Nassab gård
Nassab gård
Nassab gård
Nassab gård

Possutilat

Nassab gård

Tietoa tilasta

  • Kolmen perheen yhteistila, omistajat Johan Backlund, Johan Häggblom ja Björn Stenroos
  • Tilalla 4000 lihasikapaikkaa
  • Tilalla yksi ulkopuolinen työntekijä, jota kukin omistajista vuorollaan auttaa

 

  • Köttsvingård, blötfoderutfodring
  • Ägare: Johan Backlund, Johan Häggblom och Björn Stenroos
  • Gården har 4000 köttsvinsplatser
  • Som stimulans används tuggleksaker och sågspån.
  • På gården odlas också korn och vete. Gårdens spannmål räcker inte helt för maten till svinen utan kompletterande spannmål köps in till gården utifrån.

"Valttikorttina kolmen perheen voimat"

Vöyrin kunnassa, pienessä Oravaisten kylässä kannetaan huolta kylän virkeydestä ja elinkeinojen säilymisestä. Samoin oli 17 vuotta sitten, kun kolme perhettä perusti osakeyhtiömuotoisen lihasikalan. Häggblomien, Stenroosien ja Backlundien perheet näkivät voimien yhdistämisen järkevänä kaikin puolin.

”Tällä hetkellä meillä on sopivan kokoinen sikala. Meillä on yksi ulkopuolinen työntekijä, jota käymme kukin vuorollamme auttamassa. Meillä on kahden viikon työvuorot. Jos joku väsyy, aina joku toinen jaksaa. Ehkä olemme näin jaksaneet vähän paremmin”, varttunein isännistä Johan Backlund, pohtii. 

Nassab Gård on laajentunut pikku hiljaa nykyiseen kokoonsa. Viimeksi tilalle on rakennettu  sikasuihkut, jotka helpottavat eläinten oloja etenkin kuumina päivinä.

”Kun puhutaan näinkin isoista yksiköistä, meillä ei ole niin sanotusti yhtään varaa leikkiä. Kun sika voi hyvin, se myös kasvaa hyvin. Sikojen hoitaminen on vaativaa työtä ja on tärkeää löytää hyvät hoitajat. Avainasioita eläinten hyvinvoinnissa ovat hoitaja, ilmastointi ja hyvä rehu.”

Johan nostaa esiin myös lääkkeiden käytön:

 ”Meillä Suomessa on maailman terveimmät siat. Käytämme antibiootteja vähemmän kuin muut Euroopan maat. Esimerkiksi meidän tilalle pikkuporsaat tulevat aina samalta porsastilalta. Tämäkin pienentää tautiriskiä.”

Johan toivoo, että suomalainen kuluttaja arvostaisi ja ymmärtäisi sianlihan olevan laadukasta, kun tuottaja uskaltaa allekirjoittaa tuotteen omalla nimellään.

”Olemme valmiita näyttämään kaikille, mitä he syövät.

“Tre familjers styrka är ett triumfkort“

I Vörå kommun, i den lilla byn Oravais, bär man omsorg om byns vitalitet och att näringarna bevaras. Liksom det var för 17 år sedan, då tre familjer grundade en köttsvingård i form av ett aktiebolag. Familjerna Häggblom, Stenroos och Backlund ansåg att det var förnuftigt att förena krafterna på allt alla sätt. 

“I dag har vi en svingård av lämplig storlek, Vi har en utomstående arbetstagare, som vi anlitar för att i tur och ordning hjälpa oss. Om någon blir trött, så finns det alltid någon annan som orkar. Kanske har vi på så sätt orkat litet batter bättre”, funderar den äldste av husbönderna Johan Backlund. 

Nassab Gård har så småningom utvidgats till sin nuvarande storlek. På gården har det byggts svinduschar, vilka gör förhållandena lättare speciellt under varma dagar.

“Då man talar om så här stora enheter, har vi inte så att säga alls råd att leka. Då svinet mår bra, växer det också. Det är ett krävande arbete att sköta svin och det är viktigt att också finna bra skötare. Nycklarna till djurens välmående är skötaren, ventilationen och bra foder.”

Johan lyfter också fram användningen av läkemedel:

“Hos oss i Finland har vi världens friskaste svin. Vi använder mindre antibiotika än andra länder i Europa. Till exempel kommer spädgrisarna till vår gård alltid från samma grisgård. Även detta minskar sjukdomsrisken.”

 Johan önskar att den finländska konsumenten ska värdesätta och förstå att svinköttet har hög kvalitet, då producenten vågar underteckna produkten med sitt eget namn.

“Vi är redo att visa för alla, vad de äter.”

Hae Atrian Tiloja