Tuotteiden ympäristövastuullisuus

Ympäristövastuu

Tuotteiden ympäristövastuullisuus

Millaisia ympäristövaikutuksia Atrian tuotteilla on?

Tunnemme eri alkutuotantosuuntien ja tuoteryhmien ympäristövaikutusten suuruusluokan karkealla tasolla. Tuotetasolle vietynä ympäristövaikutusten arviointi ei näkemyksemme mukaan ole järkevää, sillä ruoantuotannossa on kyse suuremmista kokonaisuuksista, joissa oikeat valinnat on tehtävä. Atrian tuotteiden ympäristövaikutukset minimoidaan mm. hankkimalla kotimaista liharaaka-ainetta, joka jalostetaan mahdollisimman materiaalitehokkaasti sekä tuotantolinjojen energiatehokkuudesta pidetään huolta.

Seuraamme tuotantolinjojemme ympäristötehokkuutta jatkuvasti. Teollisuudessa energiaa ja vettä kuluttavat eniten pidemmälle prosessoidut tuotteet, kuten kypsät lihavalmisteet. Toisaalta kokonaisuuden kannalta raaka-aineen prosessointi vastaamaan erilaisiin kuluttajatarpeisiin ja kulutustilanteisiin pienentää ruoan hävikkiä ja sitä kautta tuotteiden ympäristövaikutuksia. Teemme töitä ruokahävikin pienentämiseksi kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa.

 

Hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälkimerkinnän pyrkimyksenä on ilmaista kuluttajalle tuotteen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset, jotta kuluttaja voi valita halutessaan vähemmän ilmastonmuutosta edesauttavan tuotteen. Eri yritysten julkaisemat hiilijalanjälkimerkinnät eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia keskenään johtuen erilaisista laskentatavoista. Hiilijalanjälki ei myöskään huomioi kaikkia tuotteen ympäristövaikutuksia. Mm. tuotteen vesi-intensiivisyyttä, vesistöjen rehevöitymisvaikutusta, maaperän happamoitumista, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä ja luonnonvarojen niukkenemista ei huomioida laskennassa ollenkaan. Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen on hyvin monimutkaista eikä täysin vertailukelpoisia merkintöjä takaavia laskentastandardeja ole olemassa.

Tuotteiden ilmastovaikutusten pelkistäminen yhdellä merkinnällä ilmoitettavaan lukuun tarkoittaa sitä, että laskennassa joudutaan turvautumaan asioiden yksinkertaistamiseen ja todellisten tuotekohtaisten päästömittareiden sijaan arvioituihin lukuihin ja keskiarvoihin. Merkintä joka perustuu arvioihin ja yhteissummaan tiettyjen rajauksien puitteissa ei näkemyksemme mukaan voi toimia todellisen toiminnan kehittämisen mittarina.

 

Aktiivista ympäristövastuullisuutta

Atrialla ympäristövastuu tarkoittaa toiminnan konkreettista kehittämistä. Siksi me Atrialla mittaamme toimintamme suoria ympäristövaikutuksia, kuten energian kulutusta, vedenkulutusta ja jätevesiarvoja ja olemme asettaneet tavoitteita näillä mitattavien tulosten parantamiseen. Raportoimme saavutuksistamme ympäristötehokkuudessa vuosittain yritysvastuuraportissamme.

Emme ole toistaiseksi kokeneet mielekkääksi pyrkiä yksinkertaistamaan tuotteiden elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia tuomalla niistä kertovaa merkintää tuotepakkauksiin. Sen sijaan haluamme viestiä sekä näiden sivujen että vuorovaikutteisesti sosiaalisen median kanavien kautta tuotteisiimme liittyvien ympäristövaikutusten kokonaisuudesta ja miten niihin toimillamme pystymme vaikuttamaan. 

Pakkausmateriaalit

Kuluttajalle ruoan ympäristövaikutuksista konkreettisimmalta tuntuu tuotteen pakkaus. Pakkauksella on kuitenkin tärkeä tehtävä. Pakkauksen on suojattava tuote ehjänä pakkaamosta kaupan kautta kuluttajan kotiin asti. Näin ehkäistään tehokkaasti myös ruokahävikkiä. Atria kehittää tuotteilleen optimaaliset ratkaisut siten, että pakatun tuotteen kokonaisympäristövaikutus otetaan huomioon. Pakkauskoko ja -muoto palvelevat sekä asiakkaan käyttötarpeita myymälässä että kuluttajan tarpeita tuotteen käyttöyhteydessä  

Atrian pakkausmateriaalit ja periaatteet

Atrian pääperiaatteet pakkausratkaisujen valintaan noudattavat jätteensynnyn ehkäisyyn tähtäävää jätehierarkiaa.

  1. Pakkauksen ensisijainen tehtävä on suojata tuotetta sekä informoida kuluttajaa tuotteen ominaisuuksista näin ehkäisten elintarvikejätteen syntyä.

  2. Pakkauksen materiaalitehokkuus. Etsimme teknisesti ja taloudellisesti toimivimman ratkaisun mahdollisimman pienellä pakkausmateriaalimäärällä tinkimättä kuitenkaan pakkauksen ensisijaisesta tehtävästä.

  3. Pakkausmateriaalin ympäristöystävällisyys. Kolmanneksi tärkeintä on etsiä pakkausratkaisuihin sellaisia pakkausmateriaaleja, jotka ovat materiaalina ympäristöystävällisiä esim. kierrätettävissä.

  4. Atrian kaikki pakkaukset ovat joko kierrätettäviä tai sopivat energiahyötykäyttöön.

Katso erilaisten kuluttajapakkausten valtakunnalliset lajitteluohjeet täältä