Nimitystoimikunta

Sijoittajat

Nimitystoimikunta

Atria Oyj:llä on Hallinnointikoodin suosituksen 18b mukainen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on työjärjestyksensä mukaisesti valmistella hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkitsemista sekä hallituksen jä-senten valintaa koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan sellaiset osakkeenomistajat tai näiden edustajat, jotka omistavat KII-sarjan osakkeita, sekä suurin sellainen A-sarjan osakkeenomistaja, joka ei omista KII-sarjan osakkeita, tai tällaisen osakkeenomistajan edustaja. Oikeus nimetä edustaja nimitystoimikuntaan määräytyy Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän yhtiön osakasluettelon perusteella varsinaista yhtiökokousta edeltävän syyskuun 1. pankkipäivän tilanteen mukaisesti. Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on pyytää syyskuun 1. pankkipäivän osakeomistuksen mukaisesti KII-sarjan osakkeenomistajia (lähtökohtaisesti osuuskuntien toimitusjohtajia) sekä suurinta sellaisen A-sarjan osakkeenomistajaa, joka ei omista KII-sarjan osakkeita kutakin nimeämään yhden jäsenen nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy osakasluettelon mukaan seuraavaksi suurimmalle A-sarjan osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Mikäli osakkeenomistaja, jolla olisi arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen elokuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja säätiön omistusosuus tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja huomioidaan nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää asiaa koskevan yhtiön hallitukselle osoitetun vaatimuksen viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun loppuun mennessä.

Nimittämiseen oikeutettu osakkeenomistaja voi nimittää nimitystoimikuntaan myös hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta jatkossa kokoontuu. Nimitystoimikunnan kokoonpanosta tiedotetaan markkinakäytännön mukaan pörssitiedotteella sen jälkeen, kun toimikunnan kokoonpano on selvä.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Toimikunnan ehdotukset julkaistaan niiden valmistuttua pörssitiedotteella ja sisällytetään yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan työjärjestys