Privacy statement

Communications and IR contacts

Privacy statement

Privacy statement

The data collected on this Internet order form is intended solely to enable the despatch of Atria’s publications and other material to Atria Plc's stakeholders.

1. Data controller:
Atria Plc, Corporate communications, Atriantie 1, Seinäjoki, P.O. Box 900, FI-60600 ATRIA, Finland

2. Person responsible for the register:
Hanne Kortesoja
Postal address: Atria Plc, Corporate Communications, P.O. Box 900, FI-60060 ATRIA, Finland; tel. +358 20 472 8111
Email: firstname.lastname@atria.com

3. Name of the register:
Atria/release orders

4. Purpose of processing personal data (use of register):
The objective of the form is to provide an opportunity to order Atria Plc’s publications and releases. It is possible to place either one-off or standing orders. Publications can be delivered either in electronic or printed format. The contact data of a person placing a one-off order is not retained after the despatch of a publication/release.

The contact data of a person placing a standing order is saved for the purpose of despatching the publications/releases until the subscriber notifies of the termination of his/her order.

5. Data content of the register:
The order form includes the following personal data:
Person’s name, name of the company/corporation, street and postal address, telephone number and email address.

6. Regular sources of data:
The data subject him/herself.

7. Regular disclosure of data and transfer of data outside the European Union or European Economic Area:
Address data may be disclosed to a mailing company responsible for mailing Atria’s publications, however, only for the purpose of mailing Atria’s publications.

8. Register protection principles:
Manual material: printed only when needed. Paper printouts are destroyed immediately after processing.

Saved data: orders arrive at Atria’s communications department by email. The rights to read, send and delete incoming email messages are limited only to communications department personnel.

 

9. Right to inspect:
A data subject is entitled to inspect the data entered in the register concerning him/her, to demand erroneous data to be rectified, to demand his/her data to be erased from the register and otherwise to rely on his/her rights protected under the Personal Data Act. A written request concerning the inspection and rectification of data must be sent to the person responsible for the register (see section 2), or by agreeing in advance with the person responsible for the register on inspection of the data at the offices of the data controller.

Rekisteriseloste

Internet-tilauslomakkeen keräämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan mahdollistamaan Atrian julkaisujen ja muun aineiston lähettäminen Atria-konsernin sidosryhmille.

1. Rekisterinpitäjä:
Atria Oyj, Konserniviestintä, Atriantie 1, Seinäjoki; PL 900, 60600 Atria.

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Hanne Kortesoja
Postiosoite: Atria Oyj, Konserniviestintä, PL 900, 60600 Atria
Puhelin: Puh. 020 472 8111
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@atria.com

3. Rekisterin nimi:
Atria/tiedotetilaukset

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus):
Lomakkeen tavoitteena on tarjota mahdollisuus tilata konsernin julkaisuja ja tiedotteita. Tilauksen voi tehdä joko kertaluontoisesti tai pysyvästi. Julkaisut voidaan toimittaa sähköisessä tai kirjallisessa muodossa.  Kertaluontoisen tilauksen tehneen yhteystietoja ei säilytetä julkaisun/tiedotteen lähettämisen jälkeen. Pysyvän tilauksen jättäneen henkilön yhteystiedot tallennetaan julkaisujen/tiedotteiden toimittamista varten, kunnes tilaaja ilmoittaa tilauksensa loppumisesta.

5. Rekisterin tietosisältö:
Tilauslomakkeeseen sisältyvät seuraavat henkilötiedot:
Henkilön nimi, yrityksen/yhteisön nimi, katu- ja postiosoite, puhelinnumero  ja sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteröity henkilö itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Osoitetietoja voidaan luovuttaa Atrian julkaisujen postituksesta vastaavalle postitusyritykselle, mutta vain Atrian julkaisujen postitusta varten.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto: tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tallennetut tiedot: Tilaukset tulevat Atrian viestintään sähköpostilla. Sähköpostiin saapuneiden viestien luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain viestinnän henkilöihin.

9. Tarkastusoikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.
Cookies help us to deliver you the best possible service. By using our services, you agree to the use of cookies.

Ok