Tiedotteet

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

26.4.2019 08:00

Atria Oyj, osavuosikatsaus, 26.4.2019, klo 8.00

ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2019

Atrian liikevaihto ja tulos laskivat, tulosparannusta haetaan tehostamis- ja kehittämistoimenpiteillä

Tammi-maaliskuu 2019

- Konsernin liikevaihto oli 336,4 miljoonaa euroa (345,4 milj. euroa).
- Konsernin liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa) eli -0,8 prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta.
- Konsernin liiketulokseen vaikuttivat erityisesti kohonneet raaka-ainekustannukset ja pääsiäisen sijoittuminen toiselle neljännekselle.
- Atria Suomen liikevaihto ja -voitto jäivät edellisvuotta pienemmiksi.
- Atria Ruotsin tulosta heikensivät tehostamistoimenpiteiden kustannukset 1,5 miljoonaa euroa – tehostamistoimenpiteiden tavoitteena on parantaa toimintojen tehokkuutta ja kilpailukykyä.
- Atria Venäjä hakee nopeaa tulosparannusta ja selvittää mahdollisuuksia liiketoimintojen myyntiin.
- Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,40 euroa (0,50 euroa) osakkeelta.

  Q1 Q1  
Milj. € 2019 2018 2018
Liikevaihto     
  Atria Suomi 241,0 245,6 1 019,2
  Atria Ruotsi 66,6 69,6 287,9
  Atria Tanska & Viro 21,8 23,1 97,4
  Atria Venäjä 15,8 17,3 75,1
  Eliminoinnit -8,7 -10,2 -41,1
Liikevaihto yhteensä 336,4 345,4 1 438,5
      
Liikevoitto     
  Atria Suomi 3,9 6,7 36,7
  Atria Ruotsi -4,1 -3,2 -7,1
  Atria Tanska & Viro 0,6 1,3 5,3
  Atria Venäjä -2,2 -0,6 -4,0
  Kohdistamattomat -1,0 -0,7 -2,7
Liikevoitto yhteensä -2,8 3,5 28,2
Liikevoitto-% -0,8 % 1,0 % 2,0 %
      
Tulos ennen veroja -3,7 1,2 22,3
      
Osakekohtainen tulos, € -0,15 0,00 0,58


Toimitusjohtaja Juha Gröhn

”Vuoden ensimmäinen vuosineljännes on tyypillisesti liikevaihdoltaan vuoden alhaisin neljännes. Lisäksi tänä vuonna pääsiäissesonki ajoittuu huhtikuulle. Liikevaihdossa jäimme jälkeen viime vuoden vaihdosta 9 miljoonaa euroa liikevaihdon ollessa 336 miljoonaa euroa. Myynnin kehitys on ollut samansuuntainen kaikilla markkina-alueilla.

Myynnin verkkaisuus heikensi tulosta, joka jäi tappiolliseksi 2,8 miljoonaa euroa. Vuosineljänneksen loppupuolella voimaan tulleet hintojen korotukset ovat parantaneet tuotekohtaista marginaalitasoa, joten kaupankäynnin vilkastuessa kannattavuus kohenee. Atrian markkina-asema on säilynyt vakaana, vaikka kauppa ei aivan viime vuoden tahtiin sujunutkaan.

Toiminnan kustannustasossa ei ollut poikkeamia tavalliseen tasoon lukuun ottamatta Ruotsin toiminnan järjestelystä aiheutuvaa 1,5 miljoonan euron kustannusta. Siipikarjanlihan kysyntä Ruotsissa kasvaa ja Atria on kasvussa mukana.

Venäjän liiketoiminnan jatkoa koskevat selvitystyöt ja toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Nykyistä toimintaa kehitetään määrätietoisesti sekä toisena vaihtoehtona selvitetään liiketoimintojen myymistä osittain tai kokonaan.

Sianlihan markkinatilanne on kääntynyt maaliskuussa vahvasti kysyntävoittoiseksi Kiinan markkinoiden vetämänä.”

Tammi-maaliskuu 2019


Atria-konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 336,4 miljoonaa euroa (345,4 milj. euroa). Liiketulos oli -2,8 miljoonaa euroa (3,5 milj. euroa). Atria Suomen liikevaihto pieneni hieman edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Atrian liikevaihtoa Venäjällä ja Tanskassa heikensi myynnin pienentyminen vähittäiskauppaan. Atria Ruotsin liikevaihto paikallisessa valuutassa pysyi ennallaan.

Konsernin liiketulosta painoivat kohonneet liharaaka-ainekustannukset ja pienentynyt myynti. Tärkeän pääsiäissesongin ajoittuminen toiselle vuosineljännekselle heikensi tulosta. Atria Suomen myynnin rakenne oli edellisvuotta heikompi. Atria Ruotsin liikevoittoa heikensivät tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset ja siipikarjaliiketoiminnan heikko kannattavuus. Atria Venäjän ja Atria Tanska & Viron liikevoittoa painoi edellisvuotta pienempi myynti vähittäiskauppaan.

Atria Venäjä uudisti vuoden 2019 alussa strategiansa. Keskeisenä tavoitteena on liiketoimintojen nopea tervehdyttäminen Venäjällä, mikä tarkoittaa myynnin ja myyntikatteen lisäämistä sekä tuloskehityksen kääntämistä positiiviseksi. Osana strategiahanketta Atria tutkii myös mahdollisuuksia myydä Atria Venäjän liiketoimintoja. Samalla on myös selvitetty Atrian omistaman Sibylla-pikaruokaliiketoiminnan hallinnollisen yhtiörakenteen uudelleenjärjestelyä ja strategista kehitystä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Atria Suomi käynnisti katsauskaudella Nurmon sikaleikkaamossa tehostamishankkeen, jonka tavoitteena on parantaa sikaleikkaamon kannattavuutta ja kilpailukykyä. Uudelleenjärjestelyihin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen helmikuussa. Uudelleenjärjestelyillä saavutetaan noin 1,5 miljoonan euron vuotuiset säästöt, jotka toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2020 alusta lähtien. Työn määrä sikaleikkaamossa vähenee noin 51 henkilötyövuoden verran ja se toteutetaan määräaikaisten työsuhteiden vähentämisellä sekä sisäisten järjestelyjen avulla.

Atria Ruotsi käynnisti katsauskaudella uudistetun strategiansa mukaisen hankkeen, jonka tavoitteena on tehostaa liiketoimintoja ja parantaa kilpailukykyä. Atria käynnisti suunnitelmaan liittyvät yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat kaikkia Atria Ruotsin toimihenkilöitä. Tehostamishankkeella pyritään saavuttamaan noin 3 miljoonan euron vuotuiset säästöt henkilöstökuluissa. Säästöt toteutuisivat osittain jo vuoden 2019 loppupuolella ja täysimääräisenä vuoden 2020 alusta lähtien. Tämä tarkoittaisi noin 40 toimihenkilön irtisanomista. Tehostamistoimenpiteiden kustannukset olivat katsauskaudella 1,5 miljoonaa euroa.

Atria Suomen tammi-maaliskuun liikevaihto oli 241,0 miljoonaa euroa (245,6 milj. euroa). Pääsiäissesongin myynti ajoittuu kokonaisuudessaan tänä vuonna toiselle vuosineljännekselle, mikä näkyy pienentyneenä liikevaihtona ensimmäisellä neljänneksellä. Alkuvuoden aikana myynnin rakenne ei ole ollut yhtä suotuisa kuin vuosi sitten. Liikevoitto 3,9 oli miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Liikevoittoa painoivat kohonneet liharaaka-aineiden hinnat. Myyntihinnat nousivat katsauskaudella.

Atria Ruotsin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 66,6 miljoonaa euroa (69,6 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa oli edellisvuoden tasolla. Siipikarjatuotteiden myynti kasvoi merkittävästi edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liiketulos oli -4,1 miljoonaa euroa (-3,2 milj. euroa). Tulosta painoivat tehostamistoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Siipikarjaliiketoiminnan myynnin rakenne on edelleen epäsuotuisa, mutta on kääntynyt paremmaksi.

Atria Tanska & Viron tammi-maaliskuun liikevaihto oli 21,8 miljoonaa euroa (23,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa (1,3 milj. euroa). Tanskassa kireä kilpailutilanne heikensi myynnin kehitystä. Virossa Atria lisäsi myyntiään vähittäiskauppaan.

Atria Venäjän tammi-maaliskuun liikevaihto oli 15,8 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). Liikevaihto paikallisessa valuutassa laski 2,4 prosenttia. Liiketulos oli -2,2 miljoonaa euroa (-0,6 milj. euroa).  Liikevaihdon lasku johtui myynnin heikkenemisestä vähittäiskauppaan. Myynti Food Service ja Sibylla -asiakkaille kehittyi myönteisesti. Liiketulosta painoi korkeana pysyneet liharaaka-aineiden hinnat ja myynnin heikkeneminen vähittäiskauppaan.

Vastuullisuus

Atria-konserni julkaisi maaliskuussa yritysvastuuraportin. Raportti kuvaa Atrian yritysvastuun olennaisia teemoja, tavoitteita ja tuloksia vuonna 2018.

Atria Ruotsi allekirjoitti Ruotsin Elintarviketeollisuusliiton kestävän kehityksen manifestin ja sen viisi vastuullisuusaloitetta. Aloitteiden tavoitteita ovat täysin hiilivapaa tuotanto, ruokahävikin pienentäminen 50 %:lla, täysin kierrätettävät pakkaukset, vedenkäytön tehostaminen ja vastuullisen toimitusketjun hallinta.

Atria Suomi liittyi ensimmäisten yritysten joukossa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumukseen, joka tähtää ympäristövaikutusten vähentämiseen ruoan valmistuksessa, jakelussa ja kulutuksessa. Liittymällä sitoumukseen Atria edistää omalta osaltaan kannattavuutta ja kestävää luonnonvarojen käyttöä parantamalla tuotantonsa materiaalitehokkuutta sekä tuottamalla materiaalitehokkuutta edistäviä ratkaisuja kuluttajille.

Tunnusluvut    
milj. EUR 31.3.19 31.3.18 31.12.18
      
Oma pääoma/osake, EUR 14,57 14,70 14,69
Korolliset velat 278,2 247,0 227,2
Omavaraisuusaste, % 44,6 % 46,4 % 47,7 %
Nettovelkaantumisaste, % 65,3 % 56,6 % 52,1 %
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin 10,3 12,0 44,5
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, % 3,1 % 3,5 % 3,1 %
Henkilöstö keskimäärin 4 430 4 370 4 460
    
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty osavuosikatsauksessa.
IFRS 16 -standardin vaikutuksista on kerrottu osavuosikatsauksen laatimisperiaatteissa.


Tulevaisuuden näkymät


Konsernin liikevoitto vuonna 2018 oli 28,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevoiton ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2018. Vertailukelpoisin valuuttakurssein vuoden 2019 liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 verrattuna.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus esittää, että yhtiö jakaa vuodelta 2018 osinkoa 0,40 euroa osakkeelle.

Julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa osavuosikatsauksen 1.1. – 31.3.2019 tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atria.com.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684 224.

Kutsu tiedotustilaisuuteen
Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 26.4.2019 klo 09.45 Finlandia-talolla, Terassisali, Mannerheimintie 13, Helsinki, sisäänkäynti ovista M4 ja K4. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atria.com) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Hallitus

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atria.com

Liitteet

Liitetiedostot

Avainsanat