Terve Kasvu

Atria pyrkii strategiansa avulla turvaaman ja parantamaan kannattavuuttaan, vauhdittamaan kasvuaan ja lisäämään yhtiön arvoa. 

Uudessa Terveen Kasvun strategiassa korostuu toimintojen kannattavuus ja orgaaninen kasvu. Orgaanisen kasvun ohella Atria kartoittaa yritysostojen mahdollisuuksia.

Uusi, vuosille 2016–2020 laadittu strategia jatkaa ja syventää edellisen strategiakauden kahta keskeisintä tavoitetta: kannattavuuden parantamista ja taseen vahvistamista. Taloudellisesti vahvana ja kannattavana yrityksenä pystymme kasvamaan, uusiutumaan ja vastaamaan toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Atria vie strategian käytäntöön niin, että kukin neljästä liiketoiminta-alueesta (Suomi, Skandinavia, Venäjä ja Baltia) toteuttaa omia kehittämishankkeitaan seitsemällä painopistealueella. Näiden kehittämisellä vastaamme toimintaympäristön muutoksiin ja yhtiömme taloudellisiin tavoitteisiin.

Atrian taloudelliset tavoitteet   Toteuma 2017
Liikevoitto 5 % 2,8 %
Omavaraisuusaste 40 % 47,5 %
Oman pääoman tuotto (ROE) 8 % 6,7 %
Osingonjako tilikauden voitosta 50 % 54,4 % (Hallituksen esitys)

Atria johtaa Terveen Kasvun strategiaa kolmen pääteeman kautta

Erinomainen kaupallisesti
Kaupallinen menestys ylläpitää ja vauhdittaa kasvuamme.

Tehokas toiminta
Tuottavuuden jatkuva tehostaminen parantaa kannattavuuttamme.

Atrian Tapa Toimia
Yhteiset toimintatavat ja arvot turvaavat kannattavan, terveen kasvumme myös pitkällä aikavälillä.

Seitsemän painopistealuetta

1. Markkinatiedon syventäminen

Hyödynnämme markkina- ja kuluttajatietoa entistäkin syvemmin ja monipuolisemmin. Olemme alallamme tiedolla johtamisen edelläkävijä.

2. Tuoteryhmä- ja brändijohtaminen
Vahvistamme brändien ja tuoteryhmien johtamista ja kehittämistä. Vahvoilla brändeillämme on mahdollisuus vahvistua entisestään.

3. Kaupallinen erinomaisuus
Kehitämme ja vahvistamme ennakkoluulottomasti myyntiä, myynnin työkaluja ja asiakasyhteistyötä. Istumme asiakkaamme kanssa samalla puolella pöytää.

4. Tuotannon operatiivinen tehokkuus
Tehostamme toimintoja ja tuottavuutta työtehtävien, tiimien, osastojen, yksiköiden, liiketoimintojen ja tuotantolaitosten tasolla.

5. Toimintaketjun tehokkuus
Tehostamme toimintaa, prosesseja ja ohjausta koko toimitusketjun tasolla tiiviissä yhteistyössä ketjun eri toimijoiden kesken.

6. Resurssien kohdentaminen
Optimoimme meille tärkeitä resursseja, kuten osaamista ja teknologiaa, raaka-aineita ja energiaa, työprosesseja ja -aikoja.

7. Atrian Tapa Johtaa
Kehitämme johtamista. Johtamisemme on vuorovaikutteista, osallistavaa ja kehittävää. Saamme asioita aikaan; keskitymme ratkaisuihin, emme ongelmiin.

Atrian strateginen tavoite on terve, kannattava kasvu. Pyrimme luomaan tervettä kasvua sekä nykyisten että uusien toimintojen kautta.

Orgaaninen kasvu
Atrian Terveen Kasvun perusta ja selkäranka on orgaaninen, nykyisistä toiminnoista kumpuava kasvu. Pyrimme liikevaihdon tasaiseen kasvuun ja liikevoiton terveeseen tasoon.

Uudet tuotesegmentit
Laajennamme liiketoimintaamme uusiin tuotesegmentteihin. Näiden kehittämisen ja innovoinnin perustana on kattava markkina- ja kuluttajatieto, jota pystymme hyödyntämään ylivoimaisella tavalla.

Uudet markkina-alueet
Pyrimme laajentumaan uusille maantieteellisille markkina-alueilla. Laajentumisen lähtökohtana ovat nykyiset brändit, konseptit ja tuotteet.

Yritysostot
Kasvun vauhdittamiseksi kartoitamme aktiivisesti yritysostojen mahdollisuuksia.

Terveen Kasvun strategia vastaa toimintaympäristön muutoksiin

Atria pyrkii uudella Terveen Kasvun strategiallaan vastaamaan toimintaympäristön kansainvälisiin ja alueellisiin muutoksin. Näemme muutokset kasvun mahdollisuuksina ja omaa uusiutumistamme vauhdittavina tekijöinä.

Ruokamarkkinoiden keskeisiä muutosvoimia

Atrian Terveen Kasvun strategia vastaa muun muassa seuraaviin toimintaympäristön muutoksiin:

  • ostovoima kasvaa vain hitaasti, hinnan merkitys korostuu
  • lihan kokonaiskysyntä Aasiassa kasvaa, Euroopassa ennallaan
  • Atrian kotimarkkinoilla valkoisen lihan kulutus kasvaa, punaisen vähenee
  • toimialan ja jakelukanavien hintakilpailu kiristyy
  • kuluttajakäyttäytyminen pirstaloituu ja sen ennakoiminen on aiempaa haasteellisempaa
  • tuotteiden alkuperän sekä toiminnan vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden merkitys korostuu. 

Megatrendit, kuten globaali talous, luonnonvarojen riittävyys ja ilmastonmuutos sekä digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi Atrian toimintaympäristöön.