Palkkiojärjestelmät

Sijoittajat

Palkkiojärjestelmät

Hallintoneuvoston palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Vuoden 2018 yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2017 palkkioita seuraavasti:

 • kokouskorvaus 250 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 250 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa;
 • hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella.

Hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2017 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallintoneuvostotyöskentelystä (mukaan lukien palkkiot yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:                      

 

Hallintoneuvosto yhteensä 72 250 19 800 92 050
Hallintoneuvoston palkkiot 2017 Hallintoneuvosto-
työskentely
Konserniin kuuluvilta
yhtiöiltä saadut edut
Yhteensä (EUR)
Hannu Hyry, puheenjohtaja 26.4.2017 saakka 8 500   8 500
Jukka Kaikkonen, puheenjohtaja 27.4.2017 alkaen 15 500   15 500
Anttikoski Juho, varapuheenjohtaja 12 750   12 750
Asunmaa Mika 2 000   2 000
Flink Reijo 1 250   1 250
Haarala Lassi Antti 2 250   2 250
Hantula Jussi 2 000   2 000
Holm Henrik 3 000   3 000
Hyttinen Veli 2 250 10 800 13 050
Ingalsuo Pasi 2 000 4 500 6 500
Joki-Erkkilä Jussi 1 500   1 500
Juuse Marja-Liisa 2 000   2 000
Kiviniemi Juha 2 000   2 000
Lajunen Ari 2 250   2 250
Niku Mika 2 000 4 500 6 500
Ojala Pekka 2 750   2 750
Panula Heikki 2 000   2 000
Ritola Ahti 2 000   2 000
Sairanen Risto 2 250   2 250
Tuhkasaari Timo 2 000   2 000

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella. Vuoden 2018 yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2017 palkkioita seuraavasti:
26.4.2017 saakka

 • kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 400 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti korottaa hallituksen jäsenten palkkioita ja korvauksia ja korotetut palkkot maksettiin 27.4.2017 alkaen seuraavasti:

 • kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen jäsenille vuonna 2017 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

Yhteensä - 292 200 54 300 346 500
Nimi Asema Hallitus- ja valiokunta-
työskentely
Konserniin kuuluvilta saadut etuudet Yhteensä
Seppo Paavo puheenjohtaja 69 300   69 300
Jyrki Rantsi varapuheenjohtaja 42 300  11 700 54 000
Nella Ginman-Tjeder jäsen 26 700   26 700
Esa Kaarto jäsen 30 300 34 500 67 800
Pasi Korhonen jäsen 33 600   33 600
Jukka Moisio jäsen 25 800   25 800
Kjell-Göran Paxall jäsen 33 000 8 100 41 100
Harri Sivula jäsen 28 200   28 200


Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä


Atria Oyj:n johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta ja johdon eläke-eduista. Yhtiössä on vuoden 2018 alusta alkaen otettu käyttöön osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi muun muassa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan toimisuhteen ehdot; toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut;  ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet; sekä yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämäärittelyt. Atria Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet.

Eri liiketoiminta-alueiden johtoryhmien jäsenten palkitsemisesta päättävät yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin toimitusjohtaja. Konsernin toimitusjohtaja hyväksyy liiketoiminta-alueiden johto-ryhmiä koskevat tulospalkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan peruspalkka on 501 206 euroa vuodessa, joka sisältää luontoisedut. Toimitusjohtaja voi ansaita Atrian hallituksen päättämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti vuosittain tulospalkkiona enintään 50% vuosipalkasta. Hallituksen päättämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja voi ansaita palkkiona enintään 33% vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläkkeen määrä perustuu toimitusjohtajan vuosiansioihin Atria-konsernin palveluksessa hallituksen määrittämällä tavalla. Ansioihin luetaan rahapalkka ja luontoisedut ilman kannustinjärjestelmien rahana maksettavaa osuutta.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 18 kuukauden palkkaa. Muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevia ehtoja ei ole.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Atrian pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää toteutettiin 31.12.2017 saakka ansaintajaksoittain, joissa oli kolme vuoden mittaista jaksoa. Vuosina 2015–2017 toteutetun ansaintajakson mahdollinen tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan osissa tulevina vuosina. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015-2017 aikana. Järjestelmä päättyi 31.12.2017 ja siihen kuuluu korkeintaan 45 henkilöä. Toimitusjohtaja ja muu konsernin johtoryhmä ovat järjestelmän piirissä. Koko ansaintajaksolta vuosilta 2015–2017 palkkioita on kertynyt 2,1 miljoonaa euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25 %–50 % vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on mukana yhteensä noin 40 henkilöä.

Eläke-etuudet
Atria-konsernin johtoryhmän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville jäsenille on järjestetty Atrian hallituksen vahvistama johdon ryhmäeläke-etu. Ryhmäeläkevakuutuksen eläkeikä on johtoryhmän jäsenillä 63 vuotta. Vakuutussopimuksen mukaista eläkeikää voidaan muuttaa työeläkelainsäädännön muuttuessa. Heillä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläke perustuu vakuutetun vuosiansioihin (rahapalkka ja luontoisedut) hallituksen määrittämällä tavalla.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2017 maksetut taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

Yhteensä 2 172 683 119 962 365 488 249 784 2 907 917
  Palkat eur Luontoisedut Tulospalkkiot Lisäeläkemaksut 2017 yht.
Toimitusjohtaja Juha Gröhn 501 206 20 683 63 500 130 472 715 861
Toimitusjohtajan sijainen:
Heikki Kyntäjä
217 943 13 261 21 156 28 900 281 260
Muu johtoryhmä 1 453 535 86 017 280 832 90 412 1 910 796


Osakepalkkiojärjestelmä

Yhtiön hallitus päätti 20.12.2017 avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018–2020. Uusi osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkaa 1.1.2018 ja päättyy 31.12.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen kasvuun (30 %).

Palkkiot kaudelta 2018 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2019, 2020 ja 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veronluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhden päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä. Ansaintajakson 2018 perusteella maksettavat palkkioiden arvo on yhteensä enintään 2 miljoonaa euroa. Uuden palkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.

Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset
Atria Oyj:n 27.4.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta; sekä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 § tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, molemmissa tapauksissa ehdoin, jotka mahdollistavat hankittujen ja/tai annettavien uusien osakkeiden käyttämisen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.