GRI-sisältövertailu

Yritysvastuun raportointi

GRI-sisältövertailu

Raportoinnin perustiedot   Sisältyy Linkki/lisätiedot 
Strategia ja analyysi     
G4-1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä Toimitusjohtajan katsaus 
G4-2 Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Kyllä Toimitusjohtajan katsaus , Vuosikertomus 2015
Organisaation kuvaus      

G4-3

Organisaation nimi Kyllä  Atria yrityksenä
G4-4 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Kyllä   Atria yrityksenä, Brändit
G4-5 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä  Hallinnointi & johtaminen 
G4-6 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä  Atrian yritysvastuun kartta 
G4-7 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Kyllä  Hallinnointi & johtaminen 
G4-8 Markkina-alueet Kyllä  Atrian yritysvastuun kartta
G4-9 Raportoivan organisaation koko Kyllä  Kansainvälinen Atria, Atrian yritysvastuun kartta
G4-10 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna  Osin  Henkilöstön hyvinvointi lukuina. Työsuhteen ja työsopimuksen osalta tietoa sukupuolen mukaisesta jaottelusta ei ole saatavilla.   
G4-12 Organisaation toimitusketju  Osin  Vastuullisuus, Aktiivisen ympäristötyön tuloksia (Materiaalitase), Atrian yritysvastuun raportti 2015, s. 63 (Arvonmuodostus)
G4-13 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistuksessa tai toimitusketjussa raportointikaudella  Kyllä  Atria Oyj osti Tanskan suurimman luomuleivänpäällisten valmistajan Aalbaek Specialiteterin. Ruotsissa vietiin päätökseen Falbydgens-juustoliiketoiminnan myyminen. Venäjällä Atrian tytäryhtiö myi Campofarmin sikalakiinteistön.
G4-14 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Osin  Vuosikertomus 2015 , Liiketoiminnan lähiajan riskit
G4-15  Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet ja aloitteet  Kyllä  Atrian Toimintaperiaatteet 
G4-16  Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Kyllä Taloudellinen vastuu
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat   
G4-17 Konsernin laskentaraja  Kyllä  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet
G4-18  Raportin sisällön määrittely  Kyllä  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet, Sidosryhmät
G4-19  Olennaiset näkökohdat  Osin  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet, Sidosryhmät 
G4-22 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa  Kyllä 

Mahdolliset poikkeamat ja rajoitukset laskentarajoissa on raportoitu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä. Mikäli aiemmin raportoiduissa tunnusluvuissa, niiden kattavuudessa, rajauksissa tai mittaustekniikoissa on muutoksia, niistä on ilmoitettu kyseessä olevien tunnuslukujen yhteydessä.

G4-23 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa  Kyllä  Atria Suomessa Sahalahden tehtaalla aloitettiin tuotannon tehostamishanke, jolla oli myös henkilöstövaikutuksia. Falbydgens-juustoliiketoiminta myytiin Ruotsissa. Tanskassa Atria osti luomuleivänpäällisten valmistaja Aalbaek Specialiteterin. Venäjällä Atria myi Campofarmin sikalakiinteistön. Atria Baltian tuotanto keskitettiin Valgan tehtaalle. 
Sidosryhmävuorovaikutus
      
G4-24 Luettelo organisaation sidosryhmistä Kyllä  Sidosryhmät
G4-25 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet  Kyllä  Sidosryhmät
G4-26 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Kyllä  Atrian Toimintaperiaatteet , Sidosryhmät
G4-27  Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Kyllä  Sidosryhmät
Raportin kuvaus       
G4-28 Raportointijakso  Kyllä  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet
G4-29 Edellisen raportin päivitys Kyllä  Yritysvastuuraportti 2014 ilmestyi 24.3.2015.
G4-30 Raportin julkaisutiheys  Kyllä  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet
G4-31  Yhteystiedot josta voi tilata raportin ja kysyä siihen liittyviä lisätietoja  Kyllä  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet
G4-32 GRI-sisältövertailu  Kyllä  Yritysvastuun raportoinnin periaatteet
G4-33 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen  Kyllä Yritysvastuun raportoinnin periaatteet
Hallinto       

G4-34

G4-47

Hallintorakenne, rooli arvojen ja strategian määrittelyssä, pätevyyden ja suorituksen arviointi, riskienhallinta  Osin

Vuosikertomus 2015, Vastuullisuus

G4-48 Yritysvastuuraportin hyväksyminen  Osin   

G4-49

G4-55

Hallituksen rooli suorituksen arvioinnissa, palkitseminen ja kannusteet Osin  Vuosikertomus 2015
Liiketoiminnan eettisyys       
G4-56 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet  Kyllä  Vuosikertomus 2015
  Johtamistavan kuvaus  Kyllä Vastuullisuuden periaatteet. Vastuullisuusnäkökohtien johtaminen organisaatiossa on integroitu liiketoimintaan ja kuvataan kunkin vastuullisuuden osa-alueen raportoinnin yhteydessä.
Taloudellinen vastuu   Sisältyy Linkki/lisätiedot
  Talouden tunnusluvut    
G4-EC1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakaantuminen  Kyllä 

Atrian yritysvastuun raportti 2015, s.63 Vuosikertomus 2015

G4-EC2  Ilmastonmuutoksen aiheuttamat taloudelliset vaikutukset sekä muut riskit ja mahdollisuudet liittyen organisaation toimintaan Kyllä Vuosikertomus 2015. Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet otetaan huomioon liiketoiminnan kehittämisessä ja riskien arvioinnissa osana toimintaympäristön muutoksien tarkastelua.
G4-EC3 Organisaation eläkesitoumusten kattavuus  Osin  Vuosikertomus 2015 
G4-EC4 Valtiolta saadut avustukset Osin  Vuosikertomus 2015
Ympäristövastuu   Sisältyy Linkki/lisätiedot
  Materiaalit    
G4-EN1 Materiaalien käyttö Kyllä Aktiivisen ympäristötyön tuloksia
  Energia    
G4-EN3 Organisaation oma energian kulutus Kyllä Aktiivisen ympäristötyön tuloksia 
G4-EN5 Energiaintensiteetti Kyllä Aktiivisen ympäristötyön tuloksia 
G4-EN6 Energian kulutuksen vähentäminen Osin  Aktiivisen ympäristötyön tuloksia
  Vesi    
G4-EN8 Kokonaisvedenotto lähteittäin Kyllä  Aktiivisen ympäristötyön tuloksia 
G4-EN11-EN15 Biodiversiteetti Ei  
G4-EN15-EN21 Päästöt ilmakehään Ei  
  Jätevedet ja jätteet    
G4-EN22 Päästöt vesistöön jaoteltuna päästölajeittain ja kohteen mukaan  Kyllä  Aktiivisen ympäristötyön tuloksia
G4-EN23 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti Kyllä  Aktiivisen ympäristötyön tuloksia
G4-EN24 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Kyllä Raportointivuonna ei vahinkoja
G4-EN27-EN28 Tuotteet ja palvelut Ei

Tuotteiden ympäristövastuullisuus

  Määräystenmukaisuus    
G4-EN29 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä.   Kyllä Ei rikkomuksia
  Toimittajien ympäristöarvioinnit    
G4-EN32 Prosenttiosuus uusista toimijoista, jotka arvioitu ympäristökriteerien mukaisesti. Osin Atria Suomi: Kaikki uudet toimittajat auditoidaan, tuotteiden turvallisuutta painottavat auditointikriteerit sisältävät myös ympäristönäkökohtia. Muiden liiketoiminta-alueiden osalta tieto ei ole saatavilla. Ks. myös Tuoteturvallisuus 
Sosiaalinen vastuu   Sisältyy  Linkki/lisätiedot
 

Henkilöstö ja työolosuhteet
Työllistäminen

   
G4-LA1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja aluettain. Osin Henkilöstön hyvinvointi lukuina. Vaihtuvuus ikäryhmittäin ja sukupuolen mukaan ei raportoitu, tieto ei saatavilla.
G4-LA2 Kokoaikaisen henkilöstön etuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle merkittävissä toimipaikoissa. Osin Lakisääteisen tason ylittäviä etuja ei ole raportoitu yksityiskohtaisesti koska käytännöt vaihtelevat liiketoiminta-alueittain. 
  Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet    
G4-LA4 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika ja sen sisältyminen kollektiivisiin työehtosopimuksiin Osin Lainsäädännön mukainen toiminta liiketoiminta-alueittain. 
  Työterveys ja -turvallisuus    
G4-LA6 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Osin Henkilöstön hyvinvointi lukuina. Raportoitu sairaspoissaolot. Sukupuolen mukainen jaottelu ei ole saatavilla.
  Koulutus    
G4-LA9 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin Osin Henkilöstön hyvinvointi lukuina. Tietoa ei ole raportoitu sukupuolen ja henkilöstöryhmän mukaisesti, tieto ei ole saatavilla. 
G4-LA10 Henkilöstön hyvinvointi lukuina. Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Osin Osaamisen kehittäminen, Henkilöstön hyvinvoinnin keskeiset tulokset ja tavoitteet. Atria Suomessa tehdään kaikkia toimintoja ja henkilöstöryhmiä koskeva koulutus- ja kehittämissuunnitelma, joka käydään läpi henkilöstöryhmien kanssa ja jonka totetumista seurataan myös vuosittain. Konsernin kaikilla liiketoiminta-alueilla tehdään liiketoimintalähtöinen koulutussuunnitelma.
  Ihmisoikeudet    
G4-HR2 Organisaation ihmisoikeuspolitiikkoihin tai organisaation toiminnalle relevantteja ihmisoikeusnäkökohtia koskeviin menettelytapoihin liittyvän koulutuksen kokonaistuntimäärä ja koulutukseen osallistuneen henkilöstön prosentuaalinen osuus Osin Atrian Toimintaperiaatteet sisältää ohjeistukset mm. työntekijöiden tasa-arvoisesta kohtelusta sekä pakkotyön ja lapsityövoiman kiellosta. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään Atrian Toimintaperiaatteisiin Atrian perehdytysohjelmassa.
  Yhteiskunta
Lahjonta ja korruption vastaisuus
   
G4-SO4 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Osin Atrian Toimintaperiaatteet -ohjeistuksessa käsitellään mm. lahjojen vastaanottoon ja kestityksiin liittyvät politiikat. Kaikki uudet työntekijät perehdytetään Atrian Toimintaperiaatteisiin Atrian perehdytysohjelmassa.
  Kilpailun rajoitukset    
G4-SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvien oikeustoimien lukumäärä ja oikeuden päätökset Kyllä Ei rikkomuksia 2015.
  Määräystenmukaisuus    
G4-SO8 Merkittävien lainsäädännön ja säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä Kyllä Ei rikkomuksia tai sanktioita.
Tuotevastuu    Sisältyy  Linkki/lisätiedot
  Asiakkaiden terveys ja turvallisuus    
G4-PR1 Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu Osin Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaikutuksia arvioidaan ja parannetaan jatkuvasti tuotekehitystyössä. Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu. Tieto ei saatavilla.
G4-PR2 Tuotteiden elinkaarenaikaisiin terveys- ja turvallisuusvaikutuksiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Kyllä Turvallinen Atria Laatu -ohjelman tulokset ja tavoitteet 
  Tuote- ja palvelutiedot    
G4-PR4 Tuote- ja palveluinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan  Kyllä Ei rikkomuksia

Turvallinen Atria Laatu -ohjelman tulokset ja tavoitteet

G4-PR5 Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset Osin Sidosryhmät
G4-PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomusten lukumäärä jaoteltuna lopputulosten mukaan Kyllä

Ei rikkomuksia

Turvallinen Atria Laatu -ohjelman tulokset ja tavoitteet

  Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
G4-PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvien vahvistettujen valitusten lukumäärä Kyllä Ei valituksia
  Määräystenmukaisuus    
FPSS G4-PR9 Tuotteiden ja palveluiden käyttöön liittyvän lainsäädännön ja säännösten rikkomisesta aiheutuneiden merkittävien sakkojen rahamääräinen arvo Kyllä  Ei raportoitavia merkittäviä sakkoihin tai viranomaishuomautuksiin johtaneita rikkomuksia
FPSS G4-FP5 Sertifioiduissa laitoksissa tuotetut tuotantokilot Kyllä  Atrian koko tuotanto on valmistettu tuoteturvallisuus sertifioiduissa tuotantolaitoksissa.
FPSS G4-FP6 Sellaisten tuotteiden osuus kokonaistuotannosta, joissa on alhainen suola-, rasva- ja/tai lisätyn sokerin pitoisuus. Osin  Atrian ravitsemusvastuun periaatteet 
FPSS G4-FP7 Terveysvaikutteisten tuotteiden osuudet kokonaistuotannosta Kyllä Atrian tuotteissa ei ole käytössä virallisia EU:n hyväksymiä terveysväitteitä.
  Eläinten hyvinvointi   Eläinten hyvinvointiin liittyvät indikaattorit raportoitu vain Atria Suomen osalta johtuen strategisista eroista lihanhankinnassa eri liiketoiminta-alueilla. Vastuullinen alkutuotanto-osiossa on laajempi kuvaus Atrian ja sopimuskumppaneiden noudattamista hyvistä tuotanto- ja toimintatavoista. Atrialla eläinten hyvinvoinnin arviointi ja mittaaminen perustuvat jatkuvaan tuotanto, -välitys, ketjuinformaatio, teurastietojen ja kansallisten terveydenhuollon seurantajärjestelmien sisältämien tietojen seurantaan ja analysointiin. Kansainvälisesti hyväksyttyjä ja yhtenäisiä eläinten hyvinvoinnin mittareita ei ole vielä laajasti tarjolla. Global Reportive Initiative –ohjeistus pyytää tuotantoeläimiä käsitteleviä organisaatioita raportoimaan muun muassa käsitellyt tuotantoeläinmäärät ja lääkitsemiseen ja rutiininomaisiin toimenpiteisiin liittyvät politiikat. Atrialla raportoimme eläinten hyvinvoinnin edistymisestä GRI- ohjeistuksen mukaisten mittareiden lisäksi omien kehityshankkeiden ja mittareiden avulla.
FPSS G4-FP9 Käsitellyt tuotantomäärät lajeittain   Kaikki Atria Suomen käsittelemät tuotantoeläimet hankitaan suoraan sopimustuottajilta. Atria Suomen tuotantolaitoksilla raportointivuonna käsitellyt eläinmäärät: sika 77 Mkg, nauta 41 Mkg ja broiler 55 Mkg.
FPSS G4-FP10 Eläimille kipua aiheuttavien rutiinitoimenpiteiden korvaavat käytännöt ja kivunlievitys eläinlajeittain Osin Kasvatus ilman tarpeetonta kipua, Atria Suomen keskeiset eläinten hyvinvoinnin tulokset ja tavoitteet
FPSS G4-FP12 Eläinten lääkitsemiskäytännöt ja kasvunedistäjien käyttö eläinlajeittain Kyllä  Eläinten terveys suojaa kuluttajaa
FPSS G4-FP13 Eläinten kuljetukseen, käsittelyyn ja teurastukseen liittyvän lainsäädännön rikkomisesta aiheutuneet sakot ja organisaation noudattamat vapaaehtoiset hyvät toimintakäytännöt eläinten kuljetuksessa, käsittelyssä ja teurastuksessa. Osin 

Atrialle ei ole langetettu sakkorangaistuksia eläinten käsittelyyn ja teurastukseen liittyvän lainsäädännön rikkomisesta vuonna 2015.

Atria Suomen eläinkuljetuksista vastaa Tuoretie Oy. Eläinkuljetuksista on langetettu kaksi sakkorangaistusta vuonna 2015.

Eläinkuljetukset Atrian ketjussa