Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q4/2020

Koronavirus (COVID-19) – pandemia on ollut Atrian merkittävin riskitapahtuma vuonna 2020. Sen yhteiskunnalliset, markkinataloudelliset sekä kansanterveydelliset vaikutukset ovat näkyneet toiminnassa maaliskuusta 2020 alkaen. Riskin merkittävyys on vaihdellut sekä liiketoiminta-alueittain että vuodenaikojen mukaan. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saadut uutiset rokotteista eivät vielä ehtineet vaikuttaa riskiä pienentävästi. Viruksen muuntautumiskyky aiheutti sen sijaan sen, että osassa maita koronarajoitteita ja suojautumistoimenpiteitä lisättiin.

Koko pandemian ajan Atria on panostanut henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamiseen sekä tuotantovarmuuden ylläpitämiseen. Atrian eri yksiköissä on mukautettu toimintaa muuttuneiden olosuhteiden ja tuotteiden kysynnän mukaan.

Vaikka Atrialle on aiheutunut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia hygieniavaatimusten ja toiminnan sopeuttamisen takia, vaikutukset tulokseen ja kassavirtaan ovat maltillisia. Myös rahoitusasema on pysynyt hyvänä.

Valtiot ovat elvyttäneet pandemian aikana taloutta tukitoimilla ja elvytyspaketeilla. Suomessa Atrian toimintaa on tukenut työnantajan TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.- 31.12.2020 välisenä aikana. Ruotsissa valtio on maksanut korvauksia sairaslomista.

Rokoteohjelmat eri maissa ovat alkaneet vuoden 2021 alussa. Rokotusohjelmien läpiviennin kesto, eri rokotteiden tehokkuus ja viruksen nopea muuntautumiskyky aiheuttavat kuitenkin sen, että pandemian vaikutuksia Atrian vuoden 2021 tulokseen, taseeseen ja kassavirtaan on edelleen vaikea ennustaa.

Atrian tavanomaiset ruokatuotannon riskit liittyvät raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen, turvallisuuteen sekä hintaan. Useissa Euroopan maissa sekä Kiinassa ja Venäjällä esiintyvä afrikkalainen sikarutto on vaikuttanut sianlihan hintaan, kysyntään ja tarjontaan eri puolilla maailmaa. Koska on olemassa riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla. Loppuvuodesta Euroopassa todetut lintuinfluenssatapaukset ovat puolestaan aiheuttaneet epävarmuutta siipikarjanlihamarkkinoissa.

Tietoturvakysymykset nousivat enenevässä määrin yhteiskunnallisen keskustelun aiheiksi vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla. Huijauksia, tietomurtoja ja tietovuotoja voi kohdistua myös Atrian toimintaan. Niitä pyritään estämään ja niiltä suojautumaan suunnitelmallisella valvonnalla ja tietoturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä.

Henkilöstö on Atrialla erittäin tärkeä voimavara. Henkilöriskejä hallitaan työn turvallisuuteen ja henkilöstön terveydenhuoltoon panostavalla ennakoivalla toiminnalla sekä koulutuksilla. Toimenpiteiden tarkoituksena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen sekä Atrian strategian toteutus ja tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä sekä riskienhallinnasta esitetään vuosikertomuksessa.