Uutishuone

ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOK

11.11.2003 15:00
ATRIA YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 11.11.2003

Atria Yhtymä Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 11.11.2003 päätti hallituksen 
esityksen mukaisesti osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien 
merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä. Yhtiön osakepääomaa korotetaan 
uusmerkinnällä vähintään 1,70 eurolla ja enintään 8.964.409,40 eurolla antamalla 
uusia A-osakkeita vähintään yksi (1) ja enintään 5.273.182 kappaletta.

Atria Yhtymä Oyj:n osakkeenomistaja saa yhden merkintäoikeuden jokaista 
täsmäytyspäivänä 14.11.2003 omistamaansa osaketta kohden. Osakkeenomistajalla 
tai sillä, jolle merkintäoikeus on siirtynyt, on oikeus merkitä kolmea 
merkintäoikeutta kohden yksi uusi A-osake 5,00 euron hintaan osakkeelta. Uudet 
osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon kuluvalta tilikaudelta. Osakeannin 
merkintäaika alkaa 19.11.2003 ja päättyy 12.12.2003. Merkintäoikeuksilla käydään 
kauppaa Helsingin Pörssissä 19.11.2003 ja 5.12.2003 välisenä aikana.

Osakeannilla kerätään noin 26,4 milj. euroa omaa pääomaa. Osakeannilla 
hankittavat varat käytetään pääasiassa konsernin kansainvälistymisen 
edellyttämään pääomarakenteen vahvistamiseen ja kansainvälistymiseen liittyvien 
investointien rahoittamiseen.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 5 §:n 
muuttamiseksi seuraavasti: 

5 § Osakesarjat

Yhtiön osakkeista on KII-sarjan osakkeita vähintään 6.300.000 kappaletta ja 
enintään 29.500.000 kappaletta ja A-sarjan osakkeita vähintään 6.200.000 ja 
enintään 20.000.000 kappaletta.

Muutoin 5 § jää voimaan entisenlaisena.


ATRIA YHTYMÄ OYJ


Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja

JAKELU

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


Tätä tiedotetta ei saa julkaista eikä levittää Australiassa, Kanadassa, 
Ranskassa, Hong Kongissa, Japanissa, Etelä-Afrikassa, Espanjassa eikä 
Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai 
levitettäväksi Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin. Tämä tiedote ei ole 
arvopaperien myyntitarjous Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai 
sellaisten henkilöiden lukuun, paitsi Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain 
(Securities Act of 1933) ja siihen liittyvien sääntöjen ja määräysten sallimissa 
tietyissä poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Osakeantia ja sen 
tarkoittamia arvopapereita ei tulla rekisteröimään eikä tarjoamaan julkisesti 
Yhdysvalloissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei saa luovuttaa tätä tiedotetta muille kuin 
vuoden 2000 rahoituspalvelu ja -markkinalain (Financial Services and Markets Act 
2000) nojalla annetun vuoden 2001 määräyksen (Financial Services and Markets Act 
2000 (Financial Promotion) Order 2001) 19(1) artiklan tai 49(1) artiklan 
mukaisille vastaanottajille.
Tämä tiedote ei ole myyntitarjous eikä kehotus ostotarjouksen tekemiseen, eikä 
näitä arvopapereita saa myydä missään sellaisessa maassa, missä tällainen 
tarjous, kehotus tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä, poikkeusta 
rekisteröintivelvoitteesta tai muuta hyväksyntää kyseisen maan 
arvopaperilainsäädännön mukaisesti.
LIITE: OSAKEANNIN EHDOT

OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN UUSMERKINNÄLLÄ JA OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ

Yhtiön osakepääomaa korotetaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen 
perustuvalla uusmerkinnällä vähintään 1,70 eurolla ja enintään 8.964.409,40 
eurolla laskemalla liikkeeseen vähintään yksi (1) ja enintään 5.273.182 
nimellisarvoltaan 1,70 euron uutta A-osaketta ("Osakeanti"). Osakeannissa 
liikkeeseenlaskettavat A-osakkeet vastaavat 25 prosenttia Yhtiön osakkeiden 
määrästä ja noin 0,5 prosenttia niiden tuottamista äänistä Osakeannin jälkeen 
edellyttäen, että Osakeanti merkitään kokonaisuudessaan. 

MERKINTÄOIKEUS JA MERKINTÄSUHDE

Ensisijainen merkintäetuoikeus

Osakkeenomistajalla, joka on Osakeannin täsmäytyspäivänä 14.11.2003 
("Täsmäytyspäivä") merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään Yhtiön 
omistajaluetteloon tai sillä, jolle osakkeenomistajan merkintäoikeus on 
siirtynyt, on oikeus merkitä jokaista kolmea (3) A- tai KII-osaketta kohden yksi 
(1) uusi A-osake 5,00 euron hintaan osakkeelta. Osakkeiden murto-osia ei voi 
merkitä. Jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa vanhaa osaketta kohden 
osakkeenomistaja saa yhden merkintäoikeuden arvo-osuutena ("Merkintäoikeus"). 

Ensisijaisen merkintäetuoikeuden tuottamat Merkintäoikeudet ovat vapaasti 
luovutettavissa. Merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Toissijainen merkintäetuoikeus

Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä 14.11.2003 merkitty Yhtiön 
omistajaluetteloon ja joka on käyttänyt ensisijaista merkintäetuoikeuttaan, voi 
toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä uusia osakkeita, joita ei 
ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella, 5,00 euron hintaan 
osakkeelta. Mikäli osakkeenomistaja haluaa merkitä osakkeita toissijaisessa 
merkinnässä, hänen on ilmoitettava ensisijaista merkintää tehdessään se määrä 
uusia osakkeita, jonka osakkeenomistaja haluaa merkitä toissijaisen 
merkintäetuoikeutensa perusteella.

Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä. Merkintä on sitova eikä 
sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Hallituksen päättämien tahojen oikeus merkintään

Yhtiön hallituksella on oikeus päättää, että Yhtiö tarjoaa ensisijaisen ja 
toissijaisen merkintäetuoikeuden  perusteella mahdollisesti merkitsemättä 
jääneet uudet osakkeet hallituksen päättämille tahoille samaan merkintähintaan 
kuin osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella tarjotut osakkeet. 
Hallituksen päätöksen perusteella tapahtuva merkintä on tehtävä ja osakkeet 
maksettava viimeistään 19.12.2003. 

TÄSMÄYTYSPÄIVÄ

Osakemerkintään oikeuttava Osakeannin Täsmäytyspäivä on 14.11.2003.

MERKINTÄAIKA

Merkintäaika osakkeenomistajien ensi- ja toissijaisen merkintäetuoikeuden 
perusteella alkaa 19.11.2003 klo 9.30 ja päättyy 12.12.2003 klo 16.30. 

MERKINTÄPAIKAT

Merkintäpaikkoina toimivat Osuuspankkien ja Okopankki Oyj:n arvopaperikonttorit 
konttoreiden aukioloaikoina sekä Osuuspankin Puhelinpalvelu suomeksi, puh. 0100 
0500 ja ruotsiksi, puh. 0100 9051. Osuuspankin Puhelinpalvelun kautta 
merkintäsitoumuksen tekevillä asiakkailla on oltava henkilökohtainen 
puhelinpalvelusopimus.

MERKINTÖJEN MAKSU

Osakkeiden merkintähinta on ensisijaisen ja toissijaisen merkintäetuoikeuden 
perusteella tehtävässä merkinnässä maksettava kokonaisuudessaan osakkeita 
merkittäessä merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Pääjärjestäjällä on oikeus hylätä merkintäsitoumus osittain tai kokonaan, ellei 
sitä ole maksettu Osakeannin ehtojen tai merkintäpaikan antamien tarkempien 
ohjeiden mukaisesti. 

MERKINTÖJEN HYVÄKSYMINEN

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Yhtiön hallitus tulee 
hyväksymään kaikki ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakeannin 
ehtojen mukaisesti tehdyt merkinnät. Toissijaisten merkintöjen osalta Yhtiön 
hallitus tulee hyväksymään kaikki toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella 
tehdyt merkinnät, ellei kyse ole ylikysyntätilanteesta.  

YLI- JA ALIKYSYNTÄTILANTEET

Mikäli toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ylittävät 
tarjolla olevan osakemäärän, uudet osakkeet jaetaan niitä merkinneiden 
osakkeenomistajien kesken heidän Täsmäytyspäivän mukaisen osakeomistuksensa 
suhteessa kuitenkin siten, että osakkeenomistaja saa uusia osakkeita enintään 
merkintäsitoumuksessa ilmoittamansa enimmäismäärän. Se määrä osakkeita, johon 
osakkeenomistaja on oikeutettu, pyöristetään kokonaisiksi osakkeiksi Yhtiön 
hallituksen päättämällä tavalla. Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella 
tehdyt merkinnät voidaan hyväksyä kokonaan tai osittain tai ne voidaan hylätä. 

Ensisijaisen ja toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti 
merkitsemättä jääneet uudet osakkeet tarjotaan Yhtiön hallituksen päättämien 
tahojen merkittäviksi erikseen annettavien tarkempien ohjeiden mukaan.

MERKINTÄMAKSUJEN PALAUTTAMINEN (TOISSIJAINEN MERKINTÄETUOIKEUS)

Mikäli toissijaiseen merkintään osallistunut osakkeenomistaja ei saa kaikkia 
merkitsemiään osakkeita, osakkeenomistajan toissijaisesta merkinnästä suorittama 
merkintämaksu palautetaan, arviolta 23.12.2003. Palautettaville 
merkintämaksuille ei makseta korkoa. 

OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt osakkeet kirjataan 
osakkeenomistajan arvo-osuustilille "Atria Yhtymä A Uudet" -lajisina osakkeina 
niin pian merkinnän jälkeen kuin on käytännössä mahdollista. Uudet osakkeet 
yhdistetään vanhaan osakelajiin, kun osakepääoman korotus on merkitty 
kaupparekisteriin, arviolta 22.12.2003.

Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt osakkeet kirjataan 
osakkeenomistajan arvo-osuustilille arviolta 22.12.2003. 
OSAKASOIKEUDET

Osakeannissa merkityt osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon 1.1.2003 alkaneelta 
tilikaudelta lukien. Osakkeet tuottavat muut oikeudet Yhtiössä osakepääoman 
korottamisen rekisteröinnistä lukien.

INFORMAATIO


Osakeyhtiölain 4 luvun 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävinä 
Yhtiön konttorissa Seinäjoella, Vaasantie 1 ja Opstock Oy:n toimitiloissa 
Helsingissä, Teollisuuskatu 1 b.

SOVELLETTAVA LAKI

Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia. Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan 
toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

MUUT SEIKAT

Osakepääoman korotukseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä 
aiheutuvista käytännön toimenpiteistä päättää Yhtiön hallitus.