Palkkiojärjestelmät

Sijoittajat

Palkkiojärjestelmät

Hallintoneuvoston palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Vuoden 2018 yhtiökokous päätti pitää hallintoneuvoston palkkiot ennallaan. Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2018 palkkioita seuraavasti:

 • kokouskorvaus 250 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 250 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 1 500 euroa kuukaudessa;
 • hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 750 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella.

Hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2018 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallintoneuvostotyöskentelystä (mukaan lukien palkkiot yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:                      

 

Hallintoneuvosto yhteensä 75 000 27 600 102 600
Hallintoneuvoston palkkiot 2018 Hallintoneuvosto-
työskentely
Konserniin kuuluvilta
yhtiöiltä saadut edut
Yhteensä (EUR)
Jukka Kaikkonen, puheenjohtaja 22 750   22 750
Anttikoski Juho, varapuheenjohtaja 13 000   13 000
Asunmaa Mika 2 250   2 250
Flink Reijo 1 000   1 000
Haarala Lassi Antti 2 500   2 500
Hantula Jussi 2 250   2 250
Holm Henrik, 25.4.2018 saakka 500   500
Hyry Hannu 2 250   2 250
Hyttinen Veli 2 000 11 000 13 000
Ingalsuo Pasi 2 250 9 400 11 650
Joki-Erkkilä Jussi 1 750   1 750
Juuse Marja-Liisa 2 250   2 250
Kiviniemi Juha 2 250   2 250
Lajunen Ari 2 500   2 500
Nikkola Juha, alkaen 26.4.2018 1 750   1 750
Niku Mika 2 000 4 200 6 200
Ojala Pekka 3 000   3 000
Panula Heikki 2 250   2 250
Ritola Ahti, 25.4.2018 saakka 0   0
Sairanen Risto 2 500   2 500
Sandberg Ola, 26.4.2018 alkaen 1 750   1 750
Tuhkasaari Timo 2 250   2 250

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain osakkeenomistajien nimitystoimikunnan varsinaiselle yhtiökokoukselle valmisteleman ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä, eikä muita taloudellisia etuuksia yhtiökokouksen päättämien palkkioiden ohella. Vuoden 2018 yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2018 palkkioita seuraavasti:kokouskorvaus 300 euroa/kokous;

 • kokouskorvaus 300 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 300 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • hallituksen puheenjohtajan palkkio 4 700 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen varapuheenjohtajan palkkio 2 500 euroa kuukaudessa;
 • hallituksen jäsenen palkkio 2 000 euroa kuukaudessa; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Hallituksen jäsenille vuonna 2018 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

Yhteensä - 299 700 47 600 347 300
Nimi Asema Hallitus- ja valiokunta-
työskentely
Konserniin kuuluvilta saadut etuudet Yhteensä
Seppo Paavola puheenjohtaja 69 900   69 900
Jyrki Rantsi varapuheenjohtaja 42 300  17 700 60 000
Nella Ginman-Tjeder jäsen 29 400   29 400
Esa Kaarto jäsen 25.4.2018 asti 8 100 9 000 17 100
Pasi Korhonen jäsen 35 100   35 100
Jukka Moisio jäsen 27 900   27 900
Kjell-Göran Paxall jäsen 34 800 7 200 42 600
Ahti Ritola jäsen 26.4.2018 alkaen 23 100 13 100 36 200
Harri Sivula jäsen 29 100   29 100


Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä


Atria Oyj:n johdon palkitsemisen tavoitteena on edistää yhtiön pitkän aikavälin taloudellista menestystä, kilpailukykyä ja omistaja-arvon suotuisaa kehitystä. Johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta ja johdon eläke-eduista. Yhtiössä on vuoden 2018 alusta alkaen otettu käyttöön osakepohjainen kannustinjärjestelmä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen päätettäväksi muun muassa toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan toimisuhteen ehdot; toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkauksen ja palkkiot sekä muut työsuhteen edut;  ylimmän johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien muodot ja perusteet; sekä yhtiön johdon eläkeohjelmien sisällön ja ryhmämäärittelyt. Atria Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet.

Eri liiketoiminta-alueiden johtoryhmien jäsenten palkitsemisesta päättävät yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin toimitusjohtaja. Konsernin toimitusjohtaja hyväksyy liiketoiminta-alueiden johtoryhmiä koskevat tulospalkkiojärjestelmät.

Toimitusjohtajan peruspalkka on 510 000 euroa vuodessa, joka sisältää luontoisedut. Toimitusjohtaja voi ansaita Atrian hallituksen päättämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti vuosittain tulospalkkiona enintään 50% vuosipalkasta. Hallituksen päättämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän ehtojen mukaisesti toimitusjohtaja voi ansaita palkkiona enintään 33% vuosipalkasta.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläkkeen määrä perustuu toimitusjohtajan vuosiansioihin Atria-konsernin palveluksessa hallituksen määrittämällä tavalla. Ansioihin luetaan rahapalkka ja luontoisedut ilman kannustinjärjestelmien rahana maksettavaa osuutta.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 18 kuukauden palkkaa. Muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevia ehtoja ei ole.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Atria Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden pitkänaikavälin kannustinjärjestelmästä vuosille 2018-2020. Osakepalkkiojärjestelmän tavoitteena on kannustaa Atrian johtoa hankkimaan yhtiön osakkeita ja lisäämään päätöksillään ja toiminnallaan yhtiön pitkäaikaista arvonnousua.

Osake- ja rahapalkkioon perustuva järjestelmä on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon, ensimmäinen ansaintajakso alkoi 1.1.2018 ja päättyi 31.12.2018. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu yhtiön osakekohtaiseen tulokseen EPS (70 %) ja orgaaniseen kasvuun (30 %). Palkkiot kaudelta 2018 maksetaan kolmena yhtä suurena osana vuosina 2019, 2020, 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta henkilölle aiheutuvia veroja ja veroluontoisia maksuja. Mikäli henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 40 henkilöä.

Päättynyt pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Vuosina 2015-2017 toteutetun ansaintajakson tuotto perustui konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot olivat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015–2017 aikana. Järjestelmä päättyi 31.12.2017 ja siihen kuului korkeintaan 45 henkilöä. Toimitusjohtaja, konsernin johtoryhmä ja liiketoiminta-alueiden johtoryhmät olivat järjestelmän piirissä. Koko ansaintajaksolta vuosilta 2015-2017 palkkioita kertyi 2,1 miljoonaa euroa.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perus-teella 25 - 50 % vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat kon-sernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on mukana yhteensä noin 40 henkilöä.

Eläke-etuudet
Atria-konsernin johtoryhmän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville jäsenille on järjestetty Atrian hallituksen vahvistama johdon ryhmäeläke-etu. Ryhmäeläkevakuutuksen eläkeikä on johtoryhmän jäsenillä 63 vuotta. Vakuutussopimuksen mukaista eläkeikää voidaan muuttaa työeläkelainsäädännön muuttuessa. Heillä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläke perustuu vakuutetun vuosiansioihin (rahapalkka ja luontoisedut) hallituksen määrittämällä tavalla.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2018 maksetut taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

Yhteensä 2 128 127 105 359 307 831 282 756 2 824 073
  Palkat eur Luontoisedut Tulospalkkiot Lisäeläkemaksut 2018 yht.
Toimitusjohtaja Juha Gröhn 511 782 20 597 78 828 133 095 744 301

Toimitusjohtajan sijainen:

Tomas Back

Heikki Kyntäjä

 

291 278

86 531

 

9 650

3 319

 

 

53 588

 

37 616

0

 

338 543

143 438

Muu johtoryhmä 1 238 536 71 793 175 415 112 046 1 597 790Hallituksen voimassa olevat palkitsemista koskevat valtuutukset
Atria Oyj:n 26.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 2 800 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta; sekä enintään 5 500 000 uuden tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevan A-osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 § tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, molemmissa tapauksissa ehdoin, jotka mahdollistavat hankittujen ja/tai annettavien uusien osakkeiden käyttämisen osana yhtiön kannustinjärjestelmää.