Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOK

22.10.2003 09:00
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 11.11.2003

Atria Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen 
yhtiökokouksen 11.11.2003 päättämään osakepääoman korottamisesta 
osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä. 
Osakeannilla on tarkoitus kerätä enintään 26,4 milj. euroa omaa pääomaa. 
Osakeannilla hankittavat varat käytetään pääasiassa konsernin 
kansainvälistymisen edellyttämään pääomarakenteen vahvistamiseen ja 
kansainvälistymiseen liittyvien investointien rahoittamiseen.

ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

LIITE: YHTIÖKOKOUSKUTSU

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, 
joka pidetään tiistaina 11. marraskuuta 2003 alkaen klo 14.00 Kuopiossa yhtiön 
konttoritiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, Kuopio. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 5 §:n muuttamiseksi.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:ää muutetaan siten, että A-sarjan osakkeita voi olla 
vähintään 6.200.000 kappaletta ja enintään 20.000.000 kappaletta.

2. Hallituksen ehdotus yhtiön osakepääoman korottamiseksi uusmerkinnällä 
vähintään 1,70 eurolla ja enintään 8.964.409,40 eurolla laskemalla liikkeeseen 
vähintään yksi (1) ja enintään 5.273.182 uutta A-osaketta.

Osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 14.11.2003 merkitty Suomen 
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon tai sillä, jolle 
osakkeenomistajan merkintäoikeus on siirtynyt, on oikeus merkitä jokaista kolmea 
(3) A- tai KII-osaketta kohden yksi (1) uusi A-osake 5,00 euron hintaan 
osakkeelta. 

Osakkeenomistaja, joka on täsmäytyspäivänä 14.11.2003 merkitty yhtiön 
omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt ensisijaista merkintäetuoikeuttaan, voi 
toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä uusia osakkeita, joita ei 
ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella, 5,00 euron hintaan 
osakkeelta. Mikäli osakkeenomistaja haluaa merkitä osakkeita toissijaisessa 
merkinnässä, hänen on ilmoitettava ensisijaista merkintää tehdessään se määrä 
uusia osakkeita, jonka osakkeenomistaja haluaa merkitä toissijaisen 
merkintäetuoikeutensa perusteella. Ylimerkintätilanteessa uudet osakkeet jaetaan 
niitä merkinneiden osakkeenomistajien kesken heidän täsmäytyspäivän mukaisen 
osakeomistuksensa suhteessa.

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, kenellä on oikeus merkitä ne osakkeet, 
joiden osalta osakkeenomistajien merkintäetuoikeutta ei ole käytetty. 
Hallituksen päätöksen perusteella tapahtuva merkintä tehdään samaan 
merkintähintaan kuin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt 
merkinnät ja merkintä on tehtävä ja osakkeet maksettava viimeistään 19.12.2003. 

Merkintäaika osakkeenomistajien ensi- ja toissijaisen merkintäetuoikeuden 
perusteella alkaa 19.11.2003 ja päättyy 12.12.2003.  Merkintäpaikkoina toimivat 
Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit. Osakkeiden merkintähinta 
on maksettava kokonaisuudessaan osakkeita merkittäessä. Osakeannissa merkityt 
osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta tilikaudelta lukien. 
Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman korottamisen 
rekisteröinnistä lukien.

Hallituksen ehdotukset liitteineen ja osakeyhtiölain 4 luvun 4 a §:ssä mainitut 
asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävänä 4. marraskuuta 2003 alkaen yhtiön 
konttorissa Seinäjoella, osoite Vaasantie 1, Seinäjoki, sekä yhtiön konttorissa 
Kuopiossa, osoite Ankkuritie 2, Kuopio. Jäljennökset mainituista asiakirjoista 
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. 

Osallistuminen ja ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 
31.10.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n 
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon, ellei laista muuta johdu. 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 
yhtiölle viimeistään perjantaina 4.11.2003 klo 16.00. Ilmoittautuminen voi 
tapahtua kirjeitse yhtiön konttoriin osoitteeseen PL 900, 60060 ATRIA, tai 
puhelimitse (06) 416 8306 /Liisa Liukku, mainittuun määräaikaan  mennessä. 
Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset 
valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan 
kuluessa.

ATRIA YHTYMÄ OYJ
Hallitus