Uutishuone

ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.200

24.2.2003 10:00
ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2002	 		

Konsernin liikevaihto kasvoi 10,9 % ja oli 707,0 miljoonaa euroa (637,4 
miljoonaa euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä oli 20,4 miljoonaa eu-
roa, (23,9 miljoonaa euroa). Hallitus ehdottaa osinkoa maksettavaksi 
25 % osakepääomalle. KONSERNITULOSLASKELMA (MILJ.EUR)

				1-12/2002    1-12/2001    muutos %

LIIKEVAIHTO			707,0  	637,4  	10,9

LIIKEVOITTO			25,6		28,9		-11,5		
				
TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	20,4		23,9		-14,8

KONSERNIN TULOS ENNEN VEROJA	20,4		23,9		-14,8

KATSAUSKAUDEN TULOS		14,1		15,9		-11,6


KONSERNITASE (MILJ. EUR)	12/2002		12/2001		muutos %

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		50,1		42,0		19,5
Aineelliset hyödykkeet		243,8		209,8		16,2
Sijoitukset			5,0		5,4		-6,2

VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			46,1		34,6		32,9
Saamiset			77,5		70,3		10,4
Rahat ja pankkisaamiset		16,5		10,1		62,5

YHTEENSÄ			439,0		372,2		18,0

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA
Osakepääoma ja muu oma pääoma	188,6		180,7		4,4

VÄHEMMISTÖOSUUS			1,2		0,5		164,9

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen			123,4		83,3		48,1
Lyhytaikainen			125,8		107,7		16,8

YHTEENSÄ			439,0		372,2		18,0


RAHAVIRTALASKELMA (milj.EUR)	1-12/2002	1-12/2001	muutos %	

Liiketoiminnan rahavirta	50,9		47,1		8,1		
Rahoituserät ja verot		-14,9		-12,2		22,1		
Liiketoiminnan rahavirta
yhteensä            36,0      34,9      3,2		

Investointien rahavirta		-66,1		-23,2		184,9			

Lainojen muutos			43,2		5,1		947,1			
Maksetut osingot		-6,8		-4,0		70,0		
Rahoituksen rahavirta yhteensä	36,4		-9,1		500,0		

Rahavarojen muutos		6,3		2,6		142,3		
  

KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET (MILJ. EUR)				

				31.12.2002	31.12.2001	muutos %

VELAT, JOIDEN VAKUUDEKSI ON ANNETTU
KIINNITYKSIÄ TAI MUITA VAKUUKSIA
Lainat rahoituslaitoksilta	95,0		71,8		32,3		
Eläkelainat			5,4		8,3		-34,9
Yhteensä			100,4		80,1		25,3

YLEISVAKUUTENA ANNETUT KIINNITYKSET
JA MUUT VAKUUDET
Annetut kiinteistökiinnitykset	64,4		62,2		3,5
Annetut yrityskiinnitykset	25,6		22,3		14,8
Annetut muut vakuudet		40,6		62,7		-35,2
Yhteensä			130,6		147,2		-11,3

KONSERNIYHTIÖIDEN PUOLESTA ANNETUT
KIINNITYKSET JA MUUT VAKUUDET
Takaukset            21,8      -        100,0
Yhteensä            21,8      -        100,0

TASEESEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT 
VASTUUSITOUMUKSET JA VASTUUT
Käyttämättömät limiitit		82,3		76,9		7,0
Takaukset			1,0		0,9		11,1

Leasingvastuut
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat
				1,0		1,0		-		
Myöhemmin maksettavat		1,2		1,1		9,1
Yhteensä			2,2		2,1		4,8


Luvut ovat tilintarkastamattomia			


TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
				2002	2001	2000	1999	1998			

Liikevaihto, milj.euroa		707,0 	637,4	615,7	555,7	519,2							
Käyttökate, milj.euroa		50,9	52,0	38,7	36,0	36,8					
% lv:sta			7,2	8,2	6,3	6,5	7,1					
Liikevoitto, milj.euroa		25,6	28,9	18,8	16,7	14,5					
% lv:sta			3,6	4,5	3,1	3,0	2,8				
Rahoitustuotot ja -kulut, milj.euroa
				-5,2	-4,9	-5,3	-4,0	-4,4					
% lv:sta			0,7	0,8	0,9	0,7	0,9				
Tulos ennen satunnaisia 
eriä, milj.euroa		20,4	23,9	13,5	12,6	10,1					
% lv:sta			2,9	3,8	2,2	2,3	1,9					
Tulos ennen tilinpäätös-
siirtoja ja veroja, milj.euroa	20,4	23,9	13,5	12,6	8,8					
% lv:sta			2,9	3,8	2,2	2,3	1,7					
Oman pääoman tuotto (ROE) %	7,7	9,2	4,9	5,3	3,8					
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) %
				7,9	10,0	6,8	6,6	5,8	
						
				
Omavaraisuusaste %		43,3	48,7	46,7	46,3	52,6					

Bruttoinvestoinnit käyttö-
omaisuuteen, milj.euroa		66,0	23,2	32,1	56,5	19,2					
% lv:sta			9,3	3,6	5,2	10,1	3,7					
Henkilöstön määrä		3.300	3.241	3.419	3.264	3.045					
Tutkimus ja kehitysmenot, milj.euroa
				6,1	5,5	5,8	4,3	4,0				
lv:sta%	*			0,9	0,9	0,9	0,8	0,8					
Tilauskanta **			-	-	-	-	-

* Kirjattu kokonaisuudessaan tilivuoden kuluksi
**Ei merkitsevä luku, koska tilaukset toimitetaan pääosin tilausta 
seuraavana päivänä.
				
						

OSAKEKOHTAISET OSAKEANTIOIKAISTUT TUNNUSLUVUT
				2002	2001	2000	1999	1998			
				12 kk	12 kk	12 kk	12 kk	12 kk		

Tulos/osake (EPS) euroa		0,89	1,00	0,52	0,54	0,39					
Oma pääoma/osake euroa		11,92	11,42	10,73	10,49	10,09					
Osinko/osake euroa*		0,425	0,425	0,25	0,25	0,25					
Osinko/tulos %*			47,8	42,4	48,5	46,4	65,2					
Efektiivinen osinkotuotto*	3,2	7,1	5,9	5,1	5,3				
Hinta/voitto-suhde (P/E)	8,67	5,97	8,26	9,11	12,25					
Osakekannan markkina-arvo, milj.euroa	
				121,8	94,9	67,9	78,3	75,0					
Osakkeiden vaihto/1000 kpl: A	1.249	1.226	602	1.529	3.479			   			
	    KI		-	-	-	-	260	
Osakkeiden vaihto %     A	18,9	18,5	9,1	23,1	79,1		
	    KI		-	-	-	-	11,7					
Osakkeiden lukumäärä milj.kpl	
			yht.	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8					
Osakkeiden lukumäärä 
			A	6,6	6,6	6,6	6,6	4,4				
		KI		-	-	-	-	2,2	
		KII		9,2	9,2	9,2	9,2	9,2			
Osakkeiden osakeantioikaistu luku-	
määrä keskimäärin		15,8	15,8	15,8	15,8	15,8			
osakkeiden osakeantioikaistu luku-
määrä 31.12.			15,8	15,8	15,8	15,8	15,8						

OSAKKEIDEN KURSSIKEHITYS
Kauden alin		A	5,85	3,81	4,02	4,05	4,39				
		KI		-	-	-	-	4,73					
Kauden ylin		A	8,90	6,19	6,00	5,48	9,08				
		KI		-	-	-	-	9,25					
Kauden lopussa		A	7,70	6,00	4,29	4,95	4,46				
		KI		-	-	-	-	5,30					
Tilikauden keskikurssi	A	7,35	5,22	4,99	4,70	6,50				
		KI		-	-	-	-	7,48				
	
* Hallituksen ehdotus

	

KOTIMAAN LIIKETOIMINNAN HEIKKENEMINEN PUDOTTI ATRIAN TULOSTA


Atria-konserni ei viime vuodelta saavuttanut edellisen vuoden 
tulostasoa. Syynä oli kotimaan liiketoimintojen kannattavuuden 
heikkeneminen. Ennen kaikkea suurena teurastajana Atria kärsi 
teurastus- ja leikkuutoiminnan kannattavuuden voimakkaasta 
heikkenemisestä. Sitä vastoin Ruotsin liiketoimintojen 
kannattavuus parani ja saavutti tavoitetason. Kuitenkin syyskuun 
alusta Ruotsista mukaan tulleen Samfood AB:n mukauttaminen rasitti 
loppuvuoden tulosta.
 
Vuonna 2002 tulos ennen veroja oli 20,4 miljoonaa euroa edellisen 
vuoden tuloksen ollessa 23,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdoksi 
muodostui 707,0 miljoonaa euroa (edellisen vuoden liikevaihto 
637,4 miljoonaa euroa), jossa on kasvua 10,9 prosenttia. Kotimaan 
liiketoiminta ilman tytäryhtiöitä oli 436,0 miljoonaa euroa, 
kasvua 1,2 prosenttia. Ruotsissa toimivan Lithells AB:n 
liikevaihto oli 243,4 miljoonaa euroa, kasvua 33,6 prosenttia. 
Liha ja Säilyke Oy:n liikevaihto oli 40,2 miljoonaa euroa. 
Osingoksi yhtiön hallitus ehdottaa edellisen vuoden tasoa, 0,425 
euroa/osake.

Kotimaan liiketoiminnassa Atrian vähittäiskauppa kykeni 
kasvattamaan markkinaosuuttaan. Atria nousi markkinajohtajaksi ns. 
leivänpäällystuotteissa. Samoin Atria edelleen vahvisti johtavaa 
asemaansa kesän grillimakkaramarkkinoissa. Kannattavuuteen sitä 
vastoin heikentävästi vaikutti eniten teurastamisen ja 
leikkaamisen kannattavuuden heikkeneminen. Vaikka naudanlihan 
kulutus kotimaassa ei enää laskenut, jäi BSE-kriisistä jäljelle 
merkittävä määrä ylimääräisiä kustannuksia, joita ei ole kyetty 
siirtämään myyntihintoihin. Sianlihan voimakas ylituotanto koko 
Euroopassa laski myyntihintoja kaikissa vientimaissa heikentäen 
näiden liiketoimintojen kannattavuutta. Kokonaisuudessaan 
vähittäiskauppatuotteiden hintakehitys useiden tuotteiden osalta 
kotimaassa oli epätyydyttävä.


Samfood-liiketoimintojen osto nosti Atrian suureksi tekijäksi 
Ruotsissa

Viime kesänä Lithells AB osti Samfood-liiketoiminnat Ruotsin 
maataloustuottajajärjestö Lantbrukarnas Riksförbundilta. 
Liiketoiminta raskaine taseineen oli edellisellä omistajalla 
tappiollista. Tästä johtuen Atria osti ainoastaan liiketoiminnat, 
käyttö- ja vaihto-omaisuuden sekä tavaramerkit. Tällä hetkellä on 
menossa voimakas toimintojen yhteensovittaminen Atria Lithells 
AB:n kanssa. Atria Lithells AB:n tehdas Sköllerstassa nostaa noin 
30 prosenttia tuotantoaan ja erikoistuu lihavalmisteisiin. Samfood 
AB:n Malmön tehdas erikoistuu valmisruokaan, 
leivänpäällystuotteisiin ja pekoniin, sekä Tukholman tehdas 
kuluttajapakattuun lihaan. Vuoden alkupuolella 

toiminnanmukauttamisesta syntyy ylimääräisiä kustannuksia, mutta 
koko vuoden osalta Samfood AB:n uskotaan pääsevän positiiviseen 
tulokseen.

Sopeuttamisen jälkeen tavoitteena on yhdistää Samfood AB:n ja 
Atria Lithells AB:n liiketoiminnat. Jo tällä hetkellä yrityksillä 
on sama ydinjohto niin tuotannon, markkinoinnin kuin 
toimitusjohtajan osalta.

Samfood-liiketoimintojen oston myötä Lithellsistä tuli selkeä 
haastaja markkinoilla sikäläisen osuusteurastamoyrityksen jälkeen. 
Konsernimme valmistamilla tuotteilla on yli 20 prosentin 
markkinaosuus. Koska näiden yritysten jälkeen suuri osa 
markkinoista on pilkkoutunut paikallisille pienille yrityksille, 
uskotaan kaupan keskittymisen myötä Lithellsillä olevan 
erinomaiset mahdollisuudet nostaa edelleen markkinaosuuttaan. 

Lithells AB koostuu tällä hetkellä Atria Lithells AB:n ja Samfood 
AB:n lisäksi pikaruokaliiketoimintaa harjoittavasta Atria Concept 
AB:stä ja lähitukkumarkkinointia harjoittavasta Svensk Snabbmat 
för Storkök AB:stä. Tämän hetken (v. 2003) liiketoimintojen koko, 
Samfood AB mukaan lukien, on 3,3 miljardia kruunua eli 360 
miljoonaa euroa. Konserni on tällä hetkellä erinomaisessa 
kehitysvaiheessa niin kasvun kuin kannattavuudenkin suhteen. 


Lihamarkkinat vaikeassa tilanteessa

Joulukuussa 2001 Suomessa löytynyt BSE-tapaus vaikutti 
olennaisesti vuoden 2002 alun naudan teurastus- ja 
leikkuutoimintaan. Uuden BSE-testauksen säännöt sekä käytännöt 
ruhojen käsittelyssä otettiin laajamittaisesti käyttöön ja nämä 
käytännöt vaikuttivat olennaisesti koko naudanlihan 
tuotantoketjuun. Osa näistä kustannuksista on jäänyt ketjuun 
pysyviksi rasitteiksi. BSE-testausten vauhdituttua ja testausten 
alettua kesällä myös EELA:n Kuopion yksikössä tilanne on 
testauskäytännön osalta parantunut. Naudanlihan kulutus palasi 
vuoden 2002 loppuun mennessä takaisin edellisen vuoden 
kulutustasolle alkuvuoden noin kuuden prosentin laskun jälkeen. 
Myös muualla EU-alueella naudanlihan kysyntä elpyi loppuvuotta 
kohti selvästi. Tosin kulutuksen lasku oli muissa EU-maissa 
huomattavasti suomalaista kulutuksen laskua suurempaa syksyn 2001 
BSE-tapausten jälkeen. Naudanlihassa raakakypsytetyn Atria 
Takuumurean lihan tuotesarja on edelleen kuluneena vuonna 
vahvistanut asemaansa korkealaatuisena naudanlihatuotteena, jolla 
on suurkeittiö- ja vähittäiskauppamarkkinoilla hyvä kysyntä. 
Sianlihamarkkinoilla tuottajahintataso putosi vuoden 2002 aikana 
koko EU-alueella markkinatilanteen heikennyttyä. Sianlihan 
tuotantomäärät ovat olleet kasvussa ja myös Atrian käsittelemän 
sianlihan määrä, erityisesti leikkuumäärä on kasvanut. 
Markkinatilanteen muutokset ovat vaikuttaneet erityisesti 
vientimarkkinoihin, joilla sianlihan tarjonta oli kuluneena vuonna 
edellisvuotta korkeammalla tasolla. Atria on perinteisesti vienyt 
sianlihaa erityisesti Kaukoidän maihin Japaniin ja Koreaan sekä 
Venäjälle, Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin.


Atrian jalostetuotanto kotimarkkinoilla

Atria on markkinajohtaja kotimaassa mm. leivänpäällystuotteissa ja 
grillimakkaroissa. Nämä kykenivät viime vuonna parantamaan 
asemaansa ja kehityksen odotetaan jatkuvan samanlaisena. 
Siipikarjan kulutus on edelleen kasvussa, ja valmiudet vastata 
kysyntään paranevat merkittävästi Atrian siipikarjayksikön 
laajennuksen valmistuttua alkukesästä. Myös kustannuksia pystytään 
tällöin laskemaan. Kaikkinensa Atria on kyennyt vuosittain 
nostamaan jalostusastettaan, mutta nyt lihantuotannon kasvaessa 
kotimaassa voimakkaasti, ei suhteellinen jalostusaste kotimaan 
markkinoilla pysty kasvamaan lisääntyneen lihantuotannon myötä. 
Siten tytäryhtiöiden ja viennin merkitys tulevaisuudessa kasvaa.

Liha ja Säilyke Oy karsi viime vuonna tuotevalikoimaansa 
keskittyen ydintuotealueelleen valmisruokaan ja 
leikkeletuotantoon. Kannattavuus kehittyi edelleen myönteisesti. 
Yritykselle on ostettu tontti, jolle suunnitellaan liiketilojen 
laajennusta.


Näkymät vuodelle 2003

Alkuvuosi on tuloksellisesti aina heikko. Tänä vuonna se tullee 
olemaan tappiollinen. Vuoden alkuosa on kysynnällisesti vuoden 
hiljaisin. Lihan voimakas tuotanto samaan aikaan, kun kotimaan 
kysyntä on hiljaisimmillaan, vaikeuttaa markkinoita kotimaassa. 
Samanaikaisesti voimakas ylituotanto Euroopassa ja Venäjän 
ostorajoitteet tulevat vaikeuttamaan vientiä ja aiheuttamaan 
alhaisen hintatason. Tällä hetkellä kuitenkin odotetaan, että 
loppuvuodesta lihamarkkinat koko Euroopassa paranevat ja sitä 
kautta myös hintataso korjaantuu. 

Kaupan kilpailutilanne kotimaassa on edelleen kiristymässä. Kaupan 
halu ottaa teollisuus mukaan hintakilpailuun tuo vaikeuksia saada 
kustannusnousua vastaavaa hintojen korjausta markkinoilta. Myös 
alan keskinäinen kilpailu tämäntyyppisessä tilanteessa pyrkii 
lisääntymään.

Koko vuoden osalta tulosennusteen tekeminen kotimaan osalta on 
tällä hetkellä poikkeuksellisen vaikeaa. Kokonaisuudessaan 
tytäryhtiöiden osalta, Ruotsi mukaan lukien, uskomme tuloksen 
edelleen paranevan vuoden 2002 tasosta. Koko konsernin budjetin 
tulostavoite on asetettu vuoden 2002 toteutunutta tasoa 
korkeammaksi. Konsernin liikevaihdon odotetaan nousevan 850 
miljoonaan euroon, josta Ruotsin osuus on noin 360 miljoonaa 
euroa.


Varsinainen yhtiökokous 7.5.2003

Atria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 7.5. 2003 klo 
14.00 Kuopiossa yhtiön tiloissa, osoitteessa Ankkuritie 2, 70460 
Kuopio.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle 
kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1 ja 2 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen toiminimeä ja 
kotipaikkaa koskeva 1 § ja toimialaa koskeva 2 § muutetaan 
kuulumaan seuraavasti:
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Atria Yhtymä Oyj, ruotsiksi Atria Koncern 
Abp ja englanniksi Atria Group plc. Yhtiön kotipaikka on Kuopio.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on teurastamotoiminnan, 
lihanjalostusteollisuuden ja einesteollisuuden sekä näihin 
liittyvän teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaminen. Yhtiö 
harjoittaa toimintaa joko itse tai tytäryhtiöiden välityksellä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
25.4.2003 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus 
Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon ellei laista muuta 
johdu. 

Ilmoittautuminen voi tapahtua kirjeitse yhtiön pääkonttoriin 
osoitteeseen PL 900, 60060 ATRIA tai puhelimitse (06) 416 8306 / 
Liisa Liukku, tai kirjeitse yhtiön Kuopion konttoriin 
osoitteeseen PL 147, 70101 Kuopio tai puhelimitse (017) 156 230 / 
Eija Vuorinne. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan 
päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan 
ilmoittautumispaikkaan ilmoittautumisajan kuluessa.


ATRIA OYJ

Seppo Paatelainen
toimitusjohtaja
JAKELU	Helsingin Pörssi
	Keskeiset tiedotusvälineet