Atrian hiilijalanjälki on verrattain alhainen

Atrian keskeinen tavoite on ilmastonmuutoksen torjuminen ja ruuan tuotanto hiilineutraalisti. Vuoteen 2021 mennessä tunnistamme tuotteidemme hiilijalanjäljen, ymmärrämme syvällisesti, mistä päästöt syntyvät ja miten niitä pienennetään.

Hiilijalanjälki pellolta tehtaan porteille

Atria Suomi on laskenut sian-, naudan- ja kananlihantuotannon hiilijalanjäljen maatilalta teurastamon portille. Tuloksista selviää, että suomalaisen tuotantotavan ilmastovaikutukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna lihantuotannon ilmastovaikutuksiin kansainvälisesti.

Vuonna 2019 valmistunut hiilijalanjäljen laskenta on toteutettu Envitecpolis Oy:n ja atrialaisten perhetilojen kanssa. Laskennan kohteeksi on valittu sellaisia tiloja, jotka kuvaavat keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua.

Atrian tuotannon hiilijalanjälki

Erityisesti oman teollisen toiminnan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on keskeinen lyhyemmän aikavälin tavoite. 

Tavoittelemme 25% hiilidioksidipäästövähennyksiä teollisessa tuotannossa vuoteen 2025 mennessä. Päästöjen vähentäminen tarkoittaa fossiilisten energialähteiden korvaamista uusiutuvalla energialla ja energian tehokasta hyödyntämistä.

Atria-konsernin tuotantotoimintojen hiilijalanjälkeä on mitattu vuodesta 2016 alkaen*. Vuonna 2019 Atria-konsernin hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet 2,5 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Hiilidioksidipäästöjen pieneneminen johtui uusiutuvien energialähteiden lisääntyneestä käytöstä ja energiankäytön tehostamisesta. Raportoimme konsernin hiilijalanjäljen vuosittain yritysvastuuraportissamme.

* Hiilijalanjäljen laskenta ja raportointi perustuvat kansainväliseen yritysten laskenta- ja raportointistandardiin The Greenhouse Gas Protocol. Päästölaskenta kattaa Atrian teollisten tuotantoprosessien CO2-päästöt Atrian yli 50-prosenttisesti omistamissa yhtiöissä.