Yritysvastuun raportoinnin periaatteet

Atrian yritysvastuuraportissa kerrotaan, kuinka Atria vaikuttaa toimintaympäristössään ja lukuisten tärkeiden sidosryhmiensä kautta koko yhteiskunnassa. Raportti kuvaa Atrian vuoden 2015 keskeisiä tapahtumia, tuloksia ja vaikutuksia yritysvastuun näkökulmasta sekä havainnollistaa, kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan ja sen kehittämisessä.

Atria toteuttaa yritysvastuunsa yleisten periaatteiden soveltamisessa hyviä toimintatapoja kaikilla liiketoiminta-alueillaan niin, että se kunnioittaa sidosryhmiensä erilaisia käsityksiä vastuullisuudesta ja eettisestä toiminnasta. Toimintatavat eivät kuitenkaan voi olla ristiriidassa paikallisen tai kansainvälisen lainsäädännön, konsernihallinnon periaatteiden tai Atrian arvojen kanssa.

Raportointityön perustana Atria käyttää kansainvälistä Global Reporting Initiative (GRI) G4-ohjeistoa, jossa yritysvastuuta käsitellään taloudellisen ja sosiaalisen vastuun sekä ympäristövastuun näkökulmista. Atria on raporttiinsa valinnut GRI-ohjeistosta oman toimintansa ja sidosryhmiensä kannalta olennaiset mittarit ja indikaattorit. Olennaisuudet on määritelty sidosryhmäkyselyjen ja erilaisten olennaisuusselvitysten avulla.

Atrian yritysvastuuraporttia ei ole varmennettu puolueettomasti. Sisältö on koostettu pääasiassa Atria-konsernin verkkosivujen sisällöistä. Yritysvastuuraportin teksti ja muu esitys eivät seuraa GRI-suosituksen mukaista tunnuslukujen järjestystä tai otsikointia. GRI-vastaavuustaulukossa on kuitenkin verrattu raportin kattavuutta GRI G4-ohjeiston suosituksiin.

Yritysvastuuraportti kattaa yhtiön toiminnan pääosin tilikaudelta 1.1.–31.12.2015.

Atrian yritysvastuun raportti kattaa lähtökohtaisesti koko konsernin toiminnan. Raportoinnin piiriin kuuluvaa hallinnointiosuutta ei raporttiin sisälly. Se on luettavissa Atrian vuoden 2015 vuosikertomuksesta konsernin verkkosivuilla.

Yritysvastuun mittarit vaihtelevat hyvin paljon Atrian eri liiketoiminta-alueilla. Syynä tähän on liiketoimintojen erilainen luonne eri maissa. Raportoinnin kannalta kattavin tunnusluvusto on esitetty Atria Suomen osalta.

Toiminnan läpinäkyvyys ja avoimuus ovat oleellinen osa Atrian vastuullista toimintaa. Tämän mukaisesti Atria viestii yritysvastuustaan sekä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille kattavasti, järjestelmällisesti ja aktiivisesti koko ajan. Atrian yritysvastuun seurannasta ja kehittämisestä vastaa Turvallinen Atria Laatu -ryhmä.

Atrian ensimmäinen yritysvastuuraportti ilmestyi vuonna 2009.

 

Atrian yritysvastuuta koskevat tiedustelut ja raportin lisätilaukset:

Anne Hirvelä
anne.hirvela@atria.com
puh. +358 40 183 7271