Uutishuone

Atria Oyj, Yhtiökokouskutsu 29.4.2009

2.4.2009 08:30
YHTIÖKOKOUSKUTSU                                

Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka   
pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie 13,
Helsinki, sisäänkäynti ovista M3 ja K3. Kokoukseen ilmoittautuneiden      
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 12.00.     


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                     

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  

1. Kokouksen avaaminen                             

2. Kokouksen järjestäytyminen                          

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen        

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                      

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen            


6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
hallintoneuvoston lausunnon esittäminen                     

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen                     


7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                         


8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen     

Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 25.2.2009. Hallitus ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2008 osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. 
Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun  
täsmäytyspäivänä merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön        
osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 5.5.2009 ja    
maksupäiväksi 12.5.2009.                            


9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä 
toimitusjohtajalle                               


10. Hallintoneuvoston jäsenten palkkioista päättäminen             

Vuonna 2008 hallintoneuvoston jäsenille maksettiin palkkiota seuraavasti:    
kokouskorvaus 200,00 euroa per kokous, työajan menetyskorvaus kokous- ja    
toimituspäiviltä 200,00 euroa, hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000,00
euroa kuukaudessa ja varapuheenjohtajan palkkio 1.500,00 euroa kuukaudessa, sekä
matkustuskorvaus valtion matkustussäännön mukaan (Valtionrautatiet I lk:ssa).  

Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön 
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat hallintoneuvoston jäsenille   
maksettaviksi palkkioiksi seuraavaa: kokouskorvaus 250,00 euroa per kokous,   
työajan menetyskorvaus kokous- ja toimituspäiviltä 250,00 euroa,        
hallintoneuvoston puheenjohtajan palkkio 3.000,00 euroa kuukaudessa ja     
varapuheenjohtajan palkkio 1.500,00 euroa kuukaudessa, sekä matkustuskorvaus  
valtion matkustussäännön mukaan (Valtionrautatiet I lk:ssa).          


11. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä päättäminen             

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvostoon kuuluu 18-21 jäsentä. Vuonna 2008  
jäsenmäärä on ollut 19.                             


12. Hallintoneuvoston jäsenten valinta erovuoroisten tilalle          

Hallintoneuvoston jäsenistä yhtiöjärjestyksen mukaisesti erovuorossa ovat Henrik
Holm, Juha-Matti Alaranta, Esa Kaarto, Juho Tervonen, Pentti Pirhonen, Seppo  
Paavola ja Jouni Sikanen. Yhtiön saaman tiedon mukaan osakkeenomistajat, jotka 
edustavat yli 10 % yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, tulevat     
ilmoittamaan ehdotuksen yhtiökokoukselle erovuoroisten hallintoneuvoston    
jäsenten tilalle valittaviksi henkilöiksi ennen yhtiökokousta. Mahdollinen   
ehdotus tullaan julkistamaan erikseen.                     


13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen                 

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä tulee olla vähintään yksi ja enintään neljä  
varsinaista tilintarkastajaa ja enintään yhtä monta varatilintarkastajaa.    
Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja.   


14. Tilintarkastajien valinta                          

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö     
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.  
Tilintarkastusyhteisö on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT  
Juha Wahlroosin.                                


15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi              

Hallitus ehdottaa, että yhtiö luopuu osakkeiden nimellisarvosta sekä muuttaa  
yhtiökokouksen kutsun toimittamisaikaa muuttamalla yhtiöjärjestyksen 3 §:n, 4  
§:n sekä 13 §:n kuulumaan seuraavasti:                     

3 § Osakkeiden nimellisarvo                           

Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.                        

4 § Osakesarjat                                 

A-sarjan osakkeilla on etuoikeus 0,17 euron osinkoon, minkä jälkeen KII-sarjan 
osakkeille suoritetaan osinkoa 0,17 euroon asti. Mikäli osinkoa on vielä    
jaettavissa tämän jälkeen, A- ja KII-sarjan osakkeilla on samanlaiset oikeudet 
osinkoon.                                    

Jokainen KII-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kymmenellä (10)    
äänellä ja jokainen A-osake yhdellä (1) äänellä.                

13 § Yhtiökokousten pitopaikka, kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen     

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään joko Kuopiossa tai Helsingissä. Kutsu      
yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2)   
kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja 
viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen yhtiökokousta heidän      
osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan    
ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.   
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla      
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.             

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta    

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 
2.800.000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä  
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, ottaen kuitenkin huomioon 
osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden       
enimmäismäärästä. Yhtiön omia A-osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi     
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan   
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön     
kannustinjärjestelmää, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muutoin    
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.       

Hallitus voi päättää hankkia A-osakkeita myös muuten kuin osakkeenomistajien  
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n  
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.    
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland  
Oy:n sääntöjen mukaisesti.                           

Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta 
osin.                                      

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen  
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010 saakka.            


17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien 
antamisesta                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä  
tai useammassa erässä enintään 12.800.000 uuden tai yhtiön hallussa       
mahdollisesti olevan A-osakkeen annista osakeannilla ja/tai antamalla      
optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja     
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Valtuutusta esitetään käytettäväksi
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien    
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön    
kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin     
tarkoituksiin.                                 

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista    
osake-annin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten   
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten oikeuden antaa osakkeita
myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa laissa   
säädetyin ehdoin, oikeuden antaa osakkeita maksua vastaan tai maksutta sekä   
oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen ottaen kuitenkin 
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden   
enimmäismäärästä.                                

Valtuutuksen ehdotetaan kumoavan kaikki voimassa olevat osakeantivaltuutukset, 
mukaan lukien rahastokorotusvaltuutuksen, ja olevan voimassa seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2010  
saakka.                                     


18. Kokouksen päättäminen                            


B. Yhtiökokousasiakirjat                            
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä 
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Atria Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa   
www.atria.fi. Atria Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja           
tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja   
tilintarkastuskertomuksesta ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla    
viimeistään 8.4.2009. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös 
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään   
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.                 


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                      


1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                    

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.4.2009   
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.      
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle      
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.          

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua  
viimeistään 24.4.2009 ennen kello 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   
a) sähköpostin kautta osoitteeseen liisa.liukku@atria.fi;            
b) puhelimitse numeroon (06) 416 8306;                     
c) telefaksilla numeroon (06) 416 8207; tai                   
d) kirjeitse osoitteeseen Atria Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060 ATRIA.     

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,       
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.      

Osakkeenomistajien Atria Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain   
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn  
yhteydessä.                                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa     
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä 
asioista.                                    


2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                    

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan  
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty  
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa   
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään   
toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Atria Oyj, PL 900, 60060 ATRIA ennen  
ilmoittautumisajan päättymistä.                         


3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                   

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa    
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen       
täsmäytyspäivänä 19.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.         

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään          
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä       
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 


4. Muut tiedot                                 

Atria Oyj:n osakemäärä on kokouskutsun päivänä 1.4.2009 yhteensä 19.063.747   
A-osaketta, jotka edustavat yhteensä 19.063.747 ääntä ja 9.203.981 KII-osaketta,
jotka edustavat yhteensä 92.039.810 ääntä.                   

1. huhtikuuta, 2009                               

ATRIA OYJ                                    
Hallitus                                    


JAKELU                                     
Nasdaq OMX Helsinki Oy                             
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi