Atria Suomen keskeiset eläinten hyvinvoinnin tulokset ja tavoitteet

AtriaSika    
Tavoitteet 2015 Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Tutkimus ja seuranta kastraatiovaihtoehdoista jatkuu
 • Tutkimusyhteistyö eläinten hyvinvoinnin kehittämisessä.
 • Koko- ja osaruhohylkäysten vähentäminen.
 • Sikava-laatujärjestelmän kehittäminen yhteistyössä alan kanssa. Sikava-laatujärjestelmän tietokanta- ja palvelinalustan vaihto.
 • Hännänpurennan vähentäminen edelleen.
 • Kastraatiovaihtoehdoissa oma ratkaisu on ollut odotettua haasteellisempi löytää. Seuraamme edelleen tiiviisti kv. genetiikan ja analytiikan kehitystä.
 • Kokoruhohylkäyksten määrä (0,3 %) pysyi ennallaan vuodesta 2014. Osahylkäykset laskivat 7,0 %:iin edellisvuoden 7,7 %:sta.
 • Laatuvastuun mukainen toimintapa käytössä koko Atrian ketjussa. Sikava-laatujärjestelmän tietokanta- ja palvelinalusta vaihdettu. Uusi alusta on käyttäjäystävällisempi mahdollistaen paremman raportoinnin ja tilastoinnin.
 • Viime vuonna hännänpurenta väheni merkittävästi. Vuonna 2014 purtuja häntia oli 2,3 %, kun taas vuonna 2015 osuus putosi 1,6 %:iin.
 • Hyvinvointi: Osallistumme HY:n vapaaporsitushankeeseen. Tavoitteena on tutkia ja pilotoida toimiva vapaaporsituskarsina.
 • Bioturvallisuus: kehitämme ketjun bioturvallisuusriskien halllintaa, pääpainona logistiikka ja alkutuotantotilat.
 • Eläinten hyvinvointi: Sikava-/Laatuvastuujärjestelmän hyvinvointiaspektien kehittäminen, validointi ja käyttöönotto.
     
AtriaSiipi    
Tavoitteet 2015 Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Emountuvikkojen tuontiin liittyvien riskien hallinta.
 • Vanhempaispolven rodun vaihto.
 • Hyvinvointituki.
 • Hautomon toimintojen selkeyttäminen ja munittamoiden tulosten parantaminen.
 • Tarttuvia tauteja ei ole karanteenitutkimuksissa todettu.
 • Ross 508 vaihtunut Ross 308:ksi, vaihto sujunut hyvin. 
 • Suurimmalla osalla tiloista on käytössä yksi tai useampi hyvinvointikorvaukseen oikeuttava toimenpide.
 • Toimenpiteitä munalaadun ja -hygienian parantamiseksi. Nuorikkolaatua on parannettu aktiivisella neuvonnalla ja seurannalla sekä rodun vaihdolla. Tasaisempi lauma tuottaa tasalaatuisempaa munaa ja tasalaatuisempaa untuvikkoa.
 • Munahygienian parantaminen munittamotasolla.
 • Hautomon laaduntarkkailun tehostaminen
 • Tuonteihin liittyvien riskien jatkuva hallinta.
AtriaNauta    
Tavoitteet 2015 Tulokset 2015 Tavoitteet 2016
 • Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin todennettava ja vastuullinen alkutuotanto -hankkeen aloittaminen.
 • Valtakunnallisen Naseva-terveydenhuoltotyön kehittäminen jatkuu. Pääpaino tuotannollisen terveydenhuollon ja yhteenvetoraportoinnin kehittämisessä. Selvitetään terveydenhuoltokäyntien tuottaman tiedon käytettävyys osana tilojen taloudellista suunnittelua.
 • Logistiikan ja kasvattamojen toimintatapojen kehittäminen hengitystietulehdusten vähentämiseksi osana alkutuotannon tulevia kehityshankkeita.
 • Rakolattioiden kumittamisen edistäminen osana alkutuotannon hankkeita ja tilakohtaista kehitystyötä.
 • Atrian tietojärjestelmien ja niiden rajapintojen kehittäminen eläinten hyvinvointitietojen käytettävyyden kehittämiseksi.
 • Mykoplasma bovis -tutkimushanke jatkuu.
 • Selvitystyö WQ-hyvinvointistandardin silmämääräiseen arviointiin perustuvan QBA-mittarin soveltuvuudesta tuotannon kehittämisen apuvälineeksi viedään loppuun.
 • Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin todennettava ja vastuullinen alkutuotanto -hanke käynnistyi lupaavasti. Hankkeessa luotiin turvallisen toimintatavan pelisäännöt. Erityistason ja kansallisen tason eläinkauppaan luotiin omat pelisääntönsä. Niiden tueksi valmisteltiin Nasevan sähköistä terveystodistusta ja terveystilanneraporttia. Välitys- ja teuraseläinkauppaan luotiin omat ohjeistuksensa. Nämä kaikki saatiin viimeistelyä vaille valmiiksi.
 • Naseva – tietojärjestelmän alustanvaihto toteutettiin. Uusi järjestelmä mahdollistaa aikaisempaa paremmin tilan eläinten hyvinvoinnin, tehtyjen tutkimusten, tautitilanteen, annettujen lääkitysten, tuoteturvallisuuden ja kuolleisuuden seurannan.
 • Naseva-terveydenhuoltokäyntien tietoja analysoitiin. Niiden soveltuvuutta eläinten hyvinvoinnin esille tuontiin osana markkinointia selvitettiin.
 • Rakolattioiden kumittamista edistettiin tuottajatilaisuuksissa ja osana kehitystyötä.
 • Mykoplasma bovis -tutkimushanke jatkui. Hankkeessa on todettu, että tartunnan esiintyvyys vähenee suhteessa tehtyihin riskinhallintatoimiin.
 • Selvitystyö WQ-hyvinvointistandardin silmämääräiseen arviointiin perustuvan QBA-mittarin soveltuvuudesta tuotannon kehittämisen apuvälineeksi vietiin loppuun. A-Indeksin perusteella arvioidut hyvät olosuhteet olivat yhteydessä nautojen saamiin hyviin QBA-pisteisiin. Hyvät QBA-pisteet olivat puolestaan yhteydessä parantuneeseen ruhojen lihakkuuteen.
 • Maito- ja lihaketjun jäljitettävyysjärjestelmät – avoin todennettava ja vastuullinen alkutuotanto –hanke viedään loppuun. Nasevaan luodaan kaksisuuntainen rajapinta tilojen terveysindikaattorien siirtämiseksi suoraan kuljetussuunnittelujärjestelmien käyttöön.
 • Luodaan teuraslehmille Naseva-lisä eläinten hyvinvoinnin ja nautaketjun turvallisen toimintatavan tueksi.
 • Nasevan lääkkeiden käyttöön liittyviä yhteenvetoja ja kuolleisuuden ketjutason seurantaa kehitetään edelleen.
 • Nasevan terveydenhuoltokäyntien tuottamaa eläinten hyvinvoinnista kertovaa tietoa hyödynnetään edelleen sekä mahdollisuuksien mukaan tilojen taloudellisen toiminnan suunnittelussa.
 • Mykoplasma bovis -tutkimushanke jatkuu. Vastustusstrategia, tilakohtaiset ohjeet tartunnan välttämiseksi ja tartunnan saaneen tilan riskien hallitsemiseksi sekä tilan sisällä ett eläinvälityksessä laaditaan yhdessä ETT:n kanssa. Arvioidaan M. bovis – tartunnan taloudellista merkitystä nautaketjussa.
 • Kasvattamojen ja logistiikan toimintatapoja kehitetään hengitystietulehdusten vähentämiseksi ja rakolattioiden kumittamista edistetään jalkaterveyden ja makuumukavuuden parantamiseksi osana Tuottava Naudanlihantuotanto –kehityshankkeiden parhaiden käytäntöjen selvittämistä, pienryhmätoimintaa sekä selvityksiä.
 • Osallistuminen Vasikkakasvatuksen ongelmat ja muutosvaihtoehdot- hankkeen työhön hengitystietulehdusten hillitsemiseksi: kasvatustapojen, logististen toimintatapausten ja rokotusohjelmien vaikutusten arviointi.