Palkkiojärjestelmät

Sijoittajat

Palkkiojärjestelmät

Hallintoneuvoston palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2016 palkkioita seuraavasti:

 • kokouskorvaus 250 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 250 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa;
 • hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella.

Hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2016 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallintoneuvostotyöskentelystä (mukaan lukien palkkiot yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:                      

 

Hallintoneuvosto yhteensä 71 000 21600 92 600
Hallintoneuvoston palkkiot 2016 Hallintoneuvosto-
työskentely
Konserniin kuuluvilta
yhtiöiltä saadut edut
Yhteensä (EUR)
Hannu Hyry, puheenjohtaja 22 750   22 750
Anttikoski Juho, varapuheenjohtaja 14 250   14 250
Asunmaa Mika 2 000   2 000
Flink Reijo 1 500   1 500
Haarala Lassi Antti 2 000   2 000
Hantula Jussi 2 000   2 000
Holm Henrik 2 500 1 800 4 300
Hyttinen Veli 2 250 10 800 13 050
Ingalsuo Pasi 2 000 4 800 6 800
Joki-Erkkilä Jussi (28.4.2016 alkaen) 1 000   1 000
Juuse Marja-Liisa 1 500   1 500
Kaikkonen Jukka 2 000   2 000
Kiviniemi Juha 2 000   2 000
Korhonen Pasi (28.4.2016 asti) 500   500
Lajunen Ari 2 250   2 250
Niku Mika 2 000 4 200 6 200
Ojala Pekka 2 750   2 750
Panula Heikki 2 000   2 000
Ritola Ahti 1 500   1 500
Sairanen Risto 1 250   1 250
Tuhkasaari Timo 1 000   1 000

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2016 palkkioita seuraavasti:

 • kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 400 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 200 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen jäsenen palkkio 1 700 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.


Hallituksen jäsenille vuonna 2016 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

Yhteensä - 278 500 54 00 332 500
Nimi Asema Hallitus- ja valiokunta-
työskentely
Konserniin kuuluvilta saadut etuudet Yhteensä
Seppo Paavo puheenjohtaja 69 600   69 600
Jyrki Rantsi varapuheenjohtaja 40 850  11 700 52 550
Nella Ginman-Tjeder jäsen 28.4.2016 alkaen 15 100   15 100
Esa Kaarto jäsen 31 200 34 500 65 700
Pasi Korhonen jäsen 28.4.2016 alkaen 20 250   20 250
Jukka Moisio jäsen 22 500   22 500
Kjell-Göran Paxall jäsen 30 900 7 800 38 700
Timo Komulainen jäsen 28.4.2016 asti 12 200   12 200
Maisa Romanainen jäsen 28.4. 2016 asti 8 300   8 300
Harri Sivula jäsen 27 600   27 600

Vuoden 2016 varsinainen yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset ennallaan.

Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä


Atria Oyj:n johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta ja johdon eläke-eduista. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmää.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi muun muassa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan toimisuhteen ehdot; toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut;  ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet; sekä yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämäärittelyt. Atria Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet.

Eri liiketoiminta-alueiden johtoryhmien jäsenten palkitsemisesta päättävät yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin toimitusjohtaja. Konsernin toimitusjohtaja hyväksyy liiketoiminta-alueiden johto-ryhmiä koskevat tulospalkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan peruspalkka on 498 000 euroa vuodessa, joka sisältää luontoisedut. Toimitusjohtaja voi ansaita Atrian hallituksen päättämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti vuosittain tulospalkkiona enintään 50% vuosipalkasta. Hallituksen päättämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja voi ansaita palkkiona enintään 33% vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläkkeen määrä perustuu toimitusjohtajan vuosiansioihin Atria-konsernin palveluksessa hallituksen määrittämällä tavalla. Ansioihin luetaan rahapalkka ja luontoisedut ilman kannustinjärjestelmien rahana maksettavaa osuutta.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 18 kuukauden palkkaa. Muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevia ehtoja ei ole.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Atrian pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää toteutetaan ansaintajaksoittain, jossa on kolme vuoden mittaista jaksoa.

Vuosina 2015-2017 toteutettavan ansaintajakson mahdollinen tuotto perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan osissa tulevina vuosina. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015 – 2017 aikana. Järjestelmä päättyy 31.12.2017 ja siihen kuuluu korkeintaan 45 henkilöä. Toimitusjohtaja ja muu konsernin johtoryhmä ovat järjestelmän piirissä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 25 - 50 % vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on mukana yhteensä noin 40 henkilöä.

Eläke-etuudet
Atria-konsernin johtoryhmän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville jäsenille on järjestetty Atrian hallituksen vahvistama johdon ryhmäeläke-etu. Ryhmäeläkevakuutuksen eläkeikä on johtoryhmän jäsenillä 63 vuotta. Vakuutussopimuksen mukaista eläkeikää voidaan muuttaa työeläkelainsäädännön muuttuessa. Heillä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläke perustuu vakuutetun vuosiansioihin (rahapalkka ja luontoisedut) hallituksen määrittämällä tavalla.

Osakepalkkiojärjestelmä
Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmää.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2016 maksetut taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

Yhteensä 2 001 290 102 422 362 303 252 233 2 718 248
  Palkat eur Luontoisedut Tulospalkkiot Lisäeläkemaksut 2016 yht.
Toimitusjohtaja Juha Gröhn 499 609 20 186 58 238 129 949 707 982
Toimitusjohtajan sijainen:
Heikki Kyntäjä
215 449 14 829 35 424 28 785 294 487
Muu johtoryhmä 1 286 232 67 407 268 641 93 499 1 715 779