifter i följande syften:

  • använda webbtjänster
  • administrera och utveckla webbtjänster
  • föra statistik över användningen av webbtjänster
  • kontakta användare av webbtjänster
  • skicka marknadsförings- och reklammaterial till användare
  • skicka börs- och pressmeddelanden och nyhetsbrev till prenumeranter
  • utveckla Atrias övriga produkter och tjänster
  • göra marknadsundersökningar och andra undersökningar och sammanställa rapporter om Atrias webbtjänster och andra produkter och tjänster
  • tillhandahålla tjänster och innehåll för att bättre kunna tolka användare
  • fatta automatiska beslut.

Atria har förbundit sig att iaktta EU:s dataskyddsförordning ((EU) 2016/679), Finlands dataskyddslag samt andra lagar, förordningar och bestämmelser som tillämpas på Atrias verksamhet och som styr behandlingen av personuppgifter. Dessutom har Atria förbundit sig att behandla personuppgifter enligt god informationshanteringssed och databehandlingssed. Atrias personal har ålagts att hålla alla personuppgifter helt konfidentiella.

Uppgifterna används baserat på användningen av Atrias webbplats, Atrias berättigade intresse, ett särskilt uttryckligt samtycke av användaren eller kundrelationen.

Vid utvecklingen av webbtjänsterna kan Atria använda verktyg som tillhandahålls av tredje parter, till exempel Google Analytics.

Utlämnande, överföring och radering av uppgifter

Atria lägger inte ut några personuppgifter om användare i sina webbtjänster. Användaren av Atrias webbtjänster kan även själv offentliggöra uppgifter om sig själv för andra användare av webbtjänsterna, till exempel genom att ge kommentarer eller använda sitt namn som användarnamn/signatur i webbtjänsterna. Atria ansvarar inte för dataskyddet för uppgifter som Användaren själv beslutar att offentliggöra i webbtjänsterna.  

Atria lämnar inga personuppgifter om dig utan ditt samtycke till tredje parter i marknadsföringssyfte och inte heller för marknadsundersökningar, förfrågningar eller användning i databaser. Personuppgifter kan användas vid riktad reklam i webbtjänsterna och för andra motsvarande ändamål samt, med ditt samtycke, även när Atria marknadsför sina tjänster och produkter via e-postmeddelanden.

Atria kan använda externa tjänsteleverantörer för att kunna processa uppgifter som har lagrats i syfte att skaffa tekniska lösningar och tjänster, och ett särskilt tekniskt användargränssnitt för att kunna öppna lagrade uppgifter. Personuppgifter kan delas med sådana tjänsteleverantörer och tredje parter i den omfattning som behövs för att administrera, utveckla och tillhandahålla webbtjänster. Dessutom kan Atria använda tjänster som tillhandahålls av tredje parter, till exempel leverantörer av e-posttjänster, kreditkortföretag, dataanalystjänster och tjänster som tillhandahåller information om företag. Atria kan endast dela personuppgifter till de ovannämnda i den omfattning som behövs för att tillhandahålla nämnda tjänster. Atria ansvarar vare sig för nämnda tredje parters åtgärder eller försummelser.

Atria kan dela icke-personliga uppgifter (till exempel anonyma data om användare, adresser till webbplatser som har dirigerat en användare till Atrias webbtjänster, adresser som har använts för att lämna Atrias webbtjänster, typer av utrustningsplattformar, användning av Atrias webbtjänster, såsom att klicka på länkar, ikoner eller bilder) med tredje parter i syfte att hjälpa parterna att förstå hur vissa innehåll används. Under exceptionella omständigheter kan personuppgifter lämnas till tredje parter, om gällande lag eller förordning eller någon annan föreskrift av en myndighet kräver det, eller i syfte att kontrollera och säkerställa användarvillkoren för Atrias webbtjänster och garantera säkerheten i webbtjänsterna.

Atria kan lämna ut personuppgifter i anslutning till en eventuell företagsaffär eller en affär som gäller affärsverksamheter, när Atria eller dess affärsverksamhet eller en del av Atria eller dess affärsverksamhet säljs till mottagaren av uppgifterna. 

I regel översänds personuppgifter inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om uppgifter översänds till sådana länder, säkerställer Atria genom avtal, där hänsyn har tagits till EU-kommissionens standardavtalsklausuler enligt dataskyddsförordningen, eller genom andra lämpliga skyddsåtgärder att uppgifterna behandlas på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Atria ansvarar varken för tredje parters åtgärder (inbegripet personer, bolag och tjänster), innehållet på tredje parters webbplatser, användningen av uppgifter som Användaren har lämnat till tredje parter, eller andra produkter och tjänster som kan tillhandahållas av tredje parter, även om en sådan tjänst är kopplad till Atrias webbtjänster, till exempel meddelandetjänster i sociala medier.

Vi lagrar endast personuppgifter om Användaren under den tid som behövs för att vi kan uppfylla de ändamål som fastställs i denna Dataskyddspraxis. Dessutom kan Atria lagra vissa uppgifter under en längre tid till den del det är nödvändigt för Atria att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna.

En mottagare av meddelanden och nyhetsbrev kan själv avsluta prenumerationen. Efter detta raderar Atria personuppgifterna om mottagaren i registret.

Skydd av personuppgifter

Alla personuppgifter är skyddade mot obehörig åtkomst och behandling av uppgifterna otillåtet eller genom olyckshändelse i enlighet med Atria Finland Ab:s informationssäkerhetspolicy.

Informationssäkerhet är en process som säkerställer konfidentialitet, integritet och tillgänglighet hos uppgifter. På Atria sköts informationssäkerheten i enlighet med koncernens informationssäkerhetspolicy. Policyn gäller alla informationstillgångar och relaterade processer som administreras eller behandlas av Atria. Detta gäller behandling av uppgifter om såväl Atria och dess personal som Atrias samarbetspartner och kunder. I Atrias system och processer är informationssäkerheten på en väldigt hög nivå, och systemen och processerna är skyddade mot dataintrång och överbelastningsangrepp.

Ett personregister förs på en skyddad server. Skyddet utgörs av bland annat ett lösenordsskydd så att lagrade uppgifter endast är tillgängliga för Atrias anställda och sådana samarbetspartner som har beviljats en särskild åtkomstbehörighet av Atria. Registret skyddas på ett lämpligt sätt enligt branschstandarder och med tekniska och organisatoriska skyddssystem. Trots att Atria gör sitt bästa för att skydda insamlade uppgifter, kan Atria inte garantera att uppgifterna absolut säkert är i säkerhet när de behandlas, skickas eller lagras. Atria kommer i sina webbtjänster eller via sina andra tjänster att meddela om potentiella informationssäkerhetshot som kan riskera säkerheten hos dina personuppgifter. Atria kan också tillfälligt stänga sina webbtjänster i syfte att skydda dina personuppgifter. 

Kakor och andra verktyg för att följa upp användningen av webbtjänster 

Med kaka avses en liten fil som en webbplats lagrar i den enhet som besökaren använder vid bläddringen, och som den webbläsare som besökaren använder tillhandahåller webbplatsen varje gång besökaren besöker webbplatsen igen. Användaren godkänner användningen av kakor när användaren går till webbplatsen. Genom kakor kan webbplatsen till exempel upprätthålla sessioner (enskilda besök på webbplatsen) medan webbplatsen används. De kakor som har överförts till användarens dator kan inte heller användas vid undersökning av data som finns på hårddisken.  

Atria använder kakor för att identifiera och följa upp besökarna på sin webbplats, besökarnas användning av webbtjänster och besökarnas vanor att använda webbtjänster. På så sätt kan Atria förbättra kvaliteten och anpassningsförmågan hos sina webbtjänster, erbjuda rekommendationer, vidareutveckla webbtjänsterna och rikta marknadsföring. Utöver kakorna kan Atria använda eller senare också införa andra verktyg för att följa upp användningen av sina webbtjänster. 

Atrias webbtjänster kan innehålla tredje parters reklam eller material som kan lagra egna kakor i Användarens dator eller använda andra verktyg för uppföljning. På sådana tjänster tillämpas parternas respektive dataskyddspraxis, och Atria ansvarar inte för parternas insamling och behandling av uppgifter. 

Användarens rättigheter

Användaren har rätt att kontrollera de uppgifter om sig själv som finns i Atrias register. När Användaren vill utnyttja denna rätt ska Användaren skicka en begäran till tietosuoja@atria.com. Användaren har rätt att begära att felaktiga personuppgifter om Användaren ska rättas, kompletteras eller avregistreras, om uppgifterna, med tanke på ändamålet med behandlingen av personuppgifter, är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Atria vidtar även på eget initiativ ovannämnda åtgärder. Användaren har även på vissa villkor rätt att begära att behandlingen begränsas, att invända mot behandlingen av personuppgifter eller att begära att personuppgifterna om Användaren överförs till ett annat system.

Du har rätt att vägra ta emot Atrias reklam via e-postmeddelanden genom att följa de instruktioner om radering från sändlistan som finns i meddelandena. Om Du beslutar att vägra ta emot reklam via e-postmeddelanden, kan Atria fortfarande sända dig kundmeddelanden som inte innehåller reklam, till exempel e-postmeddelanden om ditt användarkonto, tillhandahållandet av webbtjänster eller Atrias affärsverksamhet.

Om du upptäcker brister eller lagstridigheter i vår behandling av personuppgifter, har du rätt att framföra klagomål i ärendet hos dataskyddsmyndigheten på tietosuoja@om.fi.

Ändringar i Dataskyddspraxisen 

Atria kan tidvis ändra Dataskyddspraxisen. Webbtjänsterna uppdateras med alla ändringar, och därför ska Användaren med jämna mellanrum kontrollera denna webbplats med tanke på eventuella ändringar i Dataskyddspraxisen. Atria ger också information om ändringar separat i sina webbtjänster. Du godkänner ändrade villkor för Dataskyddspraxis genom att fortsätta använda Atrias webbtjänster efter att Atria gjort ändringar.  

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige för de personuppgifter som behandlas är:

Atria Abp

FO-nummer: 0841066-1 
Postadress: PB 900 (Atriantie 1, Nurmo)
60060 ATRIA 

Frågor om dataskyddet och behandlingen av personuppgifter kan sändas till tietosuoja@atria.com.

Kakor