Hyvinvoiva ympäristö

Ympäristöstrategiakauden päämääränä on liiketoimintaa tukeva luonnonvarojen hallittu käyttö. Tavoitteet on sopeutettu toimintaympäristön muutoksiin, mistä tärkeimpinä energiatehokkuuden edistäminen edelleen sekä jätteen synnyn ehkäiseminen.

Energiankulutus

Atrialla käytettävän lämmön ja höyryn tuottoon käytetään turvetta, puupohjaista uusiutuvaa polttoaineita, maakaasua sekä polttoöljyä. Käytetyn sähkön suhde uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden välillä määräytyy markkinatilanteen mukaan ja määritetään laskennallisesti Energiakolmio Oy:n tilastopohjaa käyttäen.

Tarkastelujaksolla energian kokonaiskulutus väheni 3,2 prosenttia ja tuotettuihin kiloihin suhteutettuna kulutus laski 1,9 prosenttia.

Vedenkulutus

Atrialla puhdas vesi on välttämätöntä prosessien toiminnassa sekä tuotantotilojen pesuissa. Veden alkuperä ei aiheuta merkittäviä ympäristövaikutuksia Atrian toimintaympäristössä, mutta veden laatu, riittävyys ja pumppauskapasiteetti ovat Atrian toiminnan kannalta kriittisiä tekijöitä. Tämän vuoksi veden kulutusta pyritään tehostamaan jatkuvasti ja veden häiriötön toimitus pyritään turvaamaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Atria Suomi on merkittävin vedenkuluttaja, jonka absoluuttinen vedenkulutus väheni kuusi prosenttia tarkastelujaksolla. Atria Suomessa käytetään vettä kuitenkin tehokkaasti verrattuna toimialaan valtakunnallisesti. Atria Skandinaviassa kulutus nousi kahdeksan prosenttia ja Atria Venäjällä laski peräti 14 prosenttia. Koko konsernin absoluuttinen vedenkulutus laski neljä prosenttia. Yhteensä kaikilla liiketoiminta-alueilla tuotantomäärään suhteutettu vedenkulutus laski kolme prosenttia.

Jätevesi

80 prosenttia kaikesta Atrian tuottamasta jätevedestä esikäsitellään Atrian tuotantolaitoksella ennen kunnalliseen jätevesiverkkoon johtamista. Laitoskohtaiset ympäristöluvat määrittävät raja-arvot jäteveden laadulle. Raja-arvoissa pysymistä seurataan laitoksilla tarkasti. Ennakoitava stabiili orgaanisen aineen kuorma jätevedessä on jätevedenpuhdistamon toiminnan kannalta tärkeää.

BOD7-kuormitus* ja jäteveden laatu täytti tarkastelujaksolla viranomaisvaatimukset.

Raportoitava BOD-kuormituksen arvo on jäteveden määrän ja vuoden aikana mitattujen BOD7-pitoisuuksien keskiarvon tulo. Kaikilla konsernin laitoksilla raportoitu kuormitus ei perustu mittausdataan. Näiden laitosten kohdalla kuormitus on raportoinnissa arvioitu vertaamalla samantyyppisen laitoksen kuormitukseen.

* BOD7-arvo kuvastaa jäteveden orgaanisen aineksen mikrobiologisessa hapettumisessa kuluttaman hapen määrää seitsemän vuorokauden aikana.

Materiaalitehokas elintarviketuotanto

Atrian ydinliiketoimintojen sivuvirroista ohjataan hyötykäyttöön noin 98 prosenttia. Koko sisään tulevasta materiaalivirrasta täysin hyödyntämiskelvotonta kaatopaikka- tai ongelmajätettä syntyy vain promillen verran.

Sivuvirtojen ohjaamiseen vaikuttavat eniten raaka-aineiden markkinahinnat ja paikallinen infrastruktuuri. Tuotteen elinkaaren aikaiseen jätteen synnyn ehkäisyyn vaikuttaa merkittävästi oikeanlaisen pakkauksen valinta.