Uutishuone

Yhtiökokouskutsu

29.3.2007 09:00
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                  


1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista  

Hallitus ehdottaa osakeantivaltuutusta alla esitettävin tavoin. Ehdotettu    
valtuutus korvaisi 3.5.2007 saakka voimassa olevan uusmerkintävaltuutuksen.   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä  
tai useammasta osakeannista, jossa voidaan antaa enintään yhteensä 10.000.000  
kappaletta yhtiön 1,70 euron nimellisarvoisia uusia A-osakkeita.        

Hallituksen osakeantivaltuus koskee sekä maksullista että maksutonta osakeantia.
Osakeanti voi olla myös suunnattu, jos siihen on yhtiön kannalta painava    
taloudellinen syy tai maksuttoman suunnatun annin ollessa kyseessä, yhtiön ja  
sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava      
taloudellinen syy.                               

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ehdoista.         

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen       
valtuutuspäätöksestä lukien.                          

3. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään         
rahastokorotuksista                               

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä  
tai useammasta rahastokorotuksesta, joilla voidaan korottaa osakepääomaa    
enintään 850.000 eurolla.                            

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen       
valtuutuspäätöksestä lukien.                          

4. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi             

Syyskuun 2006 alusta voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain vuoksi hallitus    
ehdottaa, että nykyinen yhtiöjärjestys korvataan uudella yhtiöjärjestyksellä.  
Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:                  

- Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan. Osakkeiden vähimmäis- ja
enimmäismäärää koskevat määräykset poistetaan 5 §:stä.             
- Hallintoneuvostoa koskevasta 9 §:stä poistetaan määräys siitä, että      
hallintoneuvosto ottaa ja erottaa toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen 
sekä määrää heidän palkkaetunsa. Toimitusjohtajaa koskevasta 10 §:stä poistetaan
maininta siitä, että toimitusjohtaja on hallinto-neuvoston nimittämä.      
- Varsinaisia nimenkirjoitusoikeuksia koskevan 11 §:n sanamuotoa muutetaan   
siten, että siinä määritetään uuden osakeyhtiölain mukaisesti oikeus edustaa  
yhtiötä toiminimen kirjoittamisoikeuksien sijasta.               
- Tilikautta koskeva 14 § poistetaan.                      
- Yhtiökokousten pitopaikkaa, kokouskutsua ja ennakkoilmoittautumista koskevan 
15 §:n lakiviittaus muutetaan uuden osakeyhtiölain mukaiseksi.         
- Poistettujen yhtiöjärjestysmääräysten johdosta yhtiöjärjestyksen numerointi  
muuttuu 4-15 §:ien osalta.                           


Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset                 

Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ja hallituksen edellä kohdissa 2-4 mainitut  
ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 26.4.2007 alkaen yhtiön
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, 60100 Seinäjoki, yhtiön konttorissa
Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, 70460 Kuopio sekä yhtiön Internet -sivuilla   
osoitteessa www.atria.fi. Jäljennökset mainituista asiakirjoista lähetetään   
osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                     


Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen               

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.4.2007   
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön  
osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu.                   

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään perjantaina 27.4.2007 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi   
tapahtua kirjallisesti osoitteella Atria Yhtymä Oyj, Liisa Liukku, PL 900, 60060
ATRIA, puhelimitse numeroon (06) 416 8306 tai sähköpostilla           
liisa.liukku@atria.fi, mainittuun määräaikaan mennessä. Kirjeen on oltava    
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.        


Tilintarkastajat                                

Osakkeenomistajat, joilla on yhtiön osakkeista ääntenenemmistö, ovat      
ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat 
KHT Pekka Loikkanen ja KHT Eero Suomela sekä varatilintarkastajat KHT-yhteisö  
PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT Markku Tynjälä valitaan jatkamaan seuraavan  
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.                    


Osingonjako                                   

Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2006 
osinkoa 0,595 euroa osakkeelta. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan       
osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkitty Suomen   
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun      
täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 8.5.2007 ja maksupäiväksi 15.5.2007.        


Nurmo 26. helmikuuta 2007                            

ATRIA YHTYMÄ OYJ                                
Hallitus                                    


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.atria.fi