Lunastusmääräykset

Sijoittajat

Lunastusmääräykset

6 § Lunastuslauseke

Jos KII-sarjan osake siirtyy yhtiön ulko-puoliselle uudelle omistajalle tai jos KII-sarjan osake siirtyy sellaiselle yhtiön osakkeenomistajalle, joka ei ennestään omista KII-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja KII-sarjan osakkeen-omistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

Jos useammat KII-sarjan osakkeen omistajat haluavat käyttää lunastus-oikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa KII-osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastushinta on pörssilistan mukaisten yhtiön A-osakkeiden hintanoteerausten keskiarvo laskettuna siirtoa edeltäneen kolmen kuukauden ajalta ja jollei pörssilistan tai sitä vastaavaa noteerausta ole olemassa tai jos saanto on vastikkeeton, osakkeiden todellinen, viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo, jonka määrittelee yhtiön tilintarkastaja.

Hallituksen tulee antaa tieto KII-osakkeiden omistajille osakkeen siirtymisestä viipymättä. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

Lunastukseen oikeutetun tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana, pankkivekselinä tai pankin varmentamalla shekillä yhden (1) kuukauden kuluessa sen ajan päättymisestä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään esitettävä tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

7 § Suostumuslauseke

KII-sarjan osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus, jonka antamisesta päättää yhtiön hallitus.