Ranckens Ranch -tila
Ranckens Ranch -tila
Ranckens Ranch -tila
Ranckens Ranch -tila

Nautatilat

Ranckens Ranch -tila

Tietoa tilasta

 • Uudenkaarlepyyn Kovjoen kylässä sijaitseva sukutila ollut suvun hallussa vuodesta 1560.
 • Nykyiset tilalliset ovat Carita, 56, ja Stefan, 57, Häger, joilla neljä aikuista lasta. Carita ja Stefan ovat sukutilan kolmastoista isäntäpari. John-pojasta tulee aikanaan neljästoista isäntä.
 • Lehmäpaikkoja 80, uudessa vuonna 2014 valmistuvassa navetassa 150 paikkaa. Nuorkarjaa on saman verran.
 • Robottilypsy aloitettiin vuonna 2010. Uuteen navettaan tulee kaksi lypsyrobottia.
 • Peltoa viljelyksessä 125 hehtaaria. Metsää on noin 150 hehtaaria.
 • Tilalla työskentelee isäntäparin lisäksi perheen poika John, 31. Myös Caritan 85-vuotias isä yhä mukana tilan töissä.

 

 • Släktgård i Kovjoki i Nykarleby. Har ägts av samma släkt sedan 1560.
 • I dag innehas gården av 56-åriga Carita Häger och 57-åriga Stefan Häger, som har fyra vuxna barn. Carita och Stefan är det trettonde husbondeparet på släktgården. Sonen John blir den fjortonde husbonden.
 • Mjölkgård, tjurkalvarna till förmedling. 80 platser för kor, i det nya kostallet, som blir färdigt 2014, 150 platser. Lika mycket ungdjur.
 • Robotmjölkningen startades 2010. Det nya stallet får två robotar.
 • Allt som allt odlas 125 hektar åker. Skog ca 150 hektar.
 • Gården sysselsätter tre familjemedlemmar. Också Caritas föräldrar hjälper fortsättningsvis. Sommartid har gården praktikanter.

Tila samalla suvulla jo 450 vuotta

Carita ja Stefan Hägerin maitotilan historiaa on tutkittu aina 1500-luvulle saakka. Tila on ollut Caritan suvun hallussa vuodesta 1560, eli yli 450 vuotta. Uudenkaarlepyyn Kovjoen kylässä sijaitseva tila tunnetaan nykyään nimellä Ranckens Ranch.

Vuosisatojen varrella paikka on siirtynyt välillä isältä tyttärelle ja äidiltä pojalle. Carita on sisarussarjansa keskimmäinen tyttö, ja hänestä tuli tilan jatkaja kuin luonnostaan.

-Olin meidän perheen tytöistä aina se, joka lähti isän kanssa traktorihommiin. Siskoista kumpikaan ei halunnut maanviljelijöiksi.

Ranckens Ranchin navetassa on tällä hetkellä noin 80 lypsylehmää, mutta ensi vuonna tilalle aletaan rakentaa uutta, 150 lehmän navettaa. Lehmiä on lypsetty 3,5 vuoden ajan robotilla, ja apuna toimii myös vanha lypsyasema. Uudesta navetasta tulee kahden robotin navetta.

-Vanha lypsyasema jäi meille, sillä joillakin vanhoilla lehmillämme on robottilypsyyn liian matalat utareet.

Lehmärouvia, tyttöjä ja poikia

Tilan vanhimmalla lehmärouvalla Denitalla on ikää kohta 10 vuotta. Siskot Finella ja Finna taas ovat 9-vuotiaita, ja myös he saavat navetassa erikoiskohtelua.

-Finna ei mene robottiin, mutta myös hän on tuottanut hyvin ja on hyvä lehmä, kertoo Carita, joka puhuu lehmistä lämpimään sävyyn. Hiehoja hän kutsuu tytöiksi ja sonneja pojiksi. Pojat lähtevät tilalta vasikkavälitykseen, mutta tytöistä suurin osa jää kasvamaan lehmiksi.

Caritan mukaan yksi lehmä lypsää vuodessa keskimäärin 10.970 litraa. Kaksi lehmää on yltänyt elinaikanaan yli 100.000 litraan, eli ovat saavuttaneet maagisen satatonnarin rajan.

-Vanhat lehmän haluan pitää niin kauan kuin he pysyvät terveinä ja lypsävät enemmän kuin syövät.

Uuteen navettaan tulee paikat lypsylehmille ja pikkuvasikoille, ja vanha navetta jää nuorkarjan asumukseksi.  Tällä hetkellä hiehot vielä asuvat Caritan isoisän aikaisessa, vuonna 1934 valmistuneessa navetassa.

Kolme sukupolvea tilan töissä mukana

Stefanin ja Caritan lisäksi tilan töistä kantaa vastuuta perheen lapsista toiseksi vanhin, 31-vuotias John.

-Työt on jaettu siten, että miehet ovat enemmän pellolla ja minä täällä kotona, eli navetassa ja kirjoituspöydän ääressä, kertoo emäntä, joka myös valmistaa tilan ternimaidosta leipäjuustoa. Sekä ternimaitoa että leipäjuustoa myydään tilalta asiakkaille.

Jonista on tulossa Ranckens Ranchin seuraava isäntä. Jonin vaimo on kotoisin Kolarista ja työskentelee tällä hetkellä Kokkolassa psykologina.

Nykyinen isäntä Stefan Häger tuli tilalle rengiksi heti armeijasta päästyään.

Gården hos samma släkt i 450 år

Carita och Stefan Hägers mjölkgårds historia har kartlagts ända till 1500-talet. Gården har varit i Caritas släkts ägo sedan 1560, det vill säga mer än 450 år. Gården, som finns i Kovjoki i Nykarleby, kallas numera för Ranckens Ranch.

Under århundradena har stället ibland övergått från far till dotter och från mor till son. Carita är den mellersta dottern i syskonskaran och att just hon fortsatte på gården var helt naturligt.

- Jag var den enda av familjens flickor som gjorde traktorarbeten med pappa. Ingendera av mina systrar ville bli jordbrukare.

I kostallet på Ranckens Ranch finns för tillfället 80 mjölkkor, men nästa år kommer man att börja bygga ett nytt kostall för 150 kor på gården. Under de senaste 3,5 åren har korna mjölkats med robot och en gammal mjölkningsstation har också funnits som hjälp. Det nya kostallet får två robotar.

- Vi behåller den gamla mjölkningsstationen, eftersom några av våra gamla kor har juver som inte lämpar sig för robotmjölkning.

Gårdens äldsta ko, Denita är snart 10 år. Systrarna Finella och Finna är 9 år och också de får särbehandling i kostallet.

- Finna går inte till roboten, men också hon har producerat bra och är en bra ko, berättar Carita, som talar varmt om korna. Hon kallar kvigorna för flickor och tjurarna för pojkar. Pojkarna åker från gården till kalvförmedlingen, men största delen av flickorna blir kvar och får växa till kor.

Enligt Carita ger en ko i genomsnitt 10 970 liter mjölk per år. Två kor har under sin livstid nått över 100 000 liter, det vill säga de har uppnått den magiska hundra tons gränsen.

- De gamla korna vill jag hålla kvar så länge de hålls friska och ger mer mjölk än de äter.

I det nya kostallet finns plats för mjölkkor och småkalvar och ungdjuren får bo i det gamla kostallet.  För tillfället bor kvigorna i det kostall som byggdes redan på Caritas morfars tid, år 1934.

Förutom Stefan och Carita har familjens näst äldsta barn, 31-åriga John, också ansvar för arbetena på gården.

- Arbetet har fördelats så att männen är mera på åkern och jag är mera här hemma, det vill säga i kostallet och vid skrivbordet, berättar husmor, som också brukar tillreda kalvdans av gårdens råmjölk. Såväl råmjölk som kalvdans säljs från gården till kunderna.

John är på väg att bli ny husbonde på Ranckens Ranch. Johns hustru kommer från Kolari och arbetar för tillfället som psykolog i Karleby.

Den nuvarande husbonden Stefan Häger kom som dräng till gården direkt efter sin militärtjänstgöring.

- Min pappa hade för mycket jobb och han frågade min pojkvän Stefan om han ville börja jobba på gården. Stefan hann vara här 13 år innan generationsväxlingen genomfördes 1990.

Caritas pappa är nu 85 år och han deltar fortfarande i arbetet på gården. Han tycker särskilt mycket om traktorarbete.

Alla barnen i familjen Häger är redan vuxna och den yngsta är 23 år.

Hae Atrian Tiloja