Palkkiojärjestelmät

Sijoittajat

Palkkiojärjestelmät

Hallintoneuvoston palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallintoneuvoston jäsenten palkkiot vuosittain. Hallintoneuvostolle maksettiin vuonna 2015 palkkioita seuraavasti:

 • kokouskorvaus 250 euroa/kokous;
 • työajan menetyskorvaus 250 euroa kokous- ja toimituspäiviltä;
 • 30.4.2015 saakka hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000 euroa kuukaudessa ja 1.5.2015 alkaen 1.500 euroa kuukaudessa yhtiökokouksen 28.4.2015 päätöksen mukaisesti;
 • 30.4.2015 saakka hallintoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio 1.500 euroa kuukaudessa ja 1.5.2015 alkaen 750 euroa kuukaudessa yhtiökokouksen 28.4.2015 päätöksen mukaisesti; ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan

Hallintoneuvoston jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä.

Hallintoneuvoston jäsenille vuonna 2015 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallintoneuvostotyöskentelystä (mukaan lukien palkkiot yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

 

Hallintoneuvosto yhteensä 78 750 15 200 93 950
Hallintoneuvoston palkkiot 2014 Hallintoneuvosto-
työskentely
Konserniin kuuluvilta
yhtiöiltä saadut edut
Yhteensä
Hannu Hyry, puheenjohtaja 27 250   27 250
Anttikoski Juho, varapuheenjohtaja 15 500   15 500
Asunmaa Mika 2 000   2 000
Flink Reijo 1 000   1 000
Haarala Lassi Antti 1 750   1 750
Hantula Jussi 2 000   2 000
Holm Henrik 2 000 2 100 4 100
Hyttinen Veli 2 000 7 400 9 400
Ingalsuo Pasi 2 000 3 300 5 300
Juuse Marja-Liisa 2 500   2 500
Kaikkonen Jukka 2 250   2 250
Kiviniemi Juha 1 500   1 500
Korhonen Pasi 2 000   2 000
Lajunen Ari 2 250   2 250
Niku Mika 2 000 2 400 4 400
Ojala Pekka 3 000   3 000
Panula Heikki 1 750   1 750
Ritola Ahti 2 000   2 000
Sairanen Risto 2 000   2 000
Tuhkasaari Timo 2 000 - 2 000

 

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää Atrian hallituksen jäsenten palkkiot vuosittain. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkkiojärjestelmiä tai osakesidonnaisia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajan palkitsemisen periaatteet on selostettu omassa osiossaan.

Hallitukselle maksettiin vuonna 2015palkkioita seuraavasti:

 • kokouskorvaus 300 euroa/kokous,
 • työajan menetyskorvaus 300 euroa/kokous- ja toimituspäiviltä,
 • hallituksen puheenjohtajan palkkio on 4.400 euroa kuukaudessa,
 • hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 2.200 euroa kuukaudessa,
 • hallituksen jäsenen palkkio on 1.700 euroa kuukaudessa, ja
 • matkakorvaus yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.


Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous päätti nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot sekä kokouskulujen korvaukset ennallaan.

Hallituksen jäsenille vuonna 2015 maksetut kuukausi- ja kokouspalkkiot hallitustyöskentelystä (mukaan lukien hallitustyöskentely yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä) olivat seuraavat:

Yhteensä - 273 600 53 200 326 800
Nimi Asema Hallitus- ja valiokunta-
työskentely
Konserniin kuuluvilta saadut etuudet Yhteensä
Seppo Paavo puheenjohtaja 68 400   68 400
Jyrki Rantsi varapuheenjohtaja 31 500   8 900 45 900
Esa Kaarto jäsen 31 500 29 500 61 000
Jukka Moisio jäsen 22 800   22 800
Kjell-Göran Paxall jäsen 29 100 5 100 34 200
Timo Komulainen jäsen 34 700 9 700 44 400
Maisa Romanainen jäsen 22 800   22 800
Harri Sivula jäsen 27 300   27 300Toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemisjärjestelmä

Atria Oyj:n johdon palkitsemisjärjestelmä koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, tehtävän tulosvaikutuksen perusteella määräytyvästä tulospalkkiosta ja johdon eläke-eduista. Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmää.
 
Atria Oyj:n hallitus päättää konsernin toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksen, muut taloudelliset etuudet ja tulospalkkiojärjestelmän perusteet sekä muun johdon tulospalkkioperiaatteet.

Eri liiketoiminta-alueiden johtoryhmien jäsenten palkitsemisesta päättävät yksi yli yhden -periaatteen mukaisesti liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin toimitusjohtaja. Liiketoiminta-alueiden johtoryhmiä koskevat tulospalkkiojärjestelmät hyväksyy konsernin toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hänellä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläkkeen määrä perustuu toimitusjohtajan vuosiansioihin Atria-konsernin palveluksessa hallituksen määrittämällä tavalla. Ansioihin luetaan rahapalkka ja luontoisedut ilman kannustinjärjestelmien rahana maksettavaa osuutta.

Toimitusjohtajasopimuksen molemminpuolinen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, toimitusjohtaja on oikeutettu irtisanomisajan palkkaan sekä irtisanomiskorvaukseen, jotka yhdessä vastaavat 18 kuukauden palkkaa. Muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevia ehtoja ei ole.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä
Atrian pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää toteutetaan ansaintajaksoittain, jossa on kolme vuoden mittaista jaksoa.

Vuosina 2015-2017 toteutettavan ansaintajakson mahdollinen tuotto perustuu konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ilman kertaluonteisia eriä. Ansaintajaksolta ansaittu palkkio maksetaan osissa tulevina vuosina. Järjestelmässä maksettavat rahapalkkiot ovat enintään 4,5 miljoonaa euroa koko jakson 2015 – 2017 aikana. Järjestelmä päättyy 31.12.2017 ja siihen kuuluu korkeintaan 45 henkilöä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä
Atria Oyj:n lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä maksettavan tulospalkkion enimmäismäärä on tehtävän tulosvaikutuksen ja tehtävän vaativuustason perusteella 35 - 50 % vuosipalkasta. Tulospalkkiojärjestelmässä kriteereinä ovat konsernitason ja oman vastuualueen tulosvaatimukset ja liikevaihto. Toimitusjohtajan ja muun konsernin johtoryhmän lisäksi Atria Oyj:n tulospalkkiojärjestelmissä on mukana yhteensä noin 40 henkilöä. 

Eläke-etuudet
Atria-konsernin johtoryhmän Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluville jäsenille on järjestetty Atrian hallituksen vahvistama johdon ryhmäeläke-etu. Ryhmäeläkevakuutuksen eläkeikä on johtoryhmän jäsenillä 63 vuotta. Vakuutussopimuksen mukaista eläkettä voidaan muuttaa työeläkelainsäädännön muuttuessa. Heillä on kuitenkin oikeus jäädä eläkkeelle 60-vuotiaana. Eläkejärjestely on maksuperusteinen ja eläke perustuu vakuutetun vuosiansioihin (rahapalkka ja luontoisedut) hallituksen määrittämällä tavalla.

Osakepalkkiojärjestelmä
Yhtiössä ei ole käytössä osakepalkkio- tai optiojärjestelmää.

Toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle vuonna 2015 maksetut taloudelliset etuudet olivat seuraavat:

Yhteensä 1 697 492 362 226 59 754 264 687 2 384 160
  Palkat eur Tulospalkkiot Luontoisedut Lisäeläkemaksut 2015 yht.
Toimitusjohtaja Juha Gröhn 486 670 126 953 17 478 138 502 769 603
Toimitusjohtajan sijainen:
Heikki Kyntäjä
210 015 38 479 15 086 28 419 292 000
Muu johtoryhmä 1 000 807 196 794 27 190 97 766 1 322 557