Ympäristön huomioiminen alkutuotannossa

Tutkimusten mukaan ruoantuotannon merkittävimmät ympäristövaikutukset koko ketjua tarkasteltaessa ovat alkutuotannossa. Atria ohjeistaa alkutuotantoa ympäristötehokkuuteen ja suosittelee sopimustuottajatiloilleen liittymistä EU:n ympäristösitoumukseen.

EU:n ympäristösitoumus sisältää eriasteisia toimenpiteitä maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseksi ja on toistaiseksi tehokkain tapa huolehtia yhteisesti yhteiskunnassa aiheutuvista ruuantuotannon ympäristövaikutuksista. Suomalaisista maatiloista yli 90 prosenttia on liittynyt EU:n ympäristösitoumukseen.

Atrian tuotteissa elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset painottuvat tuotteiden pääraaka-aineen eli lihan tuotantoon. Alkutuotannon ympäristövaikutusten hillitsemisessä tuottajat ovat avainasemassa. Ympäristövaikutusten minimointi tilatasolla tarkoittaa tilakohtaisia, tuotantosuunnasta riippuvia erilaisia ratkaisuja.

Maataloustuotannossa ilmastovaikutusten ohella merkittäviä ympäristövaikutuksia ovat muun muassa tuotannon vesi-intensiivisyys, vesistöjen rehevöityminen, maaperän happamoituminen sekä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen niukkeneminen. Näihin kaikkiin kiinnitetään erityistä huomiota Atrian alkutuotannossa, ja toimintamalleja pyritään jatkuvasti kehittämään entistä ympäristöystävällisemmiksi.