Tiedotteet

Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011

29.4.2011 20:07

Atria-konsernin kannattavuus heikkeni

- katsauskauden liiketulos oli tappiollinen -4,2 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa)
- liikevaihto oli edellisvuoden tasolla: 304,0 miljoonaa euroa (305,9 milj. euroa)
- konsernin omavaraisuusaste nousi 41,2 prosenttiin (40,2)
- Atria Suomen liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia, mutta liikevoitto pieneni merkittävästi
- tulos parani Atria Skandinaviassa ja Atria Baltiassa
- Atria Venäjän tulos heikkeni merkittävästi verrattuna Q1/2010-kauteen
Atria-konserni
 Q1 
Milj. €20112010 2010
Liikevaihto304,0305,9 1 300,9
Liikevoitto-4,21,0 9,8
Liikevoitto %-1,40,3 0,8
Voitto ennen veroja -6,6-1,8 0,3
Osakekohtainen tulos, € -0,20-0,07 -0,18


Yleiskatsaus

Atria konsernin liikevaihto oli edellisen vuoden tasolla. Muuttumattomilla valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto laski 3,5 prosenttia. Atria Suomessa liikevaihto kasvoi 4,0 prosenttia, mikä pääosin johtui vähemmän jalostettujen tuotteiden kasvaneesta myynnistä. Atria Skandinavian 7,5 prosentin liikevaihdon lasku selittyy kuluttajapakatun lihan valmistuksen lopettamisesta kesällä 2010 ja hieman pienentyneistä myyntivolyymeista. Atria Venäjän liikevaihto on edellisen vuoden tasolla ja Atria Baltiassa liikevaihdon kasvu oli 6,6 prosenttia.

Atria konsernin liiketulos laski -4,2 miljoonaan euroon (1,0 milj. euroa), mikä johtui Atria Suomen ja Atria Venäjän heikentyneestä kannattavuudesta. Atria Suomen 0,6 miljoonan euron liikevoittoa (4,9 milj. euroa) alensivat kohonneet liharaaka-aineiden hinnat ja heikentynyt myynnin rakenne. Viennin osuus kokonaismyynnistä on kasvanut merkittävästi. Katsauskaudella raaka-aineiden nopeasti kohonneita hintoja ei saatu vietyä täysimääräisinä myyntihintoihin.

Atria Venäjän liikevoittoa -5,6 miljoonaa euroa (-2,3 milj. euroa) heikensivät viime vuoden lopulla voimakkaasti nousseet liharaaka-aineiden hinnat sekä kokonaismarkkinan kysynnän alavireisyys ja siitä johtunut kilpailun kiristyminen. Tulosta rasitti myös viime kesänä Pietarin alueelle valmistuneen uuden tehtaan kustannukset.

Atria Skandinavian liikevoitto nousi 2,3 miljoonaan euroon (0,6 milj. euroa). Vertailuvuoden lukuun sisältyi kertaluonteinen kulu 2,0 miljoonaa euroa. Atria Baltian liikevoitto -0,2 miljoonaa euroa (-1,2 milj. euroa) parani selvästi, mikä selittyy pääasiassa toteutuneilla tehostamistoimilla ja parantuneella myynnin rakenteella.

Konsernin vapaa kassavirta katsauskaudella (liiketoiminnan rahavirta – investointien rahavirta) oli lievästi positiivinen ja nettovelka 411 miljoonaa euroa pysyi vuoden vaihteen tasolla. Atria Skandinavia teki myyntisaamisten myyntiin liittyvän sopimuksen Nordea Finans Sverige AB:n kanssa. Sopimus pienensi yhtiön myyntisaamisten määrää yhteensä 15,3 miljoonalla eurolla katsauskauden lopussa.

Tammikuussa Atria Oyj teki noin 26 miljoonan euron suuruisen investointipäätöksen Kauhajoen nautateurastamon ja - leikkaamon rakentamisesta ja uudistamisesta. Kauhajoelle rakennetaan uutta tuotantotilaa ja olemassa olevia tuotantotiloja uudistetaan ja automatisoidaan viimeisintä tuotantotekniikkaa hyödyntäen. Lisäksi Atria Oyj ostaa Itikka osuuskunnalta Kauhajoen Teurastamokiinteistöt Oy:n osakkeet. Kauppahinta on noin 7 miljoonaa euroa.

Atria Suomessa käynnistettiin kaksi tehostamisohjelmaa, joista toisen tavoitteena on parantaa naudanteurastuksen ja -leikkuun tehokkuutta sekä purkaa teurastuksen ylikapasiteettia. Tehostamisohjelmaan liittyvien vuosittaisten kustannussäästöjen arvioidaan olevan noin 6 miljoonaa euroa. Kustannussäästöt alkavat vaikuttaa tulokseen vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen.

Maaliskuussa Atria Suomi käynnisti toisen tehostamisohjelman Nurmon tuotantolaitoksen yksiköissä. Tehostamisohjelmalla tavoitellaan noin 4 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kustannusrakenteessa. Säästöt toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2012 alusta alkaen.

Matti Tikkakoski jätti tehtävänsä Atria Oyj:n toimitusjohtajana maaliskuun alussa, Työsuhteen päättymisestä aiheutuva 0,8 miljoonan euron kertaluontoinen erokorvaus sosiaalikuluineen vaikutti ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen. Juha Gröhn nimitettiin Atria Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 18.3.2011 alkaen.
 
Tunnusluvut

    
milj. EUR31.3.1131.3.10 31.12.10
    
Oma pääoma/osake, EUR15,5415,60 15,68
Korolliset velat428,8430,2 429,9
Omavaraisuusaste, %41,240,2 40,2
Velkaantumisaste, %97,097,1 96,4
Nettovelkaantumisaste, %92,993,3 92,2
Bruttoinvestoinnit pysyviin vastaaviin5,715,9 46,2
Bruttoinvestoinnit liikevaihdosta, %1,95,2 3,5
Henkilöstö keskimäärin5 5835 853 5 812


Näkymät

Liharaaka-aineiden markkina näyttäisi vakiintuvan vuonna 2011 verrattuna vuoteen 2010, mutta liharaaka-aineen hinnassa on edelleenkin nousupaineita kohonneiden kustannusten vuoksi. Tämän johdosta lopputuotteiden hintoihin on odotettavissa korotuksia loppuvuoden aikana Atrian kaikilla liiketoiminta-alueilla. Elintarvikkeiden kulutuksen arvioidaan olevan lievässä kasvussa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Virossa.

Tuotejohtajuusstrategian toteuttaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2011 toteutetaan näkyviä lanseerauksia eri liiketoiminta-alueilla.

Atrian arvion mukaan Venäjän ruokailutuotteiden kokonaiskysynnän kasvu on hidasta vuoden 2011 aikana. Kokonaismarkkinakehityksen hidas elpyminen Atrian tuoteryhmissä ja kiristynyt kilpailutilanne ovat vaikeuttaneet hinnankorotusten läpivientiä Venäjällä, jolloin merkittävästi kohonneita raaka-aineiden hintoja ei ole pystytty viemään riittävästi myyntihintoihin. Tämän vuoden koko tulosta rasittavat myös uuden tehtaan kustannukset täysimääräisesti.

Atrian näkemyksen mukaan Venäjän ruokailutuotemarkkinat kääntyvät maltilliseen kasvuun, mutta hitaammin kuin aikaisemmin on arvioitu.

Atria käynnisti viime vuoden lopulla Moskovan toimintojen tehostamisohjelman, joka etenee aikataulussa. Tehostamisohjelman kustannussäästön arvioidaan olevan vuositasolla noin 6 miljoonaa euroa. Säästöt alkavat toteutua vuoden 2012 aikana ja toteutuvat täysimääräisesti vuoden 2013 alusta alkaen. Markkinakasvun ja säästötoimien sekä uuden tehtaan tehokkaan tuotantokapasiteetin myötä Atria Venäjän liiketuloksen arvioidaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 2013 jälkimmäisellä puoliskolla.

Atria-konsernin liikevaihdon arvioidaan kasvavan jonkin verran vuonna 2011. Liikevaihdon kasvua hidastavat erityisesti Venäjän vaikea markkinatilanne ja kuluttajapakatun lihan valmistuksesta luopuminen Ruotsissa.

Konsernin liikevoitto, ilman kertaluonteisia kuluja, oli 21,6 miljoonaa euroa vuonna 2010. Konsernin liikevoiton ennustetaan olevan tätä suurempi vuonna 2011. Suurimpina epävarmuustekijöinä tuloskehityksen kannalta ovat viljan, rehujen ja muiden raaka-aineiden hintojen nousu sekä Venäjän vaikea markkinatilanne.

Osingonjakoehdotus

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 84,1 miljoonaa euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta 2010 osinkoa 0,25 euroa osakkeelle eli yhteensä noin 7 miljoonaa euroa.

Uusi julkistamismenettely

Atria Oyj noudattaa uutta Finanssivalvonnan 5.2b-standardin mukaista julkistamismenettelyä ja julkistaa Q1/2011-osavuosikatsauksen tämän pörssitiedotteen liitteenä. Tiedote on saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.atriagroup.com. Atria Oyj noudattaa jatkossa tätä menettelyä kaikissa osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteiden julkistamisissa.

Lisätietoja:
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria Oyj, p. 0400 684224.
Kutsu tiedotustilaisuuteen

Suomenkielinen tiedotustilaisuus järjestetään tänään 29.4.2011 klo 9.30 Finlandia-talolla, Elyssa-Sali, sisäänkäynti M3-ovesta. Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen yhtiön internetsivuilla (www.atriagroup.com/sijoittajat/taloustieto/osavuosikatsaukset) ja tämän pörssitiedotteen liitteenä.

ATRIA OYJ
Juha Gröhn
toimitusjohtaja


JAKELU:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.atriagroup.com
Liitteet:
Atria Oyj_Q1_2011.pdf
Osavuosikatsaus Q1_2011_esitys.pdf