Uutishuone

OSAKEYHTIÖLAIN 3 A LUVUN 3 A §:N MUKAINEN TIEDOKSIANTO JA KEHOTUS

25.5.2005 10:00

OSAKEYHTIÖLAIN 3 A LUVUN 3 A §:N MUKAINEN TIEDOKSIANTO JA KEHOTUS

Atria Yhtymä Oyj:n yhtiökokous on 3.5.2005 päättänyt myydä yhteisellä arvo-
osuustilillä olevat Atrian A-sarjan osakkeet niiden omistajien lukuun ja
valtuuttanut yhtiön hallituksen ryhtymään asiassa päätöksen edellyttämiin
tarpeellisiin toimenpiteisiin. Yhtiön avaamalle yhteiselle arvo-osuustilille on
merkitty yhtiön niiden osakkeenomistajien osakkeet, jotka eivät ole kirjanneet
osakkeiden omistusoikeutta arvo-osuusrekisteriin. Arvo-osuusjärjestelmään oli
28.2.2005 siirtämättä yhteensä 26.972 A-sarjan osaketta.

Niitä Atrian osakkeenomistajia tai muita oikeudenhaltijoita, jotka eivät ole
vielä vaatineet omistuksensa tai muun oikeutensa kirjaamista arvo-
osuusjärjestelmään, kehotetaan oikeutensa kirjaamiseksi viivytyksettä
toimittamaan osakekirjansa sekä mahdolliset saanto- ja muut selvitykset
asianomaiselle tilinhoitajayhteisölle.

Osakkeenomistajan tai muun oikeuden haltijan tulee vaatia osakkeiden tai muun
oikeuden kirjaamista arvo-osuusjärjestelmään lain mukaisin tavoin viimeistään
15.7.2006 uhalla, että hän muutoin menettää oikeutensa näihin osakkeisiin.

Osakkeet, jotka ovat 15.7.2006 jälkeen siirtämättä arvo-osuusjärjestelmään,
myydään niiden omistajien lukuun. Myynnistä saadut varat, joista vähennetään
ilmoittamisesta ja myynnistä aiheutuneet kulut, talletetaan omistajien lukuun Itä-
Suomen lääninhallitukseen lain mukaiseksi ajaksi, joka on tällä hetkellä kymmenen
vuotta. Osakkeiden myynnin jälkeen osakkeenomistajalla on ainoastaan oikeus saada
osakkeitaan vastaava osuus talletetuista varoista osakekirjaa ja mahdollista
saantoselvitystä vastaan.


Atria Yhtymä Oyj
Hallitus
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.fi