Sisäpiiri

Sijoittajat

Sisäpiiri

Atria noudattaa Markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) N:o 596/2014, ”MAR”) sekä sen nojalla annettua sääntelyä, mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Lisäksi Atrian hallitus on vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Yhtiön ohjeet on jaettu kaikille yhtiön määrittelemille johtotehtävissä toimiville henkilöille sekä taloudellisen raportin valmisteluun osallistuville henkilöille ja lisäksi ohjeet ovat saatavilla yhtiön intranetissä.

MAR-asetuksen tultua voimaan 3.7.2016 Atria ei enää ylläpidä julkista sisäpiirirekisteriä. Julkisen sisäpiirirekisterin 2.7.2016 sisältämät tiedot ovat kuitenkin julkisesti saatavilla Sisäpiirirekisteri-sivustolla. Julkisen sisäpiirirekisterin tietoja ei päivitetä 2.7.2016 jälkeen. Atria ei myöskään MAR-asetuksen voimaantulon jälkeen ylläpidä pysyvää yrityskohtaista sisäpiirirekisteriä, vaan ainoastaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita.

Atria on määritellyt liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtotehtävissä toimiviksi henkilöiksi hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtajan sekä talousjohtajan. Yhtiö ylläpitää luetteloa johtotehtävissä toimivista henkilöistä sekä heidän lähipiiristään. Lisätietoja johdon ja lähipiirin ilmoitusvelvollisuudesta löytyy Johdon liiketoimet -sivulta.

Johtotehtävissä toimivien henkilöiden sekä taloudellisen raportin valmisteluun osallistuvien henkilöiden oikeutta käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä on rajattu siten, että edellä mainitut henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön osakkeilla 30 vuorokautta ennen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkaisemista.

 


Sisäpiirin osakeomistus