Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q2/2020

Ensimmäisen puolivuosikauden aikana koronaviruspandemia (COVID-19) ja sen estämiseksi tehdyt toimenpiteet olivat Atrian merkityksellisin riskitapahtuma. Eri maissa toteutetut sulku- ja rajoitustoimenpiteet, epätietoisuus pandemian kestosta, geopoliittiset epävarmuustekijät, vaikutukset kansantalouteen ja elintarvikemarkkinoihin sekä rahoitusmarkkinoiden nopeat muutokset näkyivät huhti-kesäkuussa aikaisempaa selvemmin riskitekijöinä. Toimintaympäristön epävakaus on edellyttänyt Atrialta joustavaa toiminnan sopeuttamista kunkin liiketoiminta-alueen viranomaisohjeita sekä sulku- ja rajoitustoimenpiteitä noudattaen.

Atrialla merkittävimmät koronavirusriskit liittyvät henkilöstön terveyteen sekä Atrian myyntiin, tulokseen ja kassavirtaan. Katsauskaudella Atria on panostanut henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamiseen suojainten käytöllä ja käsienpesuhygienialla, tiedottamisella ja opastamisella, suosimalla etätyöskentelyä sekä edellyttämällä sosiaalista etäisyyttä kaikissa tiloissa ja tilanteissa. Vierailuja ja matkustamista on rajoitettu.

Tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitäminen on ollut koko konsernissa tärkeää. Tuotantoa on sopeutettu kysyntää vastaavasti ja uusia toimintatapoja on käyttöönotettu aina, kun on ollut siihen tarve. Tuotannossa tehtyihin nopeisiin sopeuttamistoimiin on liittynyt kustannusriskejä. Kapasiteetin muutokset, ylityöt, työturvallisuuden ylläpitäminen sekä kasvaneet hygieniavaatimukset ovat lisänneet kustannuksia.

Hankinnan suorittamat hankintakanavien riskiarvioinnit ja varmuusvarastokäytännöt ovat estäneet puutteet raaka-aineissa ja tarvikkeissa.

Myynnin rakenteeseen liittyvä tulosriski realisoitui puolivuotiskaudella, kun Food Service -myynti pieneni useilla liiketoiminta-alueilla. Lähitulevaisuudessa pandemian mahdollisia riskejä ovat Food Service
-asiakkaiden luottotappiot. Atrian rahoitusasema ja kassavirta ovat pysyneet katsauskaudella hyvinä. Valtiot ovat elvyttäneet pandemian aikana taloutta tukitoimilla ja elvytyspaketeilla. Atrian kannalta merkittävin tukipaketti on ollut Suomessa toteutunut työnantajan TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.-31.12.2020 väliseksi ajaksi. Ruotsissa keskeinen tukimuoto ovat olleet sairausloman omavastuuajan poisto ja valtion maksamat korvaukset sairasloman ajalta.

Loppuvuoden myyntiin ja tulokseen liittyy epävarmuuksia matkustusrajoitusten voimassaolon, kotimaisen kysynnän muutosten ja poikkeustilanteen mahdollisen pitkittymisen takia. Pidemmän aikavälin ennustamisen epävarmuutta lisää taloudellisen taantuman kesto ja työttömyysasteen taso. Edellä kerrotut riskit esiintyvät kaikilla Atrian liiketoiminta-alueilla, mutta niiden painotus voi vaihdella sen mukaan, miten myynti on aikaisemmin kohdistunut eri myyntikanaviin ja miten kauan sekä kuinka laajasti COVID-19 -rajoitukset kussakin maassa ovat voimassa.

Koronapandemia ei ole sulkenut pois myöskään muita tavanomaisia riskejä Atrian toiminnassa kuten merkittävä eläintauti, tuotteiden laatu sekä turvallisuus tai erilaiset vahinkoriskit. Näitä riskejä hallitaan ja riskeihin liittyviä varotoimenpiteitä suoritetaan kriisinkin keskellä.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä on esitetty vuosikertomuksessa 2019.