Atrian Toimintaperiaatteet

Atrian Toimintaperiaatteet ovat eettinen ohjeistus jokapäiväiseen toimintaan atrialaisten arjessa. Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia atrialaisia kaikilla liiketoiminta-alueilla. Henkilöstöä koulutetaan Atrian Toimintaperiaatteiden noudattamiseen Atrian koulutussuunnitelman mukaisesti.

Toimintaperiaatteista heijastuvat yhtiön henkilöstön määrittelemät Atrian Tapa Toimia -arvot: ”Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaista ja kuluttajista, tuotamme laatua, haluamme menestyä ja olemme innostuneita työstämme”. Näiden arvojen mukaisesti, yhtenäisiä toimintaperiaatteita noudattaen, Atria voi ohjata käytännön toimintaansa kohti kestävää kehitystä ja menestystä.

Perustan Atrian Toimintaperiaatteille luovat toimintamaan lait ja työehtosopimukset sekä kansainväliset vastuullista toimintaa säätelevät sopimukset ja suositukset. Atria Oyj:n hallitus on kokouksessaan 26.10.2016 hyväksynyt nämä Atrian Toimintaperiaatteet.

Atria sitoutuu seuraaviin kansainvälisiin sopimuksiin ja suosituksiin:

  • YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
  • Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimus työelämän perusoikeuksista
  • YK:n Global Compact -aloite ihmisoikeuksien, työelämän oikeuksien ja ympäristönsuojelun edistämisestä ja korruption ehkäisemisestä
  • OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
  • Kansainvälisen Kauppakamarin (ICC) kestävän kehityksen peruskirja ja ICC:n lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
  • Business Social Compliance Initiative (BSCI) ostotoiminnan periaatteet

Toimintaperiaatteet lyhyesti:

Turvallinen Atria Laatu
Atrian tuotantolaitoksissa ja elintarvikkeiden käsittelyprosesseissa noudatetaan kansainvälisiä hygieniavaatimuksia ja standardeja. Laadukkaat raaka-aineet, tehokkaat valmistus- ja toimitusprosessit sekä katkeamaton kylmäketju takaavat sen, että Atrian tuotteita on turvallista nauttia.

Ympäristö
Atrian ympäristöjohtamisen lähtökohtana on varmistaa, että toiminnassa noudatetaan paikallista ympäristölainsäädäntöä. Samalla Atria pyrkii jatkuvasti yhä parempiin tuloksiin ympäristöjohtamisessa, ja yhtiö on sitoutunut seuraamaan toimintojensa, tuotteidensa ja palvelujensa ympäristövaikutuksia sekä tunnistamaan niiden merkityksen toimintaketjunsa eri vaiheissa.

Sidosryhmät
Atrian yritysvastuu konkretisoituu arkipäivän työssä sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien odotuksia yritys kartoittaa laaja-alaisesti erilaisten selvitysten, kyselyiden, analyysien ja henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla. Atrialle strategisesti tärkeitä sidosryhmiä ovat kuluttajat, asiakkaat, henkilöstö, lihantuottajat ja omistajat. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa raaka-aine- ja materiaalitoimittajat, viranomaiset, rahoittajat, oppilaitokset sekä media.

Henkilöstö
Atria kunnioittaa ja tukee kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeusperiaatteita ja edistää niiden toteutumista kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Paikallisen lainsäädännön sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten yleissopimusten noudattaminen muodostavat perustan Atrian henkilöstöperiaatteille.

Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen ja osaamisen kehittäminen ovat Atrian sosiaalisen vastuun keskeinen ulottuvuus. Näiden tekijöiden varaan rakentuu Atrian toimintojen ja tuotteiden laatu sekä tulevaisuuden kasvu- ja kannattavuustavoitteiden toteutuminen.

Liiketoiminnan rehellisyys
Terveiden ja vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen noudattaminen muodostaa perustan kaikelle Atrian toiminnalle.

Lue lisää Atrian Toimintaperiaatteista