Liiketoiminnan lähiajan riskit

Atria sijoituskohteena

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Q3/2020

Koronavirus (COVID-19) ja sen vaikutukset Atrian henkilöstön terveyteen sekä myyntiin, tulokseen että kassavirtaan ovat olleet keskeisimmät riskit kolmannella vuosineljänneksellä. Katsauskaudella on sopeutettu joustavasti toimintaa tilanteen mukaan ja jatkettu toimenpiteitä henkilöstön terveyden ja työkyvyn turvaamiseksi sekä tuotteiden toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Atrialle on aiheutunut jonkin verran ylimääräisiä kustannuksia hygieniavaatimusten ja toiminnan sopeuttamisen takia. Rahoitusasema ja kassavirta ovat pysyneet katsauskaudella hyvinä.

Koronapandemian pidentynyt kesto ja vaikutukset elintarvikkeiden kysyntään, kansantalouteen sekä rahoitusmarkkinoihin ovat epävarmuutta lisääviä tekijöitä sekä lyhyellä että pidemmällä ajanjaksolla. Niiden vaikutusten ennustaminen on vaikeaa, koska epävarmuustekijöiden painotus voi vaihdella myös eri liiketoiminta-alueilla. Koronan leviämisnopeuden kasvaessa riski tuotannollisiin häiriöihin lisääntyy.

Valtiot ovat elvyttäneet pandemian aikana taloutta tukitoimilla ja elvytyspaketeilla. Atrian kannalta merkittävin tukipaketti on ollut Suomessa toteutunut työnantajan TyEL-maksun 2,6 prosenttiyksikön alennus 1.5.-31.12.2020 väliseksi ajaksi. Ruotsissa keskeiset tukimuodot ovat olleet sairausloman omavastuuajan poisto ja valtion maksamat korvaukset sairasloman ajalta.

Atrian tavanomaiset ruokatuotannon riskit liittyvät raaka-aineiden ja valmisteiden laatuun, saatavuuteen, turvallisuuteen sekä hintaan. Katsauskaudella afrikkalaisen sikaruton leviäminen villisikoihin Saksassa on vaikuttanut sianlihan hintaan, kysyntään ja tarjontaan eri puolilla maailmaa. Sikaruttoa esiintyy myös Kiinassa ja Venäjällä sekä useissa Euroopan maissa. Koska on olemassa riski sikaruton leviämisestä Suomeen, Atrialla on leviämistä estäviä toimenpiteitä käytössä omissa tuotantolaitoksissa ja sopimustuotantotiloilla.

Henkilöstö on Atrialla erittäin tärkeä voimavara. Henkilöriskejä hallitaan työn turvallisuuteen ja henkilöstön terveyshuoltoon panostavalla ennakoivalla toiminnalla sekä koulutuksilla. Toimenpiteiden tarkoituksena on turvata henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen sekä Atrian strategian toteutus ja tavoitteiden saavuttaminen.

Tarkempi kuvaus Atrian toimintaan liittyvistä riskeistä sekä riskienhallinnasta on esitetty vuosikertomuksessa 2019.