Tietosuojaseloste

Avoimet työpaikat

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 
10§ ja 24§  

Päivitetty 1.3.2016

Rekisterinpitäjä
Atria Suomi
PL 900 (Atriantie 1), 60060 ATRIA
Puhelin 020 472 8111

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johtaja, henkilöstö Patrik Lindholm
PL 900 (Atriantie 1), 60060 ATRIA

Rekisterin nimi
Työnhakijarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Työntekijöiden, opinnäytetyöntekijöiden ja työharjoittelijoiden valintaan sekä työsuhteen alkamiseen liittyvien tarpeellisten tietojen käsittely.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot:
- nimi
- sukupuoli
- syntymäaika
- yhteystiedot
- äidinkieli
- ajokortti
Muut tiedot:
- tehtävät, joista hakija kiinnostunut
- koulutus- ja työkokemustiedot
- muu osaaminen (esim. kielitaito)
- mahdollisesti muita tehtävän kannalta oleellisia tietoja (esim. allergiat)

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään työnhakijalta itseltään hakemuslomakkeella. Tietoja voidaan saada myös Työ- ja elinkeinotoimistosta, mikäli henkilö on ilmoittautunut työnhakijaksi ja antanut luvan tietojen luovuttamiseen. Tietoja voidaan haastattelun yhteydessä täydentää.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Atria Suomi ei luovuta säännönmukaisesti henkilöihin liittyviä tietoja kolmansien osapuolien käyttöön. Rekrytoitaessa ja henkilön tehtävään soveltuvuutta arvioitaessa Atria Suomi voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn rekrytointia ja henkilöarviointia suorittavalle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto:
Työhakemus tulostetaan manuaalisesti ainoastaan tarvittaessa. Manuaalista aineistoa säilyttävät Atria Suomen henkilöstötoiminnon rekrytointia koordinoivat työntekijät tai rekrytoivat esimiehet lukitussa tilassa. Aineisto tuhotaan välittömästi kun sen käsittelyyn ei ole enää laissa tarkoitettua perustetta, kuitenkin viimeistään 6 kk kuluttua tietojen saamisesta.

Sähköinen aineisto:
Työnhakurekisterin tietojen käsittely perustuu käyttäjäkohtaisiin oikeuksiin. Oikeudet näiden tietojen käsittelyyn ovat Atria Suomen henkilöstötoiminnon rekrytointia koordinoivilla työntekijöillä ja rekrytoivilla esimiehillä. Tietojen käsittely tapahtuu henkilökohtaisten käyttöoikeuksien kautta. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, ovat suojattu palomuurilla ja teknisin toimenpitein. IT-laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa. Hakemuksia säilytetään kuusi (6) kuukautta, jonka jälkeen ne tuhotaan.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Atrian rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Atria Suomi Oy/Sirkku Ranta, PL 900, 60060 ATRIA.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Atria Suomi Oy/Sirkku Ranta, PL 900, 60060 ATRIA.