Millaisia ympäristövaikutuksia Atrian tuotteilla on?

Atria tuntee eri alkutuotantosuuntien ja tuoteryhmien ympäristövaikutusten suuruusluokat karkealla tasolla. Tuotetasolle vietynä ympäristövaikutusten arviointi ei atrialaisen näkemyksen mukaan ole järkevää, sillä ruoantuotannossa on kyse suuremmista kokonaisuuksista.

Atrian tuotteiden ympäristövaikutukset minimoidaan muun muassa hankkimalla kotimaista liharaaka-ainetta, joka jalostetaan mahdollisimman materiaalitehokkaasti sekä tuotantolinjojen energiatehokkuudesta pidetään huolta.

Atrian tuotantolinjojen ympäristötehokkuutta seurataan jatkuvasti. Teollisuudessa energiaa ja vettä kuluttavat eniten pidemmälle prosessoidut tuotteet, kuten kypsät lihavalmisteet. Toisaalta kokonaisuuden kannalta raaka-aineen prosessointi vastaamaan erilaisiin kuluttajatarpeisiin ja kulutustilanteisiin pienentää ruoan hävikkiä ja sitä kautta tuotteiden ympäristövaikutuksia. Atria tekee töitä ruokahävikin pienentämiseksi kaikissa elintarvikeketjun vaiheissa.

Hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälkimerkinnän pyrkimyksenä on ilmaista kuluttajalle tuotteen elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset, jotta kuluttaja voi valita halutessaan vähemmän ilmastonmuutosta edesauttavan tuotteen.

Eri yritysten julkaisemat hiilijalanjälkimerkinnät eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia keskenään johtuen erilaisista laskentatavoista. Hiilijalanjälki ei myöskään huomioi kaikkia tuotteen ympäristövaikutuksia, kuten esimerkiksi tuotteen vesi-intensiivisyyttä, vesistöjen rehevöitymisvaikutusta, maaperän happamoitumista, luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä tai luonnonvarojen niukkenemista.

Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen on hyvin monimutkaista, eikä täysin vertailukelpoisia merkintöjä takaavia laskentastandardeja ole olemassa. Merkintä, joka perustuu arvioihin ja yhteissummaan tiettyjen rajauksien puitteissa ei Atrian näkemyksen mukaan voi toimia todellisen toiminnan kehittämisen mittarina.

Atria viestii kuluttajille tuotteisiinsa liittyvien ympäristövaikutusten kokonaisuudesta ja omasta ympäristövastuullisuudestaan sekä verkkosivujensa että sosiaalisen median kautta.