Uutishuone

Atria Yhtymä Oyj valmistelee suunnattua osakeantia institutionaalisille sijoittajille

9.5.2006 08:00
Atria Yhtymä Oyj valmistelee suunnattua osakeantia institutionaalisille
sijoittajille - merkintäsitoumusten vastaanottaminen alkaa 9.5.2006

These materials are not an offer for sale of the shares in the United States. The
shares may not be sold in the United States without registration or an exemption
from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Atria Group
plc does not intend to register any portion of the offering in the United States
or to conduct a public offering of shares in the United States.

Atria Yhtymä Oyj:n ('Yhtiö') hallitus on päättänyt käynnistää valmistelut
liittyen Yhtiön suunnittelemaan suunnattuun osakeantiin. Osakeanti
toteutettaisiin tarjousmenettelyssä (ns. bookbuilding), jossa Yhtiön osakkeita
tarjotaan erikseen määritellyille institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
kansainvälisesti. Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 1.100.000 Yhtiön
uutta A-sarjan osaketta.

Osakeannin taustaa

Atria-konserni investoi merkittävästi toimintansa tehostamiseen Suomessa ja
kasvuun kansainvälisillä markkinoilla, etenkin Venäjällä.

Nurmossa on käynnissä 70 miljoonan euron investointiohjelma, josta yli puolet
kohdistuu logistiikkakeskuksen laajennukseen. Laajennus kaksinkertaistaa
logistiikkakeskuksen kapasiteetin ja on valmis käyttöönotettavaksi keväällä 2007.

Syksyllä 2005 Atria sai päätökseen venäläisen Pit-Productin yritysoston. Pit-
Productilla on yli 20 prosentin osuus Pietarin lihavalmistemarkkinoista. Yhtiö on
Pietarin johtava lihavalmisteiden valmistaja. Lähitulevaisuuden suurin haaste on
tuotantokapasiteetin riittävyys. Uuden logistiikkakeskuksen sekä
valmistuskapasiteetin kaksinkertaistavan uuden tuotantolaitoksen suunnittelu on
aloitettu. Investointien myötä Pit-Productin tuotteita on mahdollista myydä myös
Moskovan markkinoilla, jossa toimivat osin samat kauppaketjut kuin Pietarissa.
Kokonaisinvestoinnin arvioidaan olevan noin 40 miljoona euroa. Investoinnit
valmistuvat pääosin vuoden 2007 aikana.

Yhtiön hallitus on päättänyt valmistella suunnattua osakeantia
institutionaalisille sijoittajille edellä mainittujen investointien
rahoittamiseksi ja pääomarakenteen vahvistamiseksi Yhtiön kansainvälisen kasvun
jatkumisen mahdollistamiseksi.

Yhtiön hallituksen päätös osakeannin järjestämisestä perustuu 3.5.2006 pidetyn
varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Valtuutus
sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen,
että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Edellä
mainittujen investointien rahoittaminen ja pääomarakenteen vahvistaminen kasvun
jatkumisen mahdollistamiseksi on yhtiökokouksen päätöksen mukainen painava
taloudellinen syy osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Osakeannin toteuttaminen

Osakeanti toteutetaan tarjousmenettelyllä (bookbuilding), jossa erikseen
määritellyt institutionaaliset sijoittajat voivat antaa merkintäsitoumuksia
Opstock Pankkiiriliikkeelle Yhtiön uusista A-sarjan osakkeista. Tarjousmenettely
alkaa 9.5.2006 kello 9.00 ja päättyy viimeistään 10.5.2006 kello 18.30.
Ylimerkintätilanteessa tarjousmenettely voidaan keskeyttää ennenaikaisesti,
kuitenkin aikaisintaan 9.5.2006 kello 18.30. Tarjousmenettelyn ennenaikaisesta
keskeyttämisestä tiedotetaan pörssitiedotteella. Yhtiön hallitus tekee lopullisen
päätöksen osakeannin toteuttamisesta tarjousmenettelyn päätyttyä.

Kaupankäynti uusilla A-sarjan osakkeilla Helsingin Pörssin päälistalla alkaa
yhdessä Yhtiön vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 17.5.2006
edellyttäen, että tarvittavat päätökset ja luvat on siihen mennessä saatu. Yhtiö
on hakenut Rahoitustarkastukselta poikkeuslupaa listalleottoesitteen
julkaisemisesta.

Uudet A-sarjan osakkeet vastaavat noin 9,25 prosenttia A-sarjan osakkeista sekä
5,22 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 1,06 prosenttia kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä ennen osakeantia edellyttäen, että osakeanti merkitään
kokonaisuudessaan. Osakeannin jälkeen uudet A-sarjan osakkeet vastaavat noin 4,96
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja 1,05 prosenttia niiden tuottamista
äänistä.

Osakeannin järjestäjänä toimii OKO Corporate Finance Oy.

ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus


Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Matti Tikkakoski, puh. 050 2582 ja
talousjohtaja Erkki Roivas, puh. 0400 160893


JAKELU
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, in or into the
United States, Canada, Australia or Japan.LIITE: ATRIA YHTYMÄ OYJ:N SUUNNATTU OSAKEANTI

OSAKEANNIN ALUSTAVAT EHDOt

Atria Yhtymä Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 8.5.2006  päättänyt  Yhtiön
varsinaisen yhtiökokouksen sille 3.5.2006 antaman valtuutuksen nojalla  käynnistää
valmistelut liittyen Yhtiön suunnittelemaan suunnattuun osakeantiin seuraavasti:

Osakkeiden merkintä

Osakeannissa tarjotaan enintään 1.100.000 uutta Yhtiön A-sarjan osaketta
nimellisarvoltaan 1,70 euroa ("Osakkeet") institutionaalisten sijoittajien
merkittäväksi ("Osakeanti"). Kaikki Osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta poiketen erikseen määriteltyjen institutionaalisten
sijoittajien merkittäväksi. Merkintäsitoumusten tulee käsittää vähintään 10.000
Osaketta, ja merkittävien Osakkeiden lukumäärän on oltava jaollinen 1.000:lla.

Merkintäsitoumukset

Merkintäsitoumusten vastaanotto alkaa 9.5.2006 kello 9.00 ja päättyy viimeistään
10.5.2006 kello 18.30. Merkintäsitoumuksia voivat antaa ainoastaan erikseen
määritellyt institutionaaliset sijoittajat. OKO Corporate Finance Oy
("Järjestäjä") toimii Osakeannin järjestäjänä ja Opstock Pankkiiriliike
vastaanottaa merkintäsitoumuksia. Ylimerkintätilanteessa tarjousmenettely voidaan
keskeyttää ennenaikaisesti, kuitenkin aikaisintaan 9.5.2006 kello 18.30.
Merkintäsitoumusten antamiselle varatun ajan jälkeen Yhtiön hallitus tekee
yhtiökokouksen sille 3.5.2006 antaman valtuutuksen perusteella päätöksen
osakeannin toteuttamisesta ja ehdoista arviolta 10.5.2006.

Merkintähinta

Merkintähinta määräytyy tarjousmenettelyssä eli ns. bookbuilding-menettelyllä,
jossa Yhtiö päättää lopullisen merkintähinnan sijoittajien antamien
merkintäsitoumusten perusteella. Yhtiön hallitus päättää lopullisesta
osakekohtaisesta merkintähinnasta ja siitä tiedotetaan pörssitiedotteella
arviolta 10.5.2006. Merkintähinta on sama kaikille Osakeantiin osallistuville
sijoittajille.

Osakasoikeudet

Osakeannissa tarjottavat Osakkeet tuottavat samat oikeudet kuin muut Yhtiön A-
sarjan osakkeet ja ne oikeuttavat kaikkiin tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin
sen jälkeen, kun niitä vastaava osakepääoman korotus on merkitty
kaupparekisteriin. Osakkeet eivät oikeuta osinkoon, josta varsinainen yhtiökokous
on päättänyt 3.5.2006.

Syyt merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan investointien rahoittamiseksi
ja pääomarakenteen vahvistamiseksi ja täten yhtiön kansainvälisen kasvun
jatkumisen mahdollistamiseksi. Merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on siten
Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Yli- ja alikysyntätilanteet

Yhtiön hallitus päättää menettelystä yli- ja alikysyntätilanteissa.
Merkintäsitoumukset voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan myös
hylätä.

Osakeantia koskevat päätökset

Yhtiön hallitus päättää muista osakepääoman korotukseen liittyvistä seikoista ja
niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. Yhtiön hallitus tekee lopullisen
päätöksen Osakeannin toteuttamisesta sen jälkeen, kun merkintäsitoumusten
vastaanottaminen on lopetettu. Samassa kokouksessa hallitus päättää lopullisen
merkintähinnan ja tarjottavien Osakkeiden määrän sijoittajien antamien
merkintäsitoumusten perusteella, sekä päättää annettujen merkintäsitoumusten
hyväksymisestä kokonaan tai osittain. Samalla hallitus myös hyväksyy Osakeannin
lopulliset ehdot. Yhtiön hallitus on varannut oikeuden olla toteuttamatta
Osakeantia.

Muut seikat

Osakeyhtiölain mukaiset asiakirjat ovat Osakkeiden merkitsijöiden nähtävinä
Yhtiön pääkonttorissa ja arvopaperikeskuksessa. Yhtiö lähettää Osakkeiden
merkitsijälle pyynnöstä jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista.

Osakkeiden listaaminen

Yhtiö aikoo jättää hakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi
pörssiosakkeiden lisäeränä Helsingin Pörssin päälistalla. Kaupankäynnin
Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin päälistalla yhdessä Yhtiön
vanhojen A-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 17.5.2006. Osakkeiden
kaupankäyntitunnus on ATRAV.

Yhtiön osakkeiden määrä

Yhtiön osakkeiden lukumäärä välittömästi ennen Osakeantia oli  21.092.728.  Yhtiön
osakkeiden lukumäärä välittömästi Osakeannin toteuttamisen jälkeen on  22.192.728,
mikäli kaikki Osakeannissa tarjottavat osakkeet merkitään.

Sovellettava laki

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat
ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa.