Alkutuotannon ympäristötehokkuus

Ympäristön huomioiminen alkutuotannossa

Alkutuotannon ympäristötehokkuus

Ympäristön kunnioittaminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ruoantuotannon ja kulutuksen kaikissa vaiheissa on meidän jokaisen vastuulla. Atrian tuotteissa elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset painottuvat pääraaka-aineemme eli lihan tuotantoon. Maataloustuotannossa ilmastovaikutusten ohella merkittäviä hallittavia ympäristövaikutuksia ovat mm. tuotannon vesi-intensiivisyys, vesistöjen rehevöityminen, maaperän happamoituminen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen niukkeneminen. 

Alkutuotannon ympäristövaikutusten hillitsemissä tuottajat ovat avainasemassa. Ympäristövaikutusten minimointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia tuotantosuunnasta riippuvia erilaisia ratkaisuja. Resurssitehokkuus ja hyvä panos-tuotossuhde ovat ympäristön kannalta oleellisia asioita. Alkutuotannon ympäristövaikutusten hallintaa EU:n alueella ohjaa myös tuottajille erilaisista ympäristövaikutusten hallitsemistoimenpiteistä maksettava ympäristökorvaus.

Tuotannon haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisen ohella maatiloilla on merkittävä rooli luonnon ja maiseman monimuotoisuuden ylläpitäjänä ja kehittäjänä sekä myös uhanalaisten lajien kasvuympäristöjen turvaajina. Kotieläintaloudella ja laidunnuksella on tärkeä asema perinnebiotooppien ylläpidossa ja hoidossa. Laiduntaminen säilyttää maisemat avoimina ja edistää luonnon monimuotoisuutta kasvien, hyönteisten, perhosten ja lintujen lisääntymisen myötä. Maidontuotanto jonka sivutuotteena saadaan ekotehokkaasti merkittävä osa suomalaista naudanlihaa ylläpitää tehokkaimmin nurmiviljelyä alueilla, joilla pellot muutoin voisivat jäädä ilman käyttöä. Nurmentuotannon suhteellinen etu kasvaa etelästä pohjoiseen, koska pohjoisimmissa olosuhteissa muiden kasvien tai viljojen viljely ei ole kannattavaa peltojen soveltuessa huonosti viljan viljelyyn ja niiden heikompien satotasojen vuoksi.

Myös suojavyöhykkeet ja monivaikutteiset kosteikot lisäävät merkittävästi luonnon monimuotoisuutta toimien erilaisten kasvi- ja eläinlajien luonnollisina kasvuympäristöjä. Suojavyöhykkeiden ja monivaikutteisten kosteikkojen tehtävä on estää ylimääräisten ravinteiden pääsy pelloilta vesistöihin.

Atria tukee alkutuotannon kestävää kehitystä tarjoamalla asiantuntijapalveluja tuotantotilojen kehittämiseksi. Ympäristövaikutusten hallinnassa tilatasolla oleellista on huolehtia vähintään seuraavista asioista:

  • Pellon hyvästä kasvukunnosta huolehtiminen ja hyvien viljelykäytäntöjen soveltaminen
  • Lannan oikea käsittely (varastointi, lannanlevityskäytännöt, muu hyötykäyttö)
  • Eläinten tasapainoinen ruokinta ruokintasuunnitelman mukaan
  • Tehokas kasvatus, eläinten hyvä hoito
  • Hyvä eläinaines