Atrian henkilöstön hyvinvoinnin keskeiset tavoitteet ja tulokset

Atria-konserni  
Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Yhtenäiset tavoitteet ja toiminnot konsernitasoisen työnantajakuvan kehittämiseksi.
 • Henkilöstökysely toteutettiin jokaisella liiketoiminta-alueella ja kehitystoimenpiteet yhdistettiin Atrian Tapaan Toimia (=arvoihin).
 • Atrialaisen johtamistavan kehittäminen Atrian Tapa Johtaa periaatteiden mukaan sekä periaatteiden implementointi käytettyihin johtamisen työkaluihin.
 • Henkilöstön lihateknologiaosaamista kehitettiin edelleen Atria Meat Technology -seminaarissa.
 • Yhtenäisten mittarien kehittäminen työterveyden ja -turvallisuuden mittaamiseen koko konsernissa.
 • Atrian Tapa Toimia- ja Atrian Tapa Johtaa -periaatteiden tuominen osaksi kehityskeskusteluja, osaamiskartoituksia ja henkilöstökyselyjä.
 • Jatkuu: työnantajakuvaviestinnän ja yritysviestinnän yhdenmukaisuuden huomioiminen konsernissa. Entistä suunnitelmallisempi yhteistyö HR.n ja viestinnnän välillä.
 • Atrian Tapa Johtaa: konsernitasoinen valmennus Atrian Tapa Johtaa –kouluttajille.
 • Atrian Tapa Johtaa: yhtenäinen, konsernitasoinen peruskoulutus ja moduulirakenne kullakin liiketoiminta-alueella.
 • Yhtenäisten työturvallisuustoimintatapojen edelleen kehittäminen.
 • Atrian Tapa Johtaa: Kouluttaa atrialaiset esimiehet Atrian johtamisen periaatteisiin sekä siihen, miten periaatteet näkyvät työkaluissa.
   
Atria Suomi  
Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Työnantajakuvaviestinnän sekä sitä tukevien materiaalien ja sisältöjen kehittäminen: suunnitelmallinen työantajakuvan rakentaminen hyödyntäen erilaisia viestinnän kanavia sekä yhteistyömuotoja.
 • Rekrytointiprosessin edelleen kehittäminen, kehittämisen painopistealueena sähköiset työkalut.
 • Atrian Tapa Johtaa –periaatteet on tuotu henkilöstön kehittämisen työkaluihin: osaamiskartoituksiin, kehityskeskusteluihin, esimieskoulutuksiin.
 • Työturvallisuusjohtamisen ja -käytänteiden edelleen kehittäminen.
 • Työhyvinvoinnin johtaminen: henkilöstön kannustaminen oman työkyvyn ylläpitoon.
 • Rekrytointi: uuden haastattelumallin tuominen sesonkityöntekijärekrytointiin.
 • Työturvallisuuskulttuurin edelleen kehittäminen: tarkennusta työkaluihin, seurantaan sekä henkilöstön kehittämiseen.
 • Sairauspoissaolojen (tapaturmat mukaan lukien) vähentäminen 5,67 %:sta (2015) 5,50 %:iin.
 • Tapaturmataajuuden (LTA1) pienentäminen 49:stä (2015) 30:een.
 • Koulutussuunnitelman mukainen strategiaan pohjautuva koulutus kaikille henkilöstöryhmille.
 • Atrian Tapa Johtaa: varmistetaan periaatteiden näkyminen kaikissa esimiesten työkaluissa ja valmennuksissa. Erillisten koulutusmoduulien rakentaminen.
 • Sikalinjan investointi: henkilöstö mukana suunnittelussa ja toteutuksessa.
Atria Skandinavia  
Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Atrian Tapa Johtaa -periaatteiden käyttöönotto aloitettiin.
 • Henkilöstökysely tehtiin ja tuloksiin perustuva toimintasuunnitelma laadittiin Tapa Toimia -kehyksen puitteissa.
 • Sähköiset koulutusmoduulit otettiin käyttöön.
 • Uusille työntekijöille laadittiin yhtenäinen työhönopastusohjelma.
 • Sisäisten rekrytointien määrä kasvoi 42 %:iin.
 • Atria Skandinavia käynnisti internetpohjaisen sidosryhmäkoulutuksen.
 • Sisäisten rekrytointien lisääminen: 42 %:sta 45 %:iin.
 • Naisten määrän lisääminen johtavissa asemissa: 21 %:sta 23%:iin.
 • Työturvallisuus: tapaturmataajuuden pienentäminen kahdesta kymmenestä (miljoonaa työtuntia kohti) kymmeneen.
 • Sairauspoissaolot: sairauspoissaolojen vähentäminen 5,7%:sta 5,5 %:iin.
Atria Venäjä  
Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Ilmastokyselyn toteuttaminen, toimintasuunnitelman laatiminen.
 • Atrian Tapa Toimia -arvojen osaamista syvennettiin ja Atrian Tapa Johtaa -ohjelma käynnistettiin johtotasolla.
 • Työntekijöiden tuki yhtiön uudelleenjärjestelyille.
 • Osaamiskartoitusta ja Talent Management -ohjelmaa jatketaan.
 • Kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden kehittäminen työmarkkinoilla / henkilöstön sitouttaminen.
 • Atrian Tapa Johtaa -käytäntöjen ja Atrian Tapa Toimia -arvojen jalkauttaminen kaikissa toiminnoissa.
 • Sisäisen viestinnän ja yhteistyön kehittäminen.
 • Osaamiskartoitusta, Talent Management -ohjelmaa sekä koulutus- ja kehittämistoimintaa jatketaan.
 • HR- ja liiketoimintaprosessien tarkistaminen työlainsäädännön tärkeimpien muutosten mukaisesti.
Atria Baltia  
Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Uusi sähköinen työaika- ja palkkajärjestelmä otettiin käyttöön.
 • Työterveys- ja -turvallisuusohjeita sekä riskianalyyseja kehitettiin.
 • Työntekijöiden sitouttamistutkimus saatu valmiiksi – kehittämistoimet toteutettu.
 • Health & Safety at work: Atria konserni–tason käytäntöjen käyttöönotto  Atria Baltiassa.