Johdonmukainen strategia muuttuvaan toimintaympäristöön

Atria pyrkii strategiansa avulla turvaaman ja parantamaan kannattavuuttaan, vauhdittamaan kasvuaan ja lisäämään pitkäjänteisesti yhtiön arvoa. 

Strategiassa korostuu toimintojen kannattavuus ja orgaaninen kasvu. Orgaanisen kasvun ohella Atria kartoittaa yritysostojen mahdollisuuksia.

Terveen Kasvun strategia jatkaa ja syventää edellisen strategiakauden kahta keskeisintä tavoitetta: kannattavuuden parantamista ja taseen vahvistamista. Taloudellisesti vahvana ja kannattavana yrityksenä Atria pystyy kasvamaan, uusiutumaan ja vastaamaan toimintaympäristön nopeisiinkin muutoksiin kaikilla liiketoiminta-alueillaan.

Atria johtaa Terveen Kasvun strategiaansa kolmen pääteeman kautta. Nämä ovat yhteisiä kaikille liiketoiminta-alueille. Kukin liiketoiminta-alue (segmentti) jalkauttaa teemat toteuttamalla seitsemän painopisteen mukaisia hankkeita, projekteja ja toimenpiteitä. Segmentit ovat: Atria Suomi, Atria Ruotsi, Atria Tanska & Viro sekä Atria Venäjä. 

Atrian pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet   Toteuma 2018 Toteuma 2017 Toteuma 2016
Liikevoitto 5 % 2,0 % 2,8 % 2,3 %
Omavaraisuusaste 40 % 47,7 % 47,5 % 46,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 8 % 4,1 % 6,7 % 4,7 %
Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 68,8 % (Hallituksen esitys) 54,4 % 71,2 %

 

Atria johtaa Terveen Kasvun strategiaansa kolmen pääteeman kautta

Erinomainen kaupallisesti
Kaupallinen menestys ylläpitää ja vauhdittaa kasvuamme.

Tehokas toiminta
Tuottavuuden jatkuva tehostaminen parantaa kannattavuuttamme.

Atrian Tapa Toimia
Yhteiset toimintatavat ja arvot turvaavat kannattavan, terveen kasvumme myös pitkällä aikavälillä.

 

Liiketoiminta-alueet (segmentit) toteuttavat kehittämishankkeitaan seitsemällä painopistealueella

1. Markkinatiedon syventäminen

Hyödynnämme markkina- ja kuluttajatietoa tarkasti ja innovatiivisesti. Pyrimme liha- ja elintarviketeollisuudessa tiedolla johtamisen edelläkävijäksi.

2. Tuoteryhmä- ja brändijohtaminen
Vahvistamme brändien ja tuoteryhmien johtamista ja kehittämistä. Vahvoilla brändeillämme on mahdollisuus vahvistua entisestään.

3. Kaupallinen erinomaisuus
Kehitämme ja vahvistamme ennakkoluulottomasti myyntiä, myynnin työkaluja ja asiakasyhteistyötä. Haluamme olla toimialamme halutuin yhteistyökumppani.

4. Tuotannon operatiivinen tehokkuus
Tehostamme toimintoja ja tuottavuutta työtehtävien, tiimien, osastojen, yksiköiden, liiketoimintojen ja tuotantolaitosten tasolla.

5. Toimitusketjun tehokkuus
Tehostamme toimintaa, prosesseja ja ohjausta koko toimitusketjussa tiiviissä yhteistyössä ketjun eri toimijoiden kesken.

6. Resurssien kohdentaminen
Optimoimme meille tärkeitä resursseja, kuten osaamista ja teknologiaa, raaka-aineita ja energiaa sekä työprosesseja ja -aikoja.

7. Atrian Tapa Johtaa
Kehitämme johtamista. Sen tulee olla vuorovaikutteista, osallistavaa ja kehittää. Pyrimme saamaan asioita aikaan – keskittymään ratkaisuihin, ei ongelmiin.

Atrian strateginen tavoite on terve, kannattava kasvu. Pyrimme luomaan tervettä kasvua sekä nykyisten että uusien toimintojen kautta.

Orgaaninen kasvu
Atrian Terveen Kasvun perusta ja selkäranka on orgaaninen, nykyisistä toiminnoista nouseva kasvu. Pyrimme liikevaihdon tasaiseen kasvuun ja liikevoiton terveeseen tasoon.

Uudet tuotesegmentit
Laajennamme liiketoimintaamme uusiin tuotesegmentteihin. Näiden kehittämisen ja innovoinnin perustana on kattava markkina- ja kuluttajatieto, jota pystymme hyödyntämään ylivoimaisella tavalla.

Uudet markkina-alueet
Pyrimme laajentumaan uusille maantieteellisille markkina-alueilla. Laajentumisen lähtökohtana ovat nykyiset brändit, konseptit ja tuotteet.

Yritysostot
Kasvun vauhdittamiseksi kartoitamme aktiivisesti yritysostojen mahdollisuuksia.

Atrian Terve Kasvu -strategian toteutus

Terveen Kasvun strategia vastaa muutoksiin ja odotuksiin

Atrian strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja siinä on otettu huomioon sekä kulutuskäyttäytymisen muutokset että koko toimintaympäristöön vaikuttavat megatrendit. Se myös tukee saumattomasti yhtiön toiminta-ajatusta ja visiota. Atrian arvot ja vastuullinen toiminta edesauttavat strategian toteutusta.

Toimintaympäristön muutokset

 • Ostovoima Atrian kotimarkkinoilla kasvaa vain maltillisesti 
 • Toimialan ja jakelukanavien hintakilpailu on kireää
 • Kotimarkkinoilla valkoisen lihan kulutus kasvaa, punaisen lievästi vähenee
 • Globaalisti lihan kulutus kasvaa 
 • Lihalle vaihtoehtoisten, kuten kasvispohjaisten ruokatuoteryhmien määrä kasvaa
 • Edullisuuden ja helppouden merkitys korostuvat kuluttajalle 
 • Kuluttajien valta kasvaa kaikissa myyntikanavissa ja koko ruokaketjussa
 • Kuluttajakäyttäytyminen pirstaloituu ja kulutus henkilökohtaistuu
 • Ruoan laadun ja terveellisyyden merkitys korostuvat
 • Ruoan alkuperän, tuotannon ja koko ruokaketjun vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden merkitys korostuvat.

Toimintaympäristöön ja toimintaan vaikuttavat megatrendit 

 • Globalisaatio, varsinkin kansainvälinen talous ja kilpailu vaikuttavat Atrian strategisiin painotuksiin
 • Kaupungistuminen, samoin väestön ikääntyminen ja yhden hengen talouksien kasvu vaikuttavat Atrian kaupallisiin painotuksiin
 • Ilmastonmuutos, sen hillintä sekä luonnonvarojen rajallisuus vaikuttavat Atrian vastuullisen toiminnan strategioihin ja toimenpiteisiin
 • Väestönkasvu, ruoan kulutuksen kasvu kehittyvissä talouksissa vaikuttaa Atrian strategisiin ja kaupallisiin painotuksiin
 • Digitalisaatio ja robotiikka vaikuttavat kuluttamisen, työn organisoinnin ja työnteon käytäntöihin.